Gebieden in Nederland 2004

Tabeltoelichting


In de publicatie Gebieden in Nederland 2004 wordt een relatie gelegd tussen
de gemeentelijke indeling (laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2004 en
diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op
bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast gebiedsindelingen
ook gerekend de indelingen van gemeenten naar grootte (inwonertal) en
stedelijkheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers
Naamgevingen zijn definitief.

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten,
afkortingen en een alfabetische sortering van de namen van de
gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2004.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de
naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam.
De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2004.
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze, waarbij in
een beperkt aantal gevallen afkortingen zijn gehanteerd (bijv.
Haarlemmerliede c.a. voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv.
Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters
en kleine letters is gevolgd.
Afkorting naam
Door het CBS gebruikte afkorting voor de naam van een gemeente.
De AFKORTING is uniek in relatie tot de naam van een gemeente en
bestaat uit drie letters. Deze letters staan niet alfabetisch
gesorteerd.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat lokaliseringen van gemeenten naar diverse
onderverdelingen van het Nederlands grondgebied (gebiedsindelingen),
die door het CBS worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van
regionale uitsplitsingen van uitkomsten op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen
opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Arrondissementen (rechtsgebieden)
Lokalisering van gemeenten per rechtsgebied van de arrondissementen.
De indeling in 19 rechtsgebieden van ARRONDISSEMENTEN betreft een
onderverdeling van de rechtsgebieden van de gerechtshoven.
Elk arrondissement bestaat uit een aantal kantongebieden.
Tot 1 januari 2003 werden de Arrondissementen in deze publicatie
Arrondissementsrechtbanken genoemd.
Naam
Namen van de rechtsgebieden van de arrondissementen.
Brandweergebieden
Lokalisering van gemeenten per brandweergebied.
De indeling in BRANDWEERGEBIEDEN is afkomstig van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De indeling wordt
jaarlijks geactualiseerd op basis van de begrotingen van de
brandweerregio's. In 2004 heeft een herziening van de indeling
plaatsgevonden, waardoor het aantal gebieden is teruggebracht tot 25.
Code
Codes (01 t/m 72) van de brandweergebieden.
NUTS1-gebieden
Lokalisering van gemeenten naar NUTS1-gebied.
De indeling in 4 NUTS1-gebieden (Nomenclatuur van Territoriale
eenheden voor de statistiek door Eurostat) komt overeen met de Landsdelen.
Naam
Namen van de NUTS1-gebieden.
NUTS2-gebieden
Lokalisering van gemeenten naar NUTS2-gebied.
De indeling in 12 NUTS2-gebieden (Nomenclatuur van Territoriale
eenheden voor de statistiek door Eurostat) komt overeen met de Provincies.
Code
Codes (NL11 t/m NL42) van de NUTS2-gebieden.