Openbare bibliotheken; collectie naar grootte werkgebied, 1995

Openbare bibliotheken; collectie naar grootte werkgebied, 1995

Werkgebieden Collecties Totaal collecties (X 1000) Collecties Boeken Totaal boeken (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Totaal boeken volwassenen (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Naslagwerken (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor jeugd t/m 17 jaar Totaal boeken jeugd (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor jeugd t/m 17 jaar Verhalen (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor jeugd t/m 17 jaar Ontwikkelingsboeken (X 1000) Collecties Boeken Boeken voor jeugd t/m 17 jaar Naslagwerken (X 1000) Collecties Bladmuziek (X 1000) Collecties Audiovisuele materialen Totaal audiovisuele materialen (X 1000) Collecties Audiovisuele materialen Muziekplaten en -cassettes (X 1000) Collecties Audiovisuele materialen CD's (X 1000) Collecties Audiovisuele materialen Videocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) Collecties Audiovisuele materialen Andere audiovisuele middelen (X 1000) Collecties Losse tijdschriften (X 1000) Collecties Onderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Collecties Overige collecties (X 1000) Uitleningen Totaal uitleningen (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Totaal uitgeleende boeken (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Totaal uitgeleende boeken volwassenen (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken jeugd t/m 17 jaar Totaal uitgel. boeken jeugd (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken jeugd t/m 17 jaar Verhalen (X 1000) Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken jeugd t/m 17 jaar Ontwikkelingsboeken (X 1000) Uitleningen Bladmuziek (X 1000) Uitleningen Audiovisuele materialen Totaal audiovisuele materialen (X 1000) Uitleningen Audiovisuele materialen Muziekplaten en -cassettes (X 1000) Uitleningen Audiovisuele materialen CD's (X 1000) Uitleningen Audiovisuele materialen Videocassettes en beeldplaten e.d. (X 1000) Uitleningen Audiovisuele materialen Andere audiovisuele middelen (X 1000) Uitleningen Losse tijdschriften (X 1000) Uitleningen Onderwerpen klein grafisch materiaal (X 1000) Uitleningen Overig uitleningen (X 1000) Ingeschreven gebruikers Totaal ingeschreven gebruikers (X 1000) Ingeschreven gebruikers Volwassenen vanaf 18 jaar (X 1000) Ingeschreven gebruikers Jeugd t/m 17 jaar (X 1000) Instellingen naar contributietarief Totaal aantal instellingen (X 1000) Instellingen naar contributietarief Tot 9,08 euro (X 1000) Instellingen naar contributietarief 9,08 tot 11,34 euro (X 1000) Instellingen naar contributietarief 11,34 tot 13,61 euro (X 1000) Instellingen naar contributietarief 13,61 euro en meer (X 1000) Uitleenpunten Vestigingen (X 1000) Uitleenpunten Stopplaatsen (X 1000) Uitleenpunten Aantal scholen (X 1000) Uitleenpunten Overige uitleenpunten (X 1000)
Nederland 44.229 41.025 26.534 12.636 13.455 443 14.491 9.852 4.609 30 600 2.339 174 1.613 280 272 240 1.340 264 179.566 166.242 100.599 69.966 30.632 65.643 53.898 11.746 687 6.345 191 4.262 1.270 623 3.913 945 1.435 4.549 2.397 2.152 605 19 31 148 407 1.151 1.814 7.506 1.534
Werkgebied tot 5 000 inwoners 671 665 369 213 148 9 296 212 84 0 0 4 0 3 0 1 7 29 2 1.927 1.780 911 718 194 869 744 125 0 11 0 6 4 1 117 5 13 50 23 27 57 10 7 20 20 34 77 104 17
Werkgebied met 5 000-10 000 inwoners 3.301 3.182 1.851 966 864 21 1.330 893 435 2 4 86 1 60 11 13 50 220 29 12.600 11.225 6.273 4.563 1.710 4.952 4.115 837 12 229 5 124 76 25 772 125 238 314 155 160 150 4 12 41 93 182 332 704 157
Werkgebied met 10 000- 20 000 inwoners 7.616 7.265 4.384 2.279 2.061 44 2.880 1.933 943 5 10 279 20 200 35 25 55 436 62 33.219 29.999 17.310 12.326 4.984 12.688 10.418 2.271 36 822 16 506 228 72 1.470 357 535 841 420 421 195 3 8 47 137 361 509 1.731 353
Werkgebied met 20 000-30 000 inwoners 4.479 4.207 2.651 1.335 1.279 36 1.556 1.037 517 2 14 219 4 171 28 16 21 212 39 22.434 20.607 12.305 8.690 3.615 8.302 6.782 1.521 39 699 21 442 190 46 616 216 256 579 294 285 79 0 0 20 59 141 232 1.012 163
Werkgebied met30 000-50 000 inwoners 5.424 5.006 3.183 1.588 1.530 65 1.823 1.225 595 3 31 358 15 261 35 47 32 163 30 26.993 24.918 15.273 10.617 4.656 9.645 7.837 1.808 68 1.117 23 757 201 136 431 167 292 654 350 304 56 1 0 8 47 139 213 1.205 229
Werkgebied met 50 000-100 000 inwoners 6.783 6.221 4.009 2.005 1.916 88 2.212 1.459 749 5 100 436 18 307 58 52 46 122 26 29.876 28.036 17.520 12.179 5.341 10.516 8.507 2.010 154 1.288 34 855 279 120 284 50 63 781 436 344 36 1 2 8 25 111 240 1.093 185
Werkgebied met 100 000 en meer inwoners 12.101 10.993 7.800 3.120 4.507 173 3.193 2.216 964 13 346 706 91 454 74 87 27 123 56 44.499 41.791 26.676 17.565 9.111 15.115 12.405 2.710 342 2.105 87 1.553 255 210 219 19 22 1.165 665 500 21 0 1 1 19 183 211 1.657 430
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat
vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per
februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel
href="http://statline.cbs.nl/statweb/selection/applet/selectpage.asp?dm=SL
N
L&theme=3690&pa=70763ned">"Openbare bibliotheken"
.

Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse
openbare bibliotheken om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen.
Per type bibliotheek worden gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen,
gebruikers, aantal instellingen, uitleenpunten en exploitatiegegevens
geleverd.

Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Collecties
Dit omvat de totale collectie in eigendom van de instelling, inclusief
verhuurd materiaal en specifieke deelcollecties ten behoeve van school-
mediatheekdiensten, materiaal voor uitleenposten e.d. Tot (het totaal
van) de collectie worden niet gerekend tijdschriften (niet boekgebonden)
en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Bij de gegevens over collectie is voor een deel van de bibliotheken een
schatting gemaakt van de uitsplitsing per categorie. Dit is gebeurd op
basis van de verhouding tussen collectie en uitleningen van de
desbetreffende categorie op landelijk niveau. De geschatte gegevens
zijn niet opgenomen in de gegevens per bibliotheekinstelling.
Totaal collecties
Boeken
Totaal boeken
Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar
Totaal boeken volwassenen
Fiction
Non-fiction
Naslagwerken
Boeken voor jeugd t/m 17 jaar
Totaal boeken jeugd
Verhalen
Ontwikkelingsboeken
Naslagwerken
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Totaal audiovisuele materialen
Muziekplaten en -cassettes
CD's
Videocassettes en beeldplaten e.d.
Andere audiovisuele middelen
Losse tijdschriften
Onderwerpen klein grafisch materiaal
Overige collecties
Uitleningen
Deze hebben betrekking op alle uitleningen, inclusief die van losse
tijdschriften en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Bij de gegevens over en uitleningen is voor een deel van de bibliotheken
een schatting gemaakt van de uitsplitsing per categorie. Dit is gebeurd
op basis van de verhouding tussen collectie en uitleningen van de
desbetreffende categorie op landelijk niveau. De geschatte gegevens
zijn niet opgenomen in de gegevens per bibliotheekinstelling.
Totaal uitleningen
Uitgeleende boeken
Totaal uitgeleende boeken
Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar
Totaal uitgeleende boeken volwassenen
Fiction
Non-fiction
Uitgel. boeken jeugd t/m 17 jaar
Totaal uitgel. boeken jeugd
Verhalen
Ontwikkelingsboeken
Bladmuziek
Audiovisuele materialen
Totaal audiovisuele materialen
Muziekplaten en -cassettes
CD's
Videocassettes en beeldplaten e.d.
Andere audiovisuele middelen
Losse tijdschriften
Onderwerpen klein grafisch materiaal
Overig uitleningen
Ingeschreven gebruikers
Totaal ingeschreven gebruikers
Volwassenen vanaf 18 jaar
Jeugd t/m 17 jaar
Instellingen naar contributietarief
Bij de berekening van de tarieven is steeds uitgegaan van het combinatie-
tarief; in enkele gevallen waarin een bibliotheek uitsluitend over een
collectie boeken (en eventueel klein grafisch materiaal) beschikte, is
vanzelfsprekend het boekentarief aangehouden. Naast contributie, kan een
bibliotheek ook leengeld (voor alleen audiovisuele items, maar ook voor
boeken) in rekening brengen.
Totaal aantal instellingen
Hiermee wordt een zelfstandige rechtspersoon (stichting, vereniging e.d.)
of overheidsdienst met een eigen begroting aangeduid.
Tot 9,08 euro
9,08 tot 11,34 euro
11,34 tot 13,61 euro
13,61 euro en meer
Uitleenpunten
De bibliotheekinstellingen bereiken het publiek via vier typen uitleen-
punten, te weten: vestigingen, mobiele voorzieningen, schoolmediatheken,
overige vaste uitleenpunten.
Vestigingen
Een voor ieder bestemd en toegankelijk vast distributiepunt (hoofdves-
tiging of filiaal) voor lokaal bibliotheekwerk waar uitleningen en
gebruikers door de openbare bibliotheekinstelling worden geregistreerd;
afzonderlijke jeugdafdelingen worden hier niet bij begrepen.
Stopplaatsen
Stopplaatsen mobiele voorzieningen, voorziening in de vorm van één of
meer stopplaatsen aan de route van een bibliobus per gemeente.
Aantal scholen
Aantal bediende scholen met behulp van schoolmediatheekdienst, uitleen-
punt in een basisschool of school voor voortgezet onderwijs, die
verzorgd wordt door een bibliotheek.
Overige uitleenpunten
Overige vaste uitleenpunten. Een niet voor ieder bestemd en toegankelijk
vast distributiepunt (bijvoorbeeld afzonderlijke jeugdafdelingen, uit-
leenpunten in bejaardentehuizen e.d.) of een vast distributiepunt waar
uitleningen en gebruikers niet door de openbare bibliotheekinstelling
worden geregistreerd.