Financiën grote ondernemingen; naar activiteit en buitenlands belang

Financiën grote ondernemingen; naar activiteit en buitenlands belang

SBI'93 Globalisering Perioden Aantal ondernemingen (aantal) Balanstotaal eindstand (mln euro) Resultatenrekening Omzet Totale netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro)
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2000 2.907 641.223,8 545.968,9 33.219,9 51.263,1
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2001 1.839 662.357,5 533.860,6 25.605,4 12.217,5
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2002 1.762 648.635,1 517.860,2 27.298,2 11.373,0
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2003 1.691 626.341,3 517.210,2 25.149,2 30.459,9
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2004 1.640 641.496,2 522.004,4 30.747,0 37.710,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2005 1.673 698.342,8 572.720,5 47.569,0 69.505,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2006 1.594 755.793,8 602.241,1 45.097,1 72.880,7
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Totaal 2007 1.678 815.174,8 640.231,2 45.897,5 91.312,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2000 1.137 80.020,6 98.343,8 5.959,9 4.585,8
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2001 530 52.308,6 77.889,8 4.676,6 3.819,5
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2002 508 62.768,8 80.027,4 5.093,4 2.959,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2003 478 64.981,0 80.601,2 5.066,9 3.249,5
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2004 465 62.904,9 82.480,0 5.770,5 3.840,0
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2005 473 71.211,2 95.068,6 9.690,3 6.491,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2006 455 80.606,1 104.154,7 8.046,6 5.608,3
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse onderneming 2007 503 90.968,0 106.626,0 8.014,0 5.929,1
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2000 676 345.139,4 208.020,2 14.234,0 33.650,8
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2001 517 374.195,3 219.492,1 11.418,8 7.660,8
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2002 467 350.400,9 211.310,3 9.450,0 654,3
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2003 442 335.862,7 204.955,3 9.740,8 16.626,6
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2004 421 337.406,8 204.899,5 12.093,7 22.152,7
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2005 419 359.296,4 199.618,1 12.898,3 41.083,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2006 413 388.373,4 217.548,7 14.849,6 44.293,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Nederlandse international 2007 417 383.783,7 220.382,5 15.969,3 58.468,7
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2000 554 68.998,3 106.672,7 6.115,5 4.769,1
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2001 358 61.689,5 75.942,5 2.644,6 916,9
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2002 345 69.703,7 83.794,4 2.730,3 1.081,1
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2003 341 54.437,3 78.419,4 2.966,7 1.907,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2004 327 58.925,9 78.255,7 3.573,0 2.199,3
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2005 357 66.183,8 109.609,5 12.692,3 7.548,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2006 335 71.073,6 119.579,1 10.070,8 5.973,7
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse onderneming 2007 352 81.340,9 126.161,9 10.318,0 6.718,7
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2000 540 147.065,6 132.932,1 6.910,4 8.257,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2001 434 174.164,1 160.536,2 6.865,5 -179,8
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2002 442 165.761,7 142.728,1 10.024,5 6.678,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2003 430 171.060,2 153.234,3 7.374,8 8.676,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2004 427 182.258,6 156.369,1 9.309,7 9.518,4
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2005 424 201.651,4 168.424,3 12.288,1 14.382,2
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2006 391 215.740,7 160.958,6 12.130,0 17.005,5
0000e Niet-financiële sector (A-O, min Buitenlandse international 2007 406 259.082,2 187.060,7 11.596,3 20.195,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel is stopgezet

Toelichting onderwerpen

Aantal ondernemingen
Onderneming; Ondernemingengroep:
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.
Toelichting
Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest
omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden
waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar
institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het
financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet
overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische
eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de
ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving
van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten
waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle
niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de
ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende
institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende
financiële actoren.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van
alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar
kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening is opgesteld vóór winstverdeling.
Omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen
en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen
bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit
nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Totale netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen
en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen
bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit
nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet
plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Nettoresultaat
Het netto-resultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van
belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet
toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post
"Belang van derden" bij balans-passiva).