Motor- en autobranche; specificatie van de netto omzet, 2002 - 2005

Motor- en autobranche; specificatie van de netto omzet, 2002 - 2005

SBI'93 Perioden Handel, import en reparatie van auto's Bedrijven (aantal) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Groothandel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Detailhandel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Handelsbemiddeling (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Reparatie, onderhoud en herstellen (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Verhuur en operational lease (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit hoofdactiviteit Overige dienstverlening (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Totaal netto omzet handel (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Nieuwe personenauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Nieuwe vrachtauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Nieuwe aanhangers en opleggers (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Accessoires en onderdelen (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Motorbrandstoffen en olie (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Banden (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Gebruikte personenauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Gebruikte vrachtauto's (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Gebruikte aanhangers en opleggers (mln euro) Handel, import en reparatie van auto's Netto omzet uit handel Overige handelsgoederen (mln euro)
50102 Import van nieuwe personenauto's 2002 75 13.161 13.061 81 - 17 - 1 13.142 10.883 853 - 1.145 3 6 180 20 - 53
50102 Import van nieuwe personenauto's 2003 35 12.941 12.903 25 - 11 - 2 12.927 10.849 790 - 1.065 3 8 133 21 - 59
50102 Import van nieuwe personenauto's 2004 45 13.115 13.032 57 3 21 - 1 13.092 10.680 916 - 1.248 - 5 153 30 - 60
50102 Import van nieuwe personenauto's 2005 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50104 Handel/reparatie personenauto's 2002 13.400 29.134 1.292 22.966 902 3.288 304 383 25.162 12.558 400 4 2.035 732 120 8.813 265 34 201
50104 Handel/reparatie personenauto's 2003 12.305 28.703 1.206 22.905 746 3.358 370 118 24.857 12.361 300 5 2.006 697 99 9.004 116 3 267
50104 Handel/reparatie personenauto's 2004 12.625 29.298 . . 462 3.478 313 148 25.359 12.304 397 1 2.037 822 135 9.109 230 4 321
50104 Handel/reparatie personenauto's 2005 12.695 28.098 1.549 22.273 408 3.447 298 124 24.229 11.496 433 0 1.741 700 150 9.288 206 1 215
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt jaarlijks, binnen het kader van de bedrijfseconomische
statistieken, gegevens over de werkgelegenheid bij en de winst- en
verliesrekening van bedrijven met behulp van de zogenoemde
productiestatistieken.
Deze tabel bevat de uitkomsten van de verdeling van de netto omzet
naar activiteit.
De cijfers van de aantallen bedrijven betreffen de bedrijven die op 1
januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven
waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat
bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
De overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die in het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002
Frequentie: stopgezet

Vanaf verslagjaar 2006 zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de
vragenlijsten van de produktiestatistieken. Hierdoor zijn een groot aantal
variabelen van de in deze tabel gepubliceerde specificaties van de netto
omzet komen te vervallen. Verder is van een aantal variabelen het
detailniveau gewijzigd waardoor deze niet vergelijkbaar zijn met voorgaande
jaren.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Handel, import en reparatie van auto's
Deze cijfers hebben alleen betrekking op de importeurs van personenauto's
(SBI 50102) en de handel in en reparatie van personenauto's (SBI 50104).
NB: bij TABBLAD "SBI'93" alleen de sbi's 50102 en 50104 selecteren.
Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Netto omzet uit hoofdactiviteit
Netto omzet uit de hoofdactiviteit van de onderneming naar
subactiviteiten.
Totaal netto omzet uit hoofdactiviteit
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Groothandel
Detailhandel
Handelsbemiddeling
Reparatie, onderhoud en herstellen
Reparatie, onderhoud en herstellen (werkplaats).
Verhuur en operational lease
Overige dienstverlening
Overige dienstverlening niet eerder genoemd.
Netto omzet uit handel
Netto omzet uit handel naar artikelgroepen.
Totaal netto omzet handel
Opbrengst uit verkoop, exclusief BTW.
Nieuwe personenauto's
Nieuwe vrachtauto's
Nieuwe aanhangers en opleggers
Accessoires en onderdelen
Motorbrandstoffen en olie
Banden
Gebruikte personenauto's
Gebruikte vrachtauto's
Gebruikte aanhangers en opleggers
Overige handelsgoederen
Overige handelsgoederen niet elders genoemd.