Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, 2002 - 2005

SBI'93 Grootteklassen Perioden Aantal bedrijven en werkzame personen Aantal bedrijven (aantal) Aantal bedrijven en werkzame personen Aantal werkzame personen (arbeidsjaren) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat vóór belastingen (mln euro)
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2002 664 22.058 4.366 4.025 341 -134 -18 8 196
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2003 652 24.078 4.591 4.209 382 -130 -15 -14 223
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2004 600 22.957 4.623 4.241 382 -161 -37 -4 180
900 Milieudienstverlening Totaal werknemers 2005 572 23.307 4.424 3.967 457 -144 -23 65 355
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2002 47 2.650 298 288 10 -4 0 3 9
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2003 47 2.885 355 346 9 -5 0 1 6
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2004 61 2.541 320 308 12 -4 0 1 9
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling Totaal werknemers 2005 61 2.771 366 348 18 -5 0 0 14
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2002 203 11.314 1.701 1.614 87 -27 4 9 74
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2003 209 13.507 1.801 1.671 131 -29 0 -9 93
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2004 216 13.338 1.872 1.770 102 -30 -2 -4 66
90021 Afvalinzameling Totaal werknemers 2005 206 13.486 1.908 1.803 106 -28 -2 7 83
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2002 200 6.105 2.043 1.821 221 -103 -22 -3 94
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2003 193 5.721 2.087 1.865 222 -96 -15 -5 107
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2004 194 5.711 2.135 1.871 264 -125 -36 0 103
90022 Afvalbehandeling Totaal werknemers 2005 188 5.497 1.841 1.525 317 -110 -21 58 243
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2002 214 1.989 324 302 22 -1 -1 -1 19
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2003 203 1.964 347 327 19 -1 0 -1 17
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2004 127 1.366 296 292 4 -2 1 0 2
9003 Sanering van milieuverontreiniging Totaal werknemers 2005 117 1.554 308 292 16 -1 0 0 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van productiestatistieken (PS),
gegevens over het aantal werkzame personen en financiële baten en lasten en
resultaat binnen de particuliere milieudienstverlening.

De gegevens hebben uitsluitend betrekking op particuliere milieudienstver-
lenende bedrijven. De eenheden hebben als rechtsvorm naamloze vennootschap
(NV), besloten vennootschap (BV), vennootschap onder firma (VOF), eenmans-
zaak en stichting. Overheidsinstanties, zoals gemeentelijke afvalinzamel-
diensten, waterschappen, hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen blijven
in deze publicatie buiten beschouwing.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien zij
personeel in loondienst hebben.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2009:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp
van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze
wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met
die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten
met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie
paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven en werkzame personen
Aantal bedrijven:
Zoals in de algemene toelichting wordt beschreven wordt bij de bepaling
van de variabele "aantal bedrijven" aangesloten bij de Europese definitie
zoals die wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
In vorige versies is evenwel een bedrijvenpopulatie gepubliceerd die
aanzienlijk afweek van hetgeen op grond van diverse ontwikkelingen
verwacht kon worden. Zelfs als rekening wordt gehouden met de forse
uitstroom (van jaar 2003 naar 2004) van asbestverwijderingsbedrijven naar
de Standaard Bedrijfsindeling 4511.1 (slopen van bouwwerken) bleek het
cijfer (vooral voor verslagjaar 2004) uit de statistiek economische
demografie ver onder de verwachtingen te liggen.
Het aangekondigde onderzoek over dit onderwerp is inmiddels afgerond en
heeft geleid tot een verbeterde methodiek bij het bepalen van het aantal
actieve, marktgerichte bedrijven. De resultaten zijn in deze herziene
versie verwerkt. Deze verbeterde methodiek is ook (dus met terugwerkende
kracht) gebruikt voor het bepalen van de variabele "aantal bedrijven" voor
de jaren 2002 en 2003. In grote lijnen komt het er op neer dat juridisch
wél bestaande maar niet- of nauwelijks actieve kleine bedrijfseenheden
buiten de uitkomsten zijn gehouden.
Aantal bedrijven
Bedrijf:
Een bedrijf is de feitelijke transactor (handelende partij) in het
productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan
derden.
Peildatum:
De peildatum 1 januari betekent dat bedrijven die in de loop van het
verslagjaar zijn opgericht hier niet zijn meegeteld.
Let op: De overige variabelen zijn berekend op basis van een populatie
waarin de bedrijven die in de loop van het verslagjaar zijn opgericht
wél zijn inbegrepen.
Zie voor een uitgebreide toelichting over "demografie van bedrijven" de
hyperlink genoemd in de algemene toelichting.
Aantal bedrijven 2002 t/m 2004:
Zoals in de algemene toelichting wordt beschreven wordt bij de bepaling
van het "aantal bedrijven" aangesloten bij de Europese definitie zoals die
wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Vanaf 2002 is een verbeterde methodiek gebruikt voor het bepalen van de
variabele "aantal bedrijven". Wél juridisch bestaande maar niet- of
nauwelijks actieve (vooral kleine) bedrijfseenheden zijn nu buiten de
uitkomsten gehouden.
De forse daling (na de bovenstaande correcties) van het aantal eenheden
van 2004 ten opzichte van 2003 komt overigens grotendeels door het
overbrengen van asbestverwijderingsbedrijven van Standaard
Bedrijfsindeling (SBI '93) categorie 9003 (sanering van milieuverontrei-
niging) naar 4511.1 (Slopen van bouwwerken).
Oudere jaren/publicaties zijn niet gecorrigeerd betreffende deze
wijziging.
Aantal werkzame personen
Peildatum is 30 september;
Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder toezicht van dat bedrijf,
ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste betekent dat:
- ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
- De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, inclusief de
verkopen van goederen en diensten,
- de waardevermeerdering van de voorraden,
- de door het eigen personeel gemaakte waardevermeerderingen aan
gebouwen en installaties (= productie voor het eigen bedrijf),
- subsidies
- schadeuitkeringen.
Bedrijfslasten
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
De baten bestaan uit rentebaten, boekwinst op verkoop deelnemingen,
ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
De lasten omvatten de rentelasten, de kosten van leningen,
boekverlies op verkoop van deelnemingen en het verlies op beleggingen.
Uitleg deelneming: Belang van een bedrijf in een ander bedrijf. Een belang
van 50 % of meer heet een dochteronderneming.
Voorzieningen
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen onttrekkingen (inclusief vrijval) en toevoegingen aan
voorzieningen.
Buitengewoon resultaat
Saldo buitengewone baten en lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Baten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren:
- afstoten van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- winst op buitenlandse vestigingen.
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren:
- afstoting van deelnemingen;
- negatieve resultaten op verkoop van vaste activa;
- verliezen op buitenlandse vestigingen;
- kosten van reorganisatie;
- verliezen op vorderingen (afschrijving debiteuren);
- negatieve koersverschillen;
- boekverliezen bij verkoop of tenietgaan (brand en dergelijke) van vaste
activa;
- negatieve resultaten uit deelnemingen.
Uitleg deelneming: Belang van een bedrijf in een ander bedrijf.
Een belang van 50 % of meer heet een dochteronderneming.
Resultaat vóór belastingen
Dit is gelijk aan de som van het bedrijfsresultaat, het financieel
resultaat, de mutatie voorzieningen en het saldo buitengewone
baten/lasten.