Computerbranche; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Computerbranche; specificaties van de netto omzet, 2002 - 2005

Perioden Bedrijven (aantal) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Advisering en auditing (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Detachering (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Ontwikkelen van informatiesystemen (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Opleiding en training (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Systeem integratie (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Assistentie bij ontwikkelen van info... (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Assistentie bij invoering van inform... (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Beheer en exploitatie van systemen (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Databank activiteiten (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Gegevensverwerking (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Reparatie en onderhoud(scontracten) (mln euro) Netto omzet uit hoofdactiviteiten Overige dienstverlening niet elders ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Totaal netto omzet uit overige activ... (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Verkopen van zelfvervaardigde producten (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Handel (mln euro) Netto omzet uit overige activiteiten Overige dienstverlening niet elders ... (mln euro)
2002 17.560 12.332 1.515 2.332 1.857 209 774 732 486 1.679 300 364 961 1.123 899 154 673 73
2003 17.790 12.204 1.304 1.942 1.956 209 745 547 654 1.866 376 360 1.000 1.246 870 107 704 59
2004 18.495 13.111 745 2.441 2.357 137 784 397 641 2.061 741 376 1.097 1.334 441 51 349 41
2005 17.630 14.411 874 2.642 2.346 154 743 733 568 2.541 711 392 1.505 1.201 937 42 809 86
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Netto omzet uit hoofdactiviteiten
Netto omzet uit hoofdactiviteit van de onderneming naar subactiviteiten.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Advisering en auditing
Detachering
Ontwikkelen van informatiesystemen
Opleiding en training
Systeem integratie
Assistentie bij ontwikkelen van info...
Assistentie bij ontwikkelen van informatiesystemen.
Assistentie bij invoering van inform...
Assistentie bij invoering van informatiesystemen.
Beheer en exploitatie van systemen
Databank activiteiten
Gegevensverwerking
Reparatie en onderhoud(scontracten)
Overige dienstverlening niet elders ...
Overige dienstverlening niet elders genoemd.
Netto omzet uit overige activiteiten
Totaal netto omzet uit overige activ...
Totaal netto omzet uit overige activiteiten.
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Verkopen van zelfvervaardigde producten
Handel
Overige dienstverlening niet elders ...
Overige dienstverlening niet elders genoemd.