Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling

Voogdij, voorlopige voogdij en ondertoezichtstelling

Perioden Voogdij Nieuwe pupillen (aantal) Voogdij Beëindigde voogdij (aantal) Voogdij Pupillen per 31/12 (aantal) Voogdij asiel Nieuwe pupillen (aantal) Voogdij asiel Beëindigde voogdij asiel (aantal) Voogdij asiel Pupillen per 31/12 (aantal) Voorlopige voogdij Nieuwe pupillen (aantal) Voorlopige voogdij Beëindigde voorlopige voogdij (aantal) Voorlopige voogdij Pupillen per 31/12 (aantal) Ondertoezichtstelling Nieuwe pupillen (aantal) Ondertoezichtstelling Beëindigde ondertoezichtstelling (aantal) Ondertoezichtstelling Pupillen per 31/12 (aantal)
2003 973 731 5.137 1.268 4.759 6.949 412 349 189 6.670 5.243 21.415
2004 823 750 5.190 545 2.959 4.535 549 450 186 6.745 5.594 22.243
2005 872 769 5.034 412 1.694 3.253 425 312 143 7.701 5.865 23.979
2006 971 771 5.212 333 1.131 2.477 408 291 168 8.575 6.251 26.379
2007 1.039 999 5.460 415 795 2.098 505 396 162 10.568 8.061 29.605
2008 1.145 923 5.789 631 743 1.986 401 269 178 11.137 8.624 32.147
2009 1.471 849 6.381 1.290 675 2.600 363 233 148 11.451 9.208 33.168
2010 1.512 936 6.952 1.053 1.067 2.587 323 211 153 10.188 9.542 32.565
2011 1.529 1.014 7.633 843 1.079 2.348 280 . . 10.589 10.819 32.062
2012 1.592 824 8.151 513 902 1.968 270 . . 10.554 11.739 30.606
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over door de rechter uitgesproken kinderbeschermingsmaatregelen vanaf 1912. Het gaat daarbij om ondertoezichtstelling (inclusief voorlopige ondertoezichtstelling), voogdij, voorlopige voogdij en voogdij asiel (voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1912

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief. Het komt echter incidenteel voor dat cijfers later nog worden herzien. Wanneer dit het geval is, worden deze wijzigingen door het CBS overgenomen.

Wijzigingen per 21 oktober 2014
De tabel is per 2014 stopgezet. Er zijn geen cijfers toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Toelichting onderwerpen

Voogdij
Als de ouders de verzorging en de opvoeding van hun kind niet aankunnen of het kind ernstig verwaarlozen of misbruiken kunnen ze uit het ouderlijk gezag worden ontheven of uit het ouderlijk gezag worden ontzet. Het kind wordt uit huis geplaatst.
Als ouders ongeschikt zijn of onmachtig om hun kind te verzorgen en op te voeden, kan de rechter de ouders uit het ouderlijk gezag ontheffen. Het Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over het kind. Het kind gaat naar een pleeggezin of een instelling.
Als ouders hun kind heel ernstig verwaarlozen of misbruiken, kan de rechter hen uit het ouderlijk gezag ontzetten. Het Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over het kind. Het kind gaat voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin of een instelling.
In geval van ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag kunnen ouders na verloop van tijd de rechter vragen in hun gezag te worden hersteld.
Het gaat hier uitsluitend over voogdij via de rechter. Als bijvoorbeeld de ouders zijn overleden en familieleden voor de kinderen gaan zorgen, dan wordt dit niet meegeteld in de voogdijcijfers.
Tot en met 1995 kwam het in enkele gevallen voor dat de ene ouder uit de ouderlijke macht werd ontzet en de ander ontheven. In dat geval zijn de desbetreffende kinderen twee keer geteld.
Nieuwe pupillen
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Beëindigde voogdij
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde voorlopige voogdij moet gelijk zijn aan het
aantal pupillen per 31/12 van het voorgaande jaar. Doordat de
pupillenregistratie kleine administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen
de gepubliceerde standen en stromen niet altijd precies aan deze regel.
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Voogdij asiel
Bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen (voorheen alleenstaande minderjarige asielzoekers of ama's) wordt de voogdij toegewezen aan de stichting Nidos. Het ministerie van Justitie heeft de stichting Nidos aangewezen als gespecialiseerde instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos is wettelijke vertegenwoordiger van het kind en beschermt als zodanig de rechten van het kind. De instroomcijfers en de standcijfers over de jaren 1990 t/m 1999 zijn afkomstig van het Nidos en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. De uitstroomcijfers zijn berekend door het CBS.
Nieuwe pupillen
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Beëindigde voogdij asiel
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde voorlopige voogdij moet gelijk zijn aan het
aantal pupillen per 31/12 van het voorgaande jaar. Doordat de
pupillenregistratie kleine administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen
de gepubliceerde standen en stromen niet altijd precies aan deze regel.
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Voorlopige voogdij
Van voorlopige voogdij is sprake als de kinderrechter in een crisissituatie het gezag over een minderjarige (voorlopig) overdraagt aan een Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij. Dit ter voorkoming van ernstig gevaar voor de zedelijke of geestelijke belangen of voor de gezondheid van een minderjarige. Tot 1 juli 1997 bestond er een vergelijkbare maatregel van kinderbescherming (toevertrouwing aan de kinderbescherming).
Nieuwe pupillen
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Beëindigde voorlopige voogdij
De uitstroomgegevens over de voorlopige voogdij worden met ingang van het verslagjaar 2011 niet langer gepubliceerd aangezien de registratie van deze gegevens onvolledig is.
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde voorlopige voogdij moet gelijk zijn aan het
aantal pupillen per 31/12 van het voorgaande jaar. Doordat de
pupillenregistratie kleine administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen
de gepubliceerde standen en stromen niet altijd precies aan deze regel.
De stand- en uitstroomgegevens over de voorlopige voogdij worden in verband hiermee met ingang van het verslagjaar 2011 niet langer gepubliceerd.
Ondertoezichtstelling
Ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Bij ondertoezichtstelling krijgen de ouders bij de opvoeding hulp en steun van een gezinsvoogdijwerker van het Bureau Jeugdzorg of van een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij. Het kind kan thuis blijven wonen of het kan uit huis worden geplaatst, maar de ouders behouden het gezag over het kind. Zij zijn daarbij wel verplicht de aanwijzingen van de gezinsvoogdijwerker op te volgen. Tot 1998 werd onderscheid gemaakt tussen strafrechtelijke en burgerrechtelijke ondertoezichtstelling. De huidige ondertoezichtstelling is een voortzetting van de burgerrechtelijke ondertoezichtstelling. Bij de strafrechtelijke ondertoezichtstelling was er sprake van een strafbaar feit. Er bestaat ook een voorlopige ondertoezichtstelling. Deze maatregel duurt maximaal 3 maanden en kan daarna worden verlengd. Cijfers van deze maatregel zijn meegeteld bij de ondertoezichtstelling.
Nieuwe pupillen
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.
Beëindigde ondertoezichtstelling
Pupillen per 31/12
Het totale aantal pupillen per 31/12 van een bepaald jaar verminderd met
het aantal nieuwe pupillen in dat jaar en vermeerderd met het aantal
gevallen van beëindigde ondertoezichtstelling moet gelijk zijn aan het
aantal pupillen per 31/12 van het voorgaande jaar. Doordat de
pupillenregistratie kleine administratieve onvolkomenheden bevat, voldoen
de gepubliceerde standen en stromen niet altijd precies aan deze regel.
Pupillen: Minderjarigen die onder (voorlopige) voogdij van een instelling
zijn geplaatst of onder toezicht van een instelling staan.