Werkgelegenheid zeevaartbedrijven (SBI 611)

Werkgelegenheid zeevaartbedrijven (SBI 611)

Grootteklasse Perioden Totaal aantal werkzame personen (absoluut) Werkzame personen op schepen Totaal werkzame personen op schepen (absoluut) Werkzame personen op schepen Met een Nederlandse nationaliteit (absoluut) Werkzame personen op schepen Met een andere EU nationaliteit (absoluut) Werkzame personen op schepen Met een niet-EU nationaliteit (absoluut) Werkzame personen aan de wal (absoluut)
Totaal zeevaartbedrijven 2000 13.889 11.821 5.815 1.329 4.677 2.068
Totaal zeevaartbedrijven 2001 15.202 12.831 5.706 1.618 5.507 2.370
Totaal zeevaartbedrijven 2002 14.323 11.673 4.984 1.637 5.052 2.651
Totaal zeevaartbedrijven 2003 13.469 11.308 4.523 1.540 5.245 2.162
Met 0 tot 10 werknemers 2000 3.594 3.432 1.787 169 1.476 161
Met 0 tot 10 werknemers 2001 3.475 3.059 1.430 359 1.270 416
Met 0 tot 10 werknemers 2002 3.374 3.038 1.224 339 1.475 337
Met 0 tot 10 werknemers 2003 2.946 2.749 1.065 336 1.348 197
Met 10 tot 100 werknemers 2000 2.353 2.059 1.120 131 808 294
Met 10 tot 100 werknemers 2001 2.808 2.360 1.198 102 1.060 447
Met 10 tot 100 werknemers 2002 2.700 2.125 1.155 121 849 576
Met 10 tot 100 werknemers 2003 2.264 1.990 886 128 976 275
Met 100 of meer werknemers 2000 7.942 6.329 2.907 1.029 2.393 1.613
Met 100 of meer werknemers 2001 8.918 7.411 3.078 1.157 3.176 1.507
Met 100 of meer werknemers 2002 8.248 6.510 2.605 1.177 2.728 1.738
Met 100 of meer werknemers 2003 8.259 6.569 2.572 1.075 2.922 1.690
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De uitkomsten in deze tabel komen uit de zogenoemde productiestatistiek(PS)
voor de zeevaartbedrijven. Productiestatistieken worden in de huidige vorm
al sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en verlies en winst. Deze gegevens
vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in
Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan
Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze
intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische
overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2000. Met ingang van het verslagjaar 2004 is
de publicatie beëindigd.
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
Het CBS heeft de ophogingmethodiek van de productiestatistieken over het
verslagjaar 2003 (PS2003) aangepast. Dit is gedaan vanwege geconstateerde
problemen met de ophoging van de steekproefresultaten (vooral kleine
bedrijven) naar de populatietotalen. Het gaat daarbij om verschillende
bedrijfstakken in de dienstverlening en de bouwnijverheid. De aanpassing in
de ophogingmethodiek heeft ook enig effect op de uitkomsten over de
werkgelegenheid in de zeevaart. Om een uniforme methodiek te hanteren zijn
deze uitkomsten opnieuw vastgesteld.

(Versie 26-07-2005)
Definitieve gegevens over het jaar 2003 zijn toegevoegd.(zie ook paragraaf
4, Releasepolicy).

De resultaten 2000 tot en met 2002 zijn herzien. Deze herziening betreft
voornamelijk een methodologische wijziging. Daarnaast zijn kleinere
verbeteringen aangebracht als gevolg van het beschikbaar komen
van nieuwe informatie.

De cijfers hebben betrekking op alle bedrijven met 20 of meer werknemers
(werkzame personen vanaf verslagjaar 2002) die gedurende het jaar
bestonden en op kleinere bedrijven waar op 1 december van het jaar
minstens 1 persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.
Voor deze methodologische wijziging waren de marginaal actieve bedrijven
en de kleine bedrijven die voor 1 december gestopt waren, wel opgenomen.
Redenen voor deze wijziging zijn:
- betere aansluiting op Europese definities;
- kwaliteitsverbetering door vereenvoudiging van de waarneming bij
kleine bedrijven.

De herberekeningen ten gevolge van de methodologische wijziging zijn ook
benut om nagekomen gegevens in de statistische uitkomsten te verwerken.

NEDERLANDS:

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal werkzame personen
Het aantal werkzame personen van de zeevaartbedrijven in Nederland.
Het aantal werkzame personen is als volgt gedefinieerd:
Het aantal werknemers van de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en vermeerderd met overige
werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten ultimo
september.
Werkzame personen op schepen
Totaal werkzame personen op schepen
Het totaal aantal werkzame personen gemonsterd op schepen.
Met een Nederlandse nationaliteit
Het aantal werkzame personen gemonsterd op schepen met een
Nederlandse nationaliteit.
Met een andere EU nationaliteit
Het aantal werkzame personen gemonsterd op schepen met een
andere EU nationaliteit.
Met een niet-EU nationaliteit
Het aantal werkzame personen gemonsterd op schepen met een
niet-EU nationaliteit.
Werkzame personen aan de wal
Het aantal werkzame personen aan de wal.