Uitkeringsontvangers; persoons- en arbeidskenmerken; 1999-2008

Uitkeringsontvangers; persoons- en arbeidskenmerken; 1999-2008

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Arbeidsmarktpositie Perioden Personen met een uitkering, totaal (x 1000) Personen met een AO-uitkering Met AO-uitkering, totaal (x 1000) Personen met een WW-uitkering (x 1000) Personen met een bijstandsuitkering (x 1000) Personen met een andere uitkering (x 1000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 1999, vrijdag 24 september 1.744,2 855,2 174,7 436,3 420,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2000, vrijdag 29 september 1.683,7 876,0 145,5 403,7 403,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2001, vrijdag 28 september 1.663,6 895,6 130,3 382,7 404,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2002, vrijdag 27 september 1.670,7 912,0 150,3 375,9 395,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2003, vrijdag 26 september 1.728,0 906,1 213,1 392,0 397,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2004, vrijdag 24 september 1.750,5 892,5 253,6 398,4 396,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2005, vrijdag 30 september 1.726,6 848,3 251,3 399,4 439,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2006, vrijdag 29 september 1.670,7 796,3 214,6 373,9 477,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2007, vrijdag 28 september 1.530,2 781,4 164,5 338,3 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam en niet-werkzaam 2008, vrijdag 26 september 1.475,5 772,0 134,4 320,7 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 1999, vrijdag 24 september 516,8 255,1 54,9 54,8 188,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2000, vrijdag 29 september 502,3 267,6 42,6 48,8 182,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2001, vrijdag 28 september 504,3 280,8 35,7 43,6 186,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2002, vrijdag 27 september 499,8 288,0 42,3 41,8 175,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2003, vrijdag 26 september 492,9 275,4 53,4 39,1 174,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2004, vrijdag 24 september 479,2 258,0 62,4 36,9 171,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2005, vrijdag 30 september 475,1 236,3 65,9 39,1 190,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2006, vrijdag 29 september 494,1 211,0 59,8 40,1 233,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2007, vrijdag 28 september 464,8 219,0 48,3 36,4 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jaar Totaal herkomstgroeperingen Totaal werkzaam 2008, vrijdag 26 september 428,9 201,5 38,5 33,1 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over alle personen van 15 tot 65 jaar die op de
laatste vrijdag van september in Nederland woonden en een uitkering
ontvingen. De tabel verdeelt de personen onder naar het type uitkering dat
zij ontvingen. Het gaat daarbij om bijstandsuitkeringen, uitkeringen
vanwege arbeidsongeschiktheid, uitkeringen vanwege werkloosheid en om
overige uikeringen. Bij personen met een uitkering vanwege
arbeidsongeschiktheid wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen
gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid.

De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, herkomstgroepering, arbeidsmarktpositie, perioden.

In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over banen en uitkeringen
gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze tabel zijn vanaf 2006
gegevens ontleend aan deze nieuwe registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006
tot trendbreuken leiden. De kans hierop is groter als er een kleinere groep
personen geselecteerd wordt. In 2007 en 2008 was de kwaliteit van
informatie
over overige uitkeringen twijfelachtig. Om deze reden zijn sommige
categorieën in deze tabel niet weergegeven. Bij andere categorieën met
informatie over overige uitkeringen kan niet worden uitgesloten dat het
cijfer minder nauwkeurig is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.

Toelichting onderwerpen

Personen met een uitkering, totaal
Alle personen met inkomsten uit een uitkering.
Personen met een AO-uitkering
Met AO-uitkering, totaal
Personen met inkomsten uit een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze
uitkeringen worden verstrekt op grond van de WAO, WIA, WAZ of Wajong.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Personen met een WW-uitkering
Personen met inkomsten uit een werkloosheidsuitkering. Deze uitkeringen
worden verstrekt op grond van de Werkloosheidswet (WW).
Personen met een bijstandsuitkering
Personen met inkomsten uit een bijstandsuitkering. Deze uitkeringen
worden verstrekt op grond van de Algemene Bijstandswet (ABW) en de
Wet Werk en Bijstand (WWB), die per 1 januari 2004 in de plaats is
gekomen van de ABW.
Personen met een andere uitkering
Personen met inkomsten uit andere uitkeringen dan de WAO, WIA, WAZ,
Wajong, WW en ABW en WWB. Andere uitkeringen zijn bijvoorbeeld Wachtgeld,
pensioenuitkeringen van personen jonger dan 55 jaar en uitkeringen op
grond van de Ziektewet, de IOAW en de IOAZ.
WAO = Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wajong = Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WW = Werkloosheidswet
ABW = Algemene Bijstandswet
WWB = Wet Werk en Bijstand
IOAW = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
werkloze Werknemers
IOAZ = Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandigen