Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar

Overgewicht en ernstig overgewicht bij kinderen van 2 tot 20 jaar

Geslacht Cijfersoort Perioden Overgewicht (% kinderen met overgewicht) Ernstig overgewicht (% kinderen met ernstig overgewicht)
Totaal jongens en meisjes Percentages 1998 11,3 2,3
Totaal jongens en meisjes Percentages 1999 12,0 2,9
Totaal jongens en meisjes Percentages 2000 11,2 2,0
Totaal jongens en meisjes Percentages 2001 11,9 2,9
Totaal jongens en meisjes Percentages 2002 12,3 3,0
Totaal jongens en meisjes Percentages 2003 10,5 2,9
Totaal jongens en meisjes Percentages 2004 12,8 3,3
Totaal jongens en meisjes Percentages 2005 12,6 2,3
Totaal jongens en meisjes Percentages 2006 11,7 2,8
Totaal jongens en meisjes Percentages 2007 11,2 2,5
Totaal jongens en meisjes Percentages 2008 13,2 3,1
Totaal jongens en meisjes Percentages 2009 13,0 2,1
Jongens Percentages 1998 11,3 2,1
Jongens Percentages 1999 12,6 3,0
Jongens Percentages 2000 10,7 1,8
Jongens Percentages 2001 11,4 3,0
Jongens Percentages 2002 13,3 3,6
Jongens Percentages 2003 11,5 3,0
Jongens Percentages 2004 13,2 3,6
Jongens Percentages 2005 11,8 1,3
Jongens Percentages 2006 12,3 2,6
Jongens Percentages 2007 10,9 2,5
Jongens Percentages 2008 13,5 3,1
Jongens Percentages 2009 12,6 1,6
Meisjes Percentages 1998 11,3 2,5
Meisjes Percentages 1999 11,4 2,8
Meisjes Percentages 2000 11,7 2,3
Meisjes Percentages 2001 12,5 2,7
Meisjes Percentages 2002 11,2 2,4
Meisjes Percentages 2003 9,6 2,9
Meisjes Percentages 2004 12,4 2,9
Meisjes Percentages 2005 13,5 3,4
Meisjes Percentages 2006 11,1 3,0
Meisjes Percentages 2007 11,5 2,5
Meisjes Percentages 2008 12,9 3,0
Meisjes Percentages 2009 13,4 2,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft voor de leeftijdsgroep van 2 tot 20 totaal en naar
geslacht het percentage met (ernstig) overgewicht. De gegevens zijn
afkomstig van de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS.
Het CBS houdt deze enquête met het doel een zo volledig mogelijk
overzicht te geven van ontwikkelingen in de gezondheid, medische
consumptie, leefstijl en het preventieve gedrag van de Nederlandse
bevolking.
De cijfers met betrekking tot overgewicht bij kinderen zijn afkomstig
uit zelfrapportage van lengte en gewicht. Uit onderzoek is bekend dat
dit bij volwassenen leidt tot onderrapportage van (ernstig) overgewicht.
Voor kinderen is dit nog niet onderzocht, maar naar verwachting is ook
hier sprake van onderrapportage.
Voor kinderen tot 12 jaar zijn de vragen beantwoord door één van de
verzorgers van het kind (doorgaans de moeder).
Een algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van overgewicht bij
volwassenen van 18 jaar of ouder is de Body Mass Index (BMI).
Deze BMI-waarde wordt verkregen door het lichaamsgewicht (in kilo's)
te delen door de lichaamslengte (in meters) in het kwadraat.
Overgewicht treedt op bij een index van 25 kg/m² of hoger.
Vanaf een index van 30 kg/m² is er sprake van ernstig overgewicht
of obesitas.
Voor de bepaling van overgewicht- en ernstig overgewicht bij kinderen
is gebruik gemaakt van criteria die door World Health Organisation
zijn vastgesteld. {Establishing a standard definition for child
overweight and obesity worldwide: international survey. Tim J Cole,
Mary C Bellizzi, Katherine M Flegal, William H Dietz.
BMJ 2000;320:1-6}. De criteria zijn dusdanig gekozen dat ze vanaf
18-jarige leeftijd corresponderen met de geaccepteerde waarden voor
overgewicht (index => 25 kg/m²) en obesitas (index => 30 kg/m²).
Onder de 18 jaar zijn per leeftijd en geslacht grenswaarden bepaald
voor de BMI waarboven sprake is van overgewicht of obesitas.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1981

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 4 augustus 2011
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Overgewicht
De Body Mass Index (BMI) wordt bepaald als het quotiënt van gewicht in
kilogram en het kwadraat van de lengte in meter (kg/m²). Het is een
algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij
volwassenen van 18 jaar of ouder. Bij een BMI-waarde van 25 kg/m² of
hoger is er sprake van overgewicht en boven de 30 kg/m² spreekt men van
ernstig overgewicht.
In dit laatste geval wordt ook wel de term ´obesitas´ gebruikt.
Omdat kinderen nog groeien en langzaam volwassen worden is één vaste
waarde voor overgewicht en obesitas, zoals dat bij volwassenen het geval
is, niet bruikbaar.
Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk.
Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens.
In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World
Health Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies
(waaronder de 1997-versie van Nederland) criteria voorgesteld voor het
vaststellen van overgewicht en obesitas bij kinderen. Deze criteria zijn
zó gekozen dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde
waarden voor overgewicht (25 kg/m²) en obesitas (30 kg/m²).
Voor leeftijden jonger dan 18 jaar zijn per leeftijdsjaar en apart voor
jongens en meisjes afkappunten bepaald voor de BMI waarboven
dan sprake is van overgewicht of obesitas. In voorliggend stuk is
gebruik gemaakt van deze internationaal gehanteerde afkappunten (zie:
Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H.
Establishing a standard definition for child overweight and obesity
worldwide. International survey. BMJ 2000;320:1-6.
Omdat in de gezondheidsenquête gewerkt wordt met leeftijdsjaren zullen
de 2-jarigen gemiddeld 2½ jaar zijn.
Er is daarom uitgegaan van de waarden tussen 2 leeftijdsjaren.
Ernstig overgewicht
De Body Mass Index (BMI) wordt bepaald als het quotiënt van gewicht in
kilogram en het kwadraat van de lengte in meter (kg/m²). Het is een
algemeen aanvaarde maat voor het bepalen van onder- en overgewicht bij
volwassenen van 18 jaar of ouder. Bij een BMI-waarde van 25 kg/m² of
hoger is er sprake van overgewicht en boven de 30 kg/m² spreekt men van
ernstig overgewicht. In dit laatste geval wordt ook wel de term
´obesitas´ gebruikt.
Omdat kinderen nog groeien en langzaam volwassen worden is één vaste
waarde voor overgewicht en obesitas, zoals dat bij volwassenen het geval
is, niet bruikbaar.
Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk.
Bij meisjes is de waarde gemiddeld iets hoger dan bij jongens.
In 2000 zijn door de International Obesity Task Force van de World Health
Organisation op basis van 6 grote internationale groeistudies (waaronder
de 1997-versie van Nederland) criteria voorgesteld voor het vaststellen
van overgewicht en obesitas bij kinderen. Deze criteria zijn zó gekozen
dat deze vanaf 18 jaar corresponderen met de geaccepteerde waarden voor
overgewicht (25 kg/m²) en obesitas (30 kg/m²). Voor leeftijden jonger dan
18 jaar zijn per leeftijdsjaar en apart voor jongens en meisjes
afkappunten bepaald voor de BMI waarboven dan sprake is van
overgewicht of obesitas. In voorliggend stuk is gebruik gemaakt van deze
internationaal gehanteerde afkappunten (zie:
Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M. Dietz W.H.
Establishing a standard definition for child overweight and obesity
worldwide. International survey. BMJ 2000;320:1-6.
Omdat in de gezondheidsenquête gewerkt wordt met leeftijdsjaren zullen
de 2-jarigen gemiddeld 2½ jaar zijn.
Er is daarom uitgegaan van de waarden tussen 2 leeftijdsjaren.