Uitzend- en uitleenbedrijven; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

Uitzend- en uitleenbedrijven; specificaties van de netto omzet, 2002-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet uit hoofdactiviteit Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Uitzenden van personeel (fase A) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Detacheren van personeel (fase B + C) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Arbeidsbemiddeling (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Testen, werven en select. van personeel (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Detacheren van gesubsidieerd personeel (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteit Overige dienstverlening niet elders ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Totaal netto omzet overige activiteiten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Handel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Overige dienstverlening niet eerder ... (mln euro) Beschikbaar gestelde uren (fase A) Totaal beschikbaar gestelde uren (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A) Administratief personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A) (Para)medisch personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A) Industrieel personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A) Technisch personeel (geschoold) (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase A) Overig personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) Totaal beschikbaar gestelde uren (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) Administratief personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) (Para)medisch personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) Industrieel personeel (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) Technisch personeel (geschoold) (x 1 000) Beschikbaar gestelde uren (fase B + C) Overig personeel (x 1 000)
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2002 3.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2003 4.060 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2004 4.235 9.603 5.048 4.324 34 55 8 135 149 . . 257.716 60.719 7.439 100.248 31.260 58.050 145.039 28.097 4.094 33.381 38.444 41.023
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2005 4.215 11.197 5.999 4.835 122 73 1 166 109 35 75 304.578 69.199 8.120 118.176 46.108 62.976 154.781 28.796 3.953 34.377 43.567 44.087
74501 Uitzendbureaus 2002 2.625 7.111 4.658 2.239 73 48 3 89 17 0 16 234.603 64.724 8.094 90.956 15.752 55.077 97.908 27.389 3.280 27.913 15.888 23.438
74501 Uitzendbureaus 2003 2.760 6.662 4.435 2.050 27 51 0 99 31 1 29 224.076 55.175 6.963 89.207 21.155 51.576 82.604 21.690 3.967 27.354 13.761 15.832
74501 Uitzendbureaus 2004 2.765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74501 Uitzendbureaus 2005 2.750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Netto omzet uit hoofdactiviteit
Netto omzet uit hoofdactiviteit van de onderneming naar subactiviteiten.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Uitzenden van personeel (fase A)
Beschikbaar gestelde uren naar soort personeel (fase A).
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Detacheren van personeel (fase B + C)
Beschikbaar gestelde uren naar soort personeel (fase B + C).
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Arbeidsbemiddeling
Testen, werven en select. van personeel
Testen, werven en selecteren van personeel.
Detacheren van gesubsidieerd personeel
Overige dienstverlening niet elders ...
Overige dienstverlening niet elders genoemd.
Netto omzet uit overige activiteiten
Netto omzet uitzenden en detacheren naar soort personeel.
Totaal netto omzet overige activiteiten
Totaal netto omzet uit overige activiteiten.
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Handel
Overige dienstverlening niet eerder ...
Overige dienstverlening niet eerder genoemd.
Beschikbaar gestelde uren (fase A)
Beschikbaar gestelde uren naar soort personeel (fase A).
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Totaal beschikbaar gestelde uren
Administratief personeel
(Para)medisch personeel
Industrieel personeel
Industrieel personeel (productie- en fabriekswerk).
Technisch personeel (geschoold)
Overig personeel
Beschikbaar gestelde uren (fase B + C)
Beschikbaar gestelde uren naar soort personeel (fase B + C).
In de wet "flexibiliteit en zekerheid" zijn de uitzenduren gesplitst in
fases: uitzendovereenkomsten voor de duur van een opdracht en
overeenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Vanaf januari 1999 wordt
onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2 (uitzendkrachten niet in vaste
dienst) enerzijds en fase 3 + 4 (uitzendkrachten in vaste dienst en
detachering) anderzijds.
Vanaf het derde kwartaal 2004 is fase 1 + 2 gewijzigd in fase A en fase
3 + 4 in fase B + C.
Totaal beschikbaar gestelde uren
Administratief personeel
(Para)medisch personeel
Industrieel personeel
Industrieel personeel (productie- en fabriekswerk).
Technisch personeel (geschoold)
Overig personeel