Sociaal cultureel werk; personeel en specifieke activiteiten, 1995

Sociaal cultureel werk; personeel en specifieke activiteiten, 1995

Type instellingen Aantal accommodaties en instellingen Aantal accommodaties (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Totaal instellingen (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar geografisch werkgebied Gemeenten Gemeente (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar geografisch werkgebied Gemeenten Deel van gemeente (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar geografisch werkgebied Gemeenten Meerdere gemeenten (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar geografisch werkgebied Provincie/landelijk (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar doelgroepen Bevolking algemeen (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar doelgroepen Leeftijdsgroepen Peuters 0-3 jaar (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar doelgroepen Leeftijdsgroepen Kinderen 4-12 jaar (ab_so_luut) Aantal accommodaties en instellingen Aantal instellingen Naar doelgroepen Leeftijdsgroepen Tieners 13-19 jaar (ab_so_luut)
Totaal 1.903 1.427 539 664 138 86 1.002 239 498 554
Gemeenschapshuizen 310 669 175 418 60 16 600 46 105 116
Club- en buurthuizen 782 420 199 178 26 17 282 118 224 223
Emancipatie en integratie 36 46 23 2 6 15 13 1 7 12
Jeugd- en jongerenwerk 242 169 83 23 31 32 21 11 85 135
Welzijnsstichting 533 123 59 43 15 6 87 63 76 68
Bron: CBS, NIZW
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Accommodaties, instellingen en personeel (formatieplaatsen en
personeelsleden) naar instellingstype.
1995
Gewijzigd op 06 november 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal accommodaties en instellingen
Gegevens over ondersteuning van het sociaal-cultureel werk en speeltuin-
werk zijn vanwege het afwijkende karakter van de activiteiten niet in het
onderzoek betrokken. Woonwagenwerk, schipperswerk en vluchtelingenwerk
worden door het CBS niet tot het sociaal-cultureel werk gerekend. Ook
verenigingen met lidmaatschapsverplichting vallen buiten het kader van
het onderzoek.
Aantal accommodaties
Accommodatie is alles wat ten behoeve van het verblijf van personen is
ingericht of aangebracht. Het gaat hier om het aantal (al dan niet
gehuurde) accommodaties ten behoeve van uitvoerend sociaal-cultureel werk
waarvan uitsluitend één instelling gebruik maakt.
In totaal waren er in 1995 iets meer dan 1903 accommodaties waarvan
uitsluitend door de instelling zelf gebruik is gemaakt.
Het aantal accommodaties per instelling ligt het hoogste bij de welzijns-
stichtingen. Zoals te verwachten was stijgt het aantal accommodaties per
instelling met het inwonertal van de gemeente. Hier staat het aantal
accommodaties per type apart vermeld.
Aantal instellingen
Een instelling is een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van
rechtspersonen die voor eigen rekening werkzaam is op het terrein van
maatschappelijk welzijn. Onder de benaming 'instelling' is mede begrepen
de 'stichting', 'dienst', 'vereniging'.
Totaal instellingen
De hier genoemde instellingen houden zich bezig met sociaal-culturele
activiteiten. Eind 1995 hielden 1427 instellingen in Nederland zich
hiermee bezig. De instellingen met meerdere activiteiten is naar de meest
typerende activiteit gevraagd
Naar geografisch werkgebied
Het merendeel van de instellingen van het type 'gemeenschapshuis' rekent
een deel van de gemeente tot het werkgebied. Bij de overigen ligt het
zwaartepunt bij de gemeente. Bij het emancipatie- en integratiewerk en
bij jeugd- en jongerenwerk komen relatief veel instellingen voor met een
bovengemeentelijk, waaronder zelfs landelijk, werkgebied.
Gemeenten
Gemeente
Deel van gemeente
Meerdere gemeenten
Provincie/landelijk
Naar doelgroepen
De instellingen is gevraagd of zij bepaalde leeftijdsgroepen tot voor-
naamste doelgroep rekenen, of zich vooral richten op vrouwen, etnische
minderheden of gehandicapten. Ook konden instellingen nog andere speci-
fieke doelgroepen opgeven. Een instelling kon meerdere doelgroepen op-
geven.
De meeste instellingen richten zich allereerst op de algemene
bevolking. Binnen de leeftijdscategorieën zijn de 0-3 jarigen het minste
als doelgroep opgegeven. De andere leeftijdscategorieën zijn door 29
tot 39% van de instellingen als doelgroep genoemd. Vrouwen en etnische
minderheden worden door ongeveer evenveel instellingen als doelgroep
aangemerkt. Gehandicapten zijn het minste genoemd.
Bij de 'andere doelgroepen' zijn de meest genoemde categorieën:
werklozen (± 20% van de gevallen), kansarme jongeren (± 10%) en
asielzoekers (± 10%).
De gemeenschapshuizen richten zich nog vaker dan het gemiddelde op de
algemene bevolking. De club- en buurthuizen hebben alle onderscheiden
categorieën vaak opgegeven. Instellingen van het type emancipatie- en
integratie werken voornamelijk ten behoeve van vrouwen en etnische
minderheden maar ook zijn hier vaak andere specifieke doelgroepen
opgegeven. Jeugd- en jongerenwerk richt zich vooral op jongeren in de
categorie van op 13-25 jarigen. De welzijnsstichtingen hebben nog sterker
dan club-en buurthuizen een breed aanbod: alle onderscheiden categorieën
worden vaak genoemd. Ook 0-3 jarigen scoren hier hoog. Naar verwachting
betreft dit vaak kinderopvang, waaronder peuterspeelzaalwerk.
Bevolking algemeen
Leeftijdsgroepen
Peuters 0-3 jaar
Kinderen 4-12 jaar
Tieners 13-19 jaar