Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012

Geld- en kapitaalmarktrekeningen financiële instellingen 1999-2012

Sector Geldgever/-nemer Perioden Verandering van vorderingen Deposito's Totaal deposito's (mln euro) Verandering van vorderingen Obligaties (mln euro) Verandering van vorderingen Aandelen (mln euro) Verandering van vorderingen Leningen op korte termijn (mln euro) Verandering van vorderingen Leningen op lange termijn (mln euro) Verandering van schulden Deposito's Totaal deposito's (mln euro) Verandering van schulden Obligaties (mln euro) Verandering van schulden Aandelen en deelnemingen (mln euro) Verandering van schulden Leningen op korte termijn (mln euro) Verandering van schulden Leningen op lange termijn (mln euro) Verandering van schulden Technische verzekeringsverplichtingen (mln euro) Verandering van schulden Saldo + of - van financiële middelen (mln euro)
Geldscheppende financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2011** 76.234 -26.502 -95 150.542 30.472 134.187 7.399 8.520 811 -10.755 8.399
Geldscheppende financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* -101.509 -24.398 326 -5.313 35.975 -174.704 -31 -515 21.131 5.627 6.073
Geldscheppende financiële instellingen Binnenland 2011** 128.775 -17.878 -93 23.486 10.756 133.123 811 -11.173
Geldscheppende financiële instellingen Binnenland 2012* -92.411 -21.674 166 28.597 45.590 -100.822 21.131 758
Geldscheppende financiële instellingen Buitenland 2011** -52.541 -8.624 -2 127.056 19.716 1.064 0 418
Geldscheppende financiële instellingen Buitenland 2012* -9.098 -2.724 160 -33.910 -9.615 -73.882 0 4.869
Verzekeringsinstellingen Totaal geldgever/-nemer 2011** 217 16.667 21.263 331 4.098 485 2.490 2.329 783 22.918 2.733
Verzekeringsinstellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* 1.925 28.266 25.692 -2.542 2.497 0 606 -7.062 2.602 15.930 4.389
Verzekeringsinstellingen Binnenland 2011** 2.689 20.576 35.053 -705 4.907 -1.440 466
Verzekeringsinstellingen Binnenland 2012* 61 2.954 22.213 -2.630 2.603 1.690 2.510
Verzekeringsinstellingen Buitenland 2011** -2.472 -3.909 -13.790 1.036 -809 3.769 317
Verzekeringsinstellingen Buitenland 2012* 1.864 25.312 3.479 88 -106 -8.752 92
Overige financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2011** 16.048 7.947 24.687 7.329 -19.970 -17.219 19.425 23.907 -5.941 -2.081
Overige financiële instellingen Totaal geldgever/-nemer 2012* -7.596 15.144 1.377 4.720 -26.958 -33.536 17.106 -1.007 21.412 -6.451
Overige financiële instellingen Binnenland 2011** 4.745 3.135 -2.185 4.024 -18.594 19.110 -7.396
Overige financiële instellingen Binnenland 2012* -5.866 -681 -102 8.631 -18.536 -1.490 20.678
Overige financiële instellingen Buitenland 2011** 11.303 4.812 26.872 3.305 -1.376 4.797 1.455
Overige financiële instellingen Buitenland 2012* -1.730 15.825 1.479 -3.911 -8.422 483 734
Financiële hulpbedrijven Totaal geldgever/-nemer 2011** -319 -50 -79 -8 -13 -5 -3 -531 122 643
Financiële hulpbedrijven Totaal geldgever/-nemer 2012* 65 0 272 4 7 0 -19 -25 45 385
Financiële hulpbedrijven Binnenland 2011** -236 -50 -199 -8 329 -463 314
Financiële hulpbedrijven Binnenland 2012* 59 0 115 4 4 -25 1
Financiële hulpbedrijven Buitenland 2011** -83 0 120 - -342 -68 -192
Financiële hulpbedrijven Buitenland 2012* 6 0 157 - 3 0 44
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de geld- en kapitaalmarktrekeningen van de financiële instellingen. De financiële instellingen hebben een sleutelrol in het financieringsproces, waarin overschotten worden belegd en tekorten gefinancierd. Ze spelen een bemiddelende rol tussen eenheden met tekorten en eenheden met overschotten.
De geld- en kapitaalmarktrekeningen beschrijven de transacties op de geld- en kapitaalmarkt. Transacties hebben betrekking op een bepaalde periode, in deze tabel is dat een jaar. De transacties worden verdeeld naar type financieel instrument, met als belangrijkste kenmerk de liquiditeit. Daarbij gaat het om de vraag of met het financiële instrument betaald kan worden, en zo nee of het financiële instrument eenvoudig is om te zetten in betaalmiddelen. Voorbeelden van transacties op de geld- en kapitaalmarkt zijn het verstrekken van leningen, het aflossen van in het verleden opgenomen leningen, het aankopen van aandelen, het verkopen van obligaties, het storten op een tegoed bij een bank.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2012.

Status van de cijfers
De uitkomsten tot en met 2010 zijn definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De belangrijkste gegevens zijn inmiddels te vinden als onderdeel van de Nationale rekeningen in de tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Verandering van vorderingen
Deposito's
Niet overdraagbare tegoeden (exclusief de spaartegoeden) bij geldscheppende financiële instellingen.
Totaal deposito's
Niet overdraagbare tegoeden (exclusief de spaartegoeden) bij geldscheppende financiële instellingen.
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn geëmitteerd en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Aandelen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen voorzover in de vorm van verhandelbare waardepapieren.
Leningen op korte termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en voorfinancieringen.
Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële instellingen worden tot de deposito's gerekend.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer.
Verandering van schulden
Deposito's
Niet overdraagbare tegoeden (exclusief de spaartegoeden) bij geldscheppende financiële instellingen.
Totaal deposito's
Niet overdraagbare tegoeden (exclusief de spaartegoeden) bij geldscheppende financiële instellingen.
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook zogenaamde floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn geëmitteerd en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Aandelen en deelnemingen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen.
Leningen op korte termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en voorfinancieringen.
Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële instellingen worden tot de deposito's gerekend.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer. Onder deze categorie wordt ook financiële lease opgenomen.
Technische verzekeringsverplichtingen
Deze omvatten pensioenvoorzieningen, levensverzekeringvoorzieningen en overige verzekeringstechnische voorzieningen. Pensioenvoorzieningen zijn schulden van pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen aan huishoudens, die betrekking hebben op de pensioenverzekering van werknemers of zelfstandigen. Levensverzekeringvoorzieningen zijn schulden van pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen aan huishoudens, die betrekking hebben op de levensverzekering.
De overige verzekeringstechnische voorzieningen hebben betrekking op:
- vooruitbetaalde premies, dit zijn de premies die in de verslagperiode zijn betaald, maar die betrekking hebben op de volgende verslagperiode.
- voorzieningen voor openstaande aanspraken, dit zijn de aanspraken die zich in de verslagperiode hebben voorgedaan, maar die nog niet zijn afgewikkeld.
Saldo + of - van financiële middelen
Deze post bevat het saldo van verandering van vorderingen en schulden plus de transitoria. Dit saldo komt overeen met de post vorderingensaldo uit de Nationale rekeningen.