GGD; financiën en personeel, 2001-2012

GGD; financiën en personeel, 2001-2012

Perioden Instellingen (aantal) Werknemers Werknemers (aantal) Werknemers Arbeidsjaren (aantal) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen gemeenten Totaal bijdragen gemeenten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen gemeenten Som bijdragen per inwoner (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen gemeenten Overige bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen Rijk en provincies (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen zorgverzekeraars (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Bijdragen overige instellingen/cliënten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Ontvangsten centrale post ambulancedi... (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Ontvangen ritopbrengsten ambulancedienst (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Overige personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... Kosten vervoermiddelen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... Doorberekende kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten niet eerder ge... Overige kosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Onttrekking voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoeging voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Resultaat voor belastingen (mln euro)
2001 46 8.220 5.940 520,4 254,2 . . 33,4 18,7 97,1 7,0 86,2 23,8 511,1 277,3 233,1 25,7 18,4 14,6 219,2 53,4 33,6 19,8 165,8 . . . 9,3 1,8 5,1 -3,3 1,1 4,7 -3,5 . . -0,5 2,0
2002 40 8.450 6.230 608,9 281,2 236,7 44,4 40,4 9,5 137,1 8,3 96,4 36,0 598,7 314,9 262,9 30,2 21,8 15,4 268,4 54,8 35,3 19,5 213,6 . . . 10,2 1,9 5,1 -3,2 3,9 6,6 -2,7 3,1 2,1 1,1 5,3
2003 40 8.860 6.510 680,6 330,0 274,1 55,9 71,1 23,9 80,3 11,0 81,7 82,7 674,9 332,6 275,1 34,4 23,0 16,6 325,7 52,7 32,0 20,7 273,0 3,0 39,0 231,0 5,7 1,5 3,7 -2,2 7,5 12,9 -5,4 3,0 0,7 2,2 0,2
2004 40 8.480 6.380 677,3 347,5 284,6 62,8 61,1 20,3 89,3 12,6 81,7 64,8 672,8 340,0 276,9 40,6 22,6 17,0 315,8 48,9 28,8 20,1 266,9 5,1 26,4 235,4 4,5 2,4 5,4 -3,0 14,4 18,2 -3,8 6,7 4,3 2,4 -0,1
2005 39 8.570 6.430 687,9 349,2 288,9 60,3 60,7 16,8 97,1 13,0 85,7 65,5 674,5 351,1 283,4 44,4 23,3 20,8 302,6 48,7 29,7 19,0 253,9 5,6 15,4 232,9 13,4 2,2 5,0 -2,8 11,3 22,8 -11,5 5,2 3,4 1,8 0,9
2006 36 8.808 6.343 692,7 374,7 311,3 63,4 64,1 14,3 113,2 14,3 70,6 41,5 679,1 355,9 288,3 44,9 22,7 20,9 302,3 57,7 38,5 19,2 244,6 7,4 15,3 221,9 13,6 4,1 4,2 -0,1 10,0 25,2 -15,2 4,6 1,8 2,8 1,1
2007 33 8.725 6.475 707,7 373,9 332,9 41,0 72,5 17,4 120,9 12,6 87,5 22,9 677,7 370,6 303,7 44,9 22,0 21,2 286,0 69,1 47,9 21,2 216,9 3,3 16,6 197,0 30,0 2,2 4,7 -2,5 12,7 47,7 -35,0 5,8 0,4 5,4 -2,1
2008 31 8.834 6.572 685,8 380,3 304,5 75,8 75,5 6,9 99,5 12,7 76,5 34,4 678,7 378,6 310,0 37,0 31,6 18,7 281,3 63,6 45,1 18,6 217,7 7,7 21,8 188,1 7,2 3,2 5,9 -2,8 16,5 5,7 10,9 4,9 2,0 2,9 18,1
2009 29 9.353 7.001 722,4 415,9 331,3 84,6 73,5 6,7 88,7 12,0 76,2 49,5 711,8 424,5 343,6 43,8 37,1 18,5 268,8 67,8 48,8 19,0 201,0 2,7 19,5 178,9 10,6 1,2 5,4 -4,2 11,9 15,6 -3,7 9,4 6,4 3,0 5,7
2010 28 10.103 7.553 779,9 452,9 338,5 114,4 72,4 7,6 97,2 13,4 84,3 52,1 768,4 462,5 373,3 45,2 44,0 20,5 285,4 74,4 51,2 23,2 211,0 5,0 17,6 188,5 11,5 4,7 4,5 0,2 27,4 6,4 21,0 3,5 3,4 0,1 32,9
2011 28 10.453 7.696 791,7 469,4 353,8 115,6 73,7 8,0 98,2 13,7 81,7 47,0 783,6 476,0 384,9 46,8 44,3 21,2 286,5 74,3 49,8 24,5 212,2 5,2 18,2 188,8 8,1 5,9 4,6 1,3 25,0 7,6 17,4 3,7 2,1 1,6 28,5
2012* 28 10.938 7.716 796,6 493,7 377,3 116,4 72,5 5,9 113,6 11,4 70,1 29,5 797,7 496,7 397,3 52,6 46,8 22,2 278,8 70,3 46,9 23,4 208,5 4,2 19,1 185,2 -1,1 0,4 4,4 -4,0 20,1 8,9 11,2 1,5 4,5 -3,0 3,1
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens betreffende het personeel en de winst- en verliesrekening van Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2012. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 oktober 2014:
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Gebleken is dat GGD’en in de praktijk niet meer goed zijn waar te nemen c.q. af te bakenen. Het is daarom beter om op basis van de begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen en gemeenten, die in het kader van Informatie voor derden (Iv3) aan het CBS worden verstrekt, de uitgaven door GGD’en te bepalen. Dit betekent dat de GGD-statistiek in de huidige vorm met een verlies- en winstrekening wordt stopgezet vanaf verslagjaar 2013 en in het kader van de Zorgrekeningen alleen de uitgaven van GGD’en gebaseerd op Iv3-informatie worden gepubliceerd (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Instellingen
Het aantal GGD'en (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke
Gezondheidsdiensten) dat op 31 december van het verslagjaar bestond.
Werknemers
Werknemers
Personen die bij een bedrijf of instelling op de loonlijst staan. Hiertoe
kunnen ook de directeuren-grootaandeelhouders en hun familieleden
behoren. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst
staan, tellen niet mee.
Arbeidsjaren
Een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten
(vte).
Verlies- en winstrekening
Exploitatie-opbrengsten, -kosten en -saldo, onder andere naar
opbrengstensoort en naar kostensoort.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in casu de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-
uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Bijdragen gemeenten
Financiering vanuit de deelnemende gemeenten. Gemeentelijke financiering
is grotendeels bestemd voor de klassieke GGD-taken (algemene
gezondheidszorg; jeugdgezondheidszorg 4-18; voorlichting en
epidemiologisch onderzoek) en bestaat uit twee componenten: 1)
financiering voor een standaard dienstenpakket en 2) financiering voor
extra uitgevoerde taken (het zogenaamde Pluspakket). Standaard- en
pluspakket verschillen per GGD. Dit is de enige variabele die
vergelijkbaar is met de oudere gegevens.
Totaal bijdragen gemeenten
Som bijdragen per inwoner
Het totaal van de inkomsten van de bijdrage per inwoner voor een
standaard productaanbod. Dit standaard productaanbod wordt per gemeente
verschillend ingevuld.
Overige bijdragen
De inkomsten van gemeenten voor extra producten (buiten het
standaardpakket).
Bijdragen Rijk en provincies
Inkomsten die worden verkregen van Rijk en/of provincie.
Bijdragen zorgverzekeraars
Betalingen vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en Zvw
(Zorgverzekeringswet; voorheen ZFW, Ziekenfondswet), niet zijnde
vergoedingen voor ambulance en CPA (Centrale Post Ambulancedienst).
Bijdragen overige instellingen/cliënten
De overige inkomsten die worden verkregen van overige instanties en
particulieren. Inkomsten van particulieren komen onder andere uit
reizigersvaccinaties.
De verdeling tussen de posten overige instellingen/cliënten en overige
opbrengsten is na 2002 gewijzigd door een verandering in de vraagstelling.
Ontvangsten centrale post ambulancedi...
Ontvangsten Centrale Post Ambulancevervoer (CPA). Het totaal van de
inkomsten voor het beheer van een CPA.
Ontvangen ritopbrengsten ambulancedienst
Ritopbrengsten ambulancevervoer (bijdragen particulieren en
zorgverzekeraars).
Overige opbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto omzet. Het gaat hier
met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- verhuur onroerend goed;
- schade-uitkeringen.
Bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt voor de normale
bedrijfsvoering. Exclusief financiële en buitengewone lasten.
Totaal bedrijfslasten
Arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De salariskosten exclusief: sociale lasten, pensioenlasten, ziektegelden
en ontvangen loonsubsidies en inclusief: doorbetaling bij ziekte,
werknemersaandeel premies sociale verzekeringen, 13de maand, overwerk,
beloning in natura, bijdrage woon-werkverkeer, spaarregelingen en
uitkering uit hoofde van ontslagregelingen.
Pensioenlasten
Premies die worden betaald op grond van collectieve contracten bij
pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen.
Sociale lasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze
omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke
pensioenpremies.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en
voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten, kosten vervoermiddelen, doorberekende
kosten en overige kosten niet eerder genoemd.
Totaal overige bedrijfslasten
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Kosten uitzendkrachten en overige inleen
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Overige personeelskosten
Kosten werving en selectie, opleiding, kleding, kinderopvang en
dergelijke voor personeel.
Overige bedrijfslasten niet eerder ge...
Overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Som van andere personeelskosten, kosten vervoermiddelen, doorberekende
kosten en overige kosten niet eerder genoemd.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten niet eerder genoemd.
Kosten vervoermiddelen
Kosten voertuigen van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)
-ambulancediensten.
Doorberekende kosten
Doorberekende kosten als het een gemeentelijke GGD (Gemeentelijke
Gezondheidsdienst) betreft of als de GGD onderdeel is van een meervoudige
regeling.
Overige kosten
Totaal overige kosten, waaronder:
- materiële kosten en kantoorkosten;
- kosten uitbesteed werk (aan derden en aan andere GGD'en);
- kosten voor diensten die buiten het reguliere GGD-takenpakket vallen
zoals:
- een Regionaal Indicatie Orgaan (RIO);
- projecten voor verslaafden en jongeren;
- éénmalige (bevolkings)onderzoeken;
- Wet Voorzieningen Gehandicaptenzorg (WVG).
Bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.
Financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Financieel resultaat
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen onttrekkingen (inclusief vrijval) en toevoegingen aan
voorzieningen. Het betreft de onttrekkingen en de toevoegingen aan
interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsfondsen.
Onttrekking voorzieningen
Toevoeging voorzieningen
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien,
zoals koersverschillen, positieve resultaten uit deelnemingen,
buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Hieronder vallen
ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de
WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld door
brand) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien,
zoals verliezen op vorderingen, koersverschillen, negatieve resultaten
uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.
Daarnaast ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (bijvoorbeeld
door brand) van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.