ICT-gebruik bedrijven; 2002

ICT-gebruik bedrijven; 2002

SBI '93 Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven (eenheid) Gebruik van externe netwerken Internet; naar soort verbinding Totaal bedrijven met internet (% van bedrijven met computers) Waarde omzet via externe netwerken Omzet > = 10% (% bedrijven met omzet externe netwerken) Waarde inkoop via externe netwerken Inkoopwaarde >= 10 % (% van inkopen via externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; totaal (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; beveiligde webserver (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; digitale handtekening (% van bedrijven met externe netwerken) Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; overige authenticatie (% van bedrijven met externe netwerken)
Totaal bedrijven Totaal werkzame personen 126.579 86 29 35 89 51 11 17
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) Totaal werkzame personen 4.865 83 29 16 78 31 13 17
C Winning van delfstoffen Totaal werkzame personen 112 88 41 3 96 68 25 26
D Industrie Totaal werkzame personen 17.999 90 28 23 93 55 8 19
E Productie en distributie van en .. Totaal werkzame personen 111 90 50 21 96 78 13 26
F Bouwnijverheid Totaal werkzame personen 14.833 85 14 45 85 39 10 19
G Reparatie van consumentenartikelen .. Totaal werkzame personen 34.806 84 26 46 90 54 14 17
H Horeca Totaal werkzame personen 8.980 71 38 56 70 32 10 11
I Vervoer, opslag en communicatie Totaal werkzame personen 7.426 86 40 30 84 44 7 14
J Financiële instellingen Totaal werkzame personen 2.682 94 32 26 96 67 17 21
K VH en handel in onroerend goed, .. Totaal werkzame personen 19.527 94 34 30 95 63 12 19
N Gezondheids- en welzijnszorg Totaal werkzame personen 7.032 81 23 37 83 41 7 12
O Milieudienstverlening, cultuur, .. Totaal werkzame personen 8.206 86 31 24 89 56 8 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce).

Gegevens beschikbaar over 2002.

Status van de cijfers: definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Aantal bedrijven in de populatie op 01 januari 2002.
De statistiek ICT-gebruik bedrijven heeft betrekking op bedrijven met
5 of meer werkzame personen in
de bedrijfstakken:
Landbouw, bosbouw en visserij (A+B), Delfstoffenwinning (C),
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid (F),
Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Financiële instellingen (J), Verhuur en
zakelijke dienstverlening (K) en Gezondheids- en welzijnszorg (N). De
statistiek heeft ook betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening (90), Cultuur, sport en recreatie (92) en
Overige dienstverlening (93). Ook de bedrijfssubgroep "Overig onderwijs
(80.4)" is in de statistiek opgenomen.
Gebruik van externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier het openbare internet, gesloten
internetnetwerken en andere, niet op internettechnologie gebaseerde,
netwerken zoals het oudere EDIFACT, Ainsi 12x en telebanksystemen.
EDIFACT is de afkorting van Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Trade.
Internet; naar soort verbinding
Een onderverdeling naar het type internetverbinding dat bedrijven
gebruiken.
Totaal bedrijven met internet
Aantal bedrijven dat gebruik maakt van het openbare internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.
Waarde omzet via externe netwerken
De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.
Omzet > = 10%
Aantal bedrijven dat verkoopt via externe netwerken en waarbij de waarde
van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met orderontvangst
(verkoop) via externe netwerken.
Waarde inkoop via externe netwerken
De inkoopwaarde van goederen en diensten die via externe netwerken zijn
gekocht.
Inkoopwaarde >= 10 %
Aantal bedrijven dat inkoopt via externe netwerken en waarvan de waarde
van die inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoop van het bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders plaatst
(inkoopt) via externe netwerken.
Beveiliging ICT-systemen
Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.
Beveiliging; totaal
Aantal bedrijven dat één of meer van de hierna genoemde
beveiligingsmaatregelen heeft getroffen.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; beveiligde webserver
Aantal bedrijven met een beveiligde webserver.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; digitale handtekening
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van een digitale
handtekening (als ontvanger) om de afzender met zekerheid te kunnen
identificeren.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
Beveiliging; overige authenticatie
Aantal bedrijven dat bij datacommunicatie gebruik maakt van middelen
om berichten te beveiligen tegen ongeoorloofd lezen of wijzigen.
Om toegang tot informatie te krijgen moet bijvoorbeeld een PIN-code
ingetoetst worden of een vingerafdruk dan wel irisscan afgegeven worden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.