Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005

Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, 2002-2005

Grootteklasse Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Saldo financieel resultaat (mln euro) Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Saldo buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
Alle bedrijven 2002 4.730 21,8 1.371 1.171 200 -11 -1 -1 187
Alle bedrijven 2003 5.020 21,5 1.406 1.217 189 -9 -1 -2 177
Alle bedrijven 2004 5.130 22,4 1.511 1.318 193 -11 -2 1 181
Alle bedrijven 2005 5.440 24,7 1.537 1.346 191 -9 0 0 181
0 tot 10 werkzame personen 2002 4.490 12,5 687 532 156 -7 0 -1 148
0 tot 10 werkzame personen 2003 4.765 12,4 717 564 152 -6 -1 -1 146
0 tot 10 werkzame personen 2004 4.840 12,5 726 572 154 -8 -1 0 145
0 tot 10 werkzame personen 2005 5.155 14,5 746 586 159 -6 -1 0 152
10 of meer werkzame personen 2002 240 9,3 684 640 44 -4 -1 0 39
10 of meer werkzame personen 2003 255 9,1 690 653 37 -3 -1 -1 32
10 of meer werkzame personen 2004 295 9,9 786 746 39 -3 -1 1 36
10 of meer werkzame personen 2005 285 10,2 791 759 32 -3 0 0 29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Hoveniersbedrijven de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen
daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal
branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2002 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Saldo financieel resultaat
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen.
Saldo voorzieningen
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Saldo buitengewoon resultaat
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.