Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

Energie- en waterleidingbedrijven; omzet, SBI'93, 2003 - 2008

SBI'93 Perioden Indexcijfers omzet (2000 = 100) Omzetontwikkeling (%)
41 Waterleidingbedrijven 2008 106 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de maandomzet bij
bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstak energie- en
waterleidingbedrijven. De gegevens zijn onder te verdelen naar
energiebedrijven en waterleidingbedrijven.

De ontwikkelingen zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar
2000 en in ontwikkelingspercentages (ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor).

Gegevens beschikbaar van: 2003 - 2008

Status van de cijfers
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 mei 2009:
Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.
Daardoor zijn de cijfers vanaf 2009 niet meer vergeljkbaar met voorgaande
jaren.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een
variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in
de basisperiode.
De omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de activiteiten op het gebied van
productie en distributie van energie en water (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzetontwikkeling
De ontwikkeling is de wijziging in procenten ten opzichte van dezelfde
periode van het jaar ervoor en is berekend aan de hand van niet-afgeronde
indexcijfers.
De omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden,
exclusief btw. De omzet omvat zowel de activiteiten op het gebied van
productie en distributie van energie en water (hoofdactiviteit) als de
nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.