Afzetkanalen verstrekt consumptief krediet 1998-2012

Afzetkanalen verstrekt consumptief krediet 1998-2012

Afzetkanalen Perioden Aflopend krediet Bedrag (mln euro) Aflopend krediet Aantal (x1000) Doorlopend krediet Bedrag (mln euro) Doorlopend krediet Aantal (x1000)
Totaal afzetkanalen 2009 1.064 114 3.097 762
Totaal afzetkanalen 2010 1.056 121 2.964 733
Totaal afzetkanalen 2011 1.295 146 2.766 689
Totaal afzetkanalen 2012 1.166 126 2.250 575
Direct writing 2009 148 19 815 511
Direct writing 2010 166 24 1.157 483
Direct writing 2011 174 21 1.204 499
Direct writing 2012 184 22 1.069 440
Overige eigen organisatie 2009 254 28 761 61
Overige eigen organisatie 2010 83 16 641 87
Overige eigen organisatie 2011 59 12 519 44
Overige eigen organisatie 2012 46 9 524 41
Autodealers 2009 463 39 47 6
Autodealers 2010 556 52 51 6
Autodealers 2011 772 78 44 5
Autodealers 2012 724 70 40 4
Overige detailhandel 2009 37 17 125 116
Overige detailhandel 2010 39 10 111 107
Overige detailhandel 2011 47 21 95 94
Overige detailhandel 2012 29 13 56 56
Onafhankelijke bemiddelaar 2009 163 10 1.349 68
Onafhankelijke bemiddelaar 2010 213 19 1.004 49
Onafhankelijke bemiddelaar 2011 243 14 904 46
Onafhankelijke bemiddelaar 2012 184 12 561 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, in het kader van de statistiek over de financiële markten, gegevens over de afzetkanalen waarlangs financiële instellingen aan particulieren consumptief krediet verstrekken.

In de tabel worden per jaar voor verschillende afzetkanalen en verschillende kredietvormen het totale verstrekte (limiet)bedrag en het aantal nieuwe rekeningen weergegeven.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 12 december 2013:
De cijfers voor 2012 zijn nu definitief en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?:
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Afzetkanalen Consumptief krediet stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks. Meer informatie over de verminderingen in het statistiekprogramma is te vinden in het strategisch meerjarenprogramma 2014-2018.

Toelichting onderwerpen

Aflopend krediet
Kredietvorm waarbij het bedrag van de lening in zijn geheel ter
beschikking komt van de kredietnemer en, vermeerderd met de
kredietvergoeding (rente en kosten), in een vast aantal termijnen moet
worden afgelost terwijl de afgeloste bedragen niet opnieuw kunnen worden
opgenomen. Persoonlijke leningen, financieringskredieten, huurkoop en
afbetaling vallen onder aflopend krediet.
Gegevens over de afzetkanalen betreffen het verstrekte krediet op
jaarbasis.
Bedrag
Aantal
Doorlopend krediet
Kredietvorm waarbij met de kredietnemer wordt overeengekomen tot welk
bedrag (limietbedrag) deze naar behoefte geld kan opnemen. De kredietnemer
lost periodiek een (vast) bedrag af en de rente die verschuldigd is over
het opgenomen bedrag, wordt periodiek aan het debetsaldo toegevoegd.
Afgeloste bedragen kunnen opnieuw worden opgenomen.
Klantenkaarten en winkelpassen zijn vormen van doorlopend krediet.
Gegevens over de afzetkanalen betreffen de op jaarbasis nieuwe toegezegde
limieten.
Met ingang van januari 2006 inclusief spaar- en leen krediet.
Bedrag
Aantal