DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens, Resultatenrekening 1997-2015

DNB en Kredietinstellingen; Structuurgegevens, Resultatenrekening 1997-2015

Banken (SBI2008) Perioden Demografie Ondernemingen (aantal) Demografie Lokale bedrijfseenheid (aantal) Werkzame personen Totaal werkzame personen (aantal) Aantal gelduitgifteautomaten (aantal) Baten Totaal baten (mln euro) Lasten Totaal lasten (mln euro) Overige posten Productiewaarde (mln euro)
641 Banken 2000 88 6.157 142.215 6.921 . . 24.463
641 Banken 2005 92 4.265 128.154 7.446 . . 33.648
641 Banken 2010 94 4.019 120.190 7.919 . . 30.441
641 Banken 2012 90 3.696 116.581 7.569 . . 28.818
641 Banken 2013 92 . 108.838 7.383 . . 29.098
641 Banken 2014 89 . 106.152 7.535 . . 24.313
641 Banken 2015 89 . 101.905 7.114 . . 23.684
6411 Centrale banken 2000 1 5 1.815 . . 2.129
6411 Centrale banken 2005 1 6 1.792 . . 2.152
6411 Centrale banken 2010 1 2 1.676 . . 2.063
6411 Centrale banken 2012 1 2 1.755 . . 2.375
6411 Centrale banken 2013 1 . 1.808 . . 1.443
6411 Centrale banken 2014 1 . 1.812 . . . 1.286
6411 Centrale banken 2015 1 . 1.853 . . 986
6419 Overige geldscheppende instellingen 2000 87 6.152 140.400 6.921 67.241 67.242 22.334
6419 Overige geldscheppende instellingen 2005 91 4.259 126.362 7.446 81.976 81.976 31.496
6419 Overige geldscheppende instellingen 2010 93 4.017 118.514 7.919 97.467 97.467 28.378
6419 Overige geldscheppende instellingen 2012 89 3.694 114.826 7.569 91.186 91.186 26.443
6419 Overige geldscheppende instellingen 2013 91 . 107.030 7.383 84.901 84.901 27.655
6419 Overige geldscheppende instellingen 2014 88 . 104.340 7.535 73.421 73.421 23.027
6419 Overige geldscheppende instellingen 2015 88 . 100.052 7.114 69.608 69.608 22.698
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bedrijfsstructuur en resultatenrekening van De Nederlandsche Bank (DNB) en de kredietinstellingen. Tot en met verslagjaar 2007 hebben deze gegevens betrekking op het gehele bedrijf van de kredietinstellingen. Vanaf verslagjaar 2008 betreffen de gegevens alleen het geldscheppend bedrijf van de kredietinstellingen.
Het CBS stelt deze tabel jaarlijks samen; de gegevens worden tevens opgeleverd aan Eurostat. De leveringsverplichting aan Eurostat is vastgelegd in de Verordening voor Structurele bedrijfsstatistieken (SBS-verordening).
De bedrijfsstructuurinformatie betreft gegevens over demografie, werkgelegenheid en het aantal gelduitgifteautomaten. Daarnaast bevat de tabel de resultatenrekening en enkele posten over productie, investeringen en aankopen.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 10 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Kredietinstellingen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Kredietinstellingen wordt daarom stopgezet.
Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Demografie
Ondernemingen
Een onderneming is een organisatorische eenheid die goederen en/of diensten voortbrengt en die een zekere beslissingsbevoegdheid heeft bij de uitoefening van haar hoofdfunctie. Een onderneming is zelfstandig op het gebied van financiering, wat betekent dat zij zelf activa kan bezitten en schulden aan kan gaan.
Een onderneming dient te beschikken over een volledige boekhouding.
Een onderneming kan op een of op meer locaties haar activiteiten uitoefenen.
Het aantal ondernemingen in deze tabel wordt gelijkgesteld aan het aantal aan DNB rapporterende kredietinstellingen plus DNB zelf.
Lokale bedrijfseenheid
Een (deel van een) vestiging die tot één bedrijfseenheid behoort.
---
Deze eenheid heeft met de bedrijfseenheid de typering naar activiteit gemeen, waardoor de beoogde samenhang tussen deze twee eenheden bereikt wordt.
Binnen een vestiging die tot één bedrijfseenheid behoort, kan nooit sprake zijn van twee lokale bedrijfseenheden. Een vestiging wordt alleen gesplitst wanneer deze (delen van) meerdere bedrijfseenheden omvat.
Werkzame personen
Totaal werkzame personen
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en vermeerderd met de overige werkzame personen zoals meewerkende eigenaren en vennoten.
Aantal gelduitgifteautomaten
Dit is het aantal gelduitgifteautomaten, inclusief het aantal automaten die betaalopdrachten uitvoeren, rekeningoverzichten verschaffen, geld wisselen en multifunctionele passen kunnen opladen.
Voor de jaren 1997 tot en met 2002 is in de tabel alleen het aantal automaten om contant geld op te nemen weergegeven.
Baten
Totaal baten
Lasten
Totaal lasten
Overige posten
Productiewaarde
De productiewaarde wordt als volgt berekend:
Rente en soortgelijke baten - Rente en soortgelijke lasten + Provisiebaten + Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren + Resultaat uit financiële transacties + Overige baten.