Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners;2000-2021

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners;2000-2021

Geslacht Leeftijd Perioden Gemeenten Bevolking op 1 januari Totale bevolking (= 100%) (aantal) Overledenen (aantal) Gevestigde personen in de gemeente Immigratie (aantal) Gevestigde personen in de gemeente Uit andere gemeente (aantal) Vertrokken personen uit de gemeente Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Vertrokken personen uit de gemeente Naar andere gemeente (aantal) Bevolkingsgroei Totale bevolkingsgroei (aantal) Totale bevolking op 31 december (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 Alphen aan den Rijn 110.986 869 987 3.931 719 3.531 911 111.897
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020 Alphen aan den Rijn 111.897 943 772 4.266 575 3.932 690 112.587
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 Alphen aan den Rijn 112.587
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 Eindhoven 231.642 1.993 8.634 10.899 4.360 12.695 2.752 234.394
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020 Eindhoven 234.394 2.232 6.928 11.931 4.155 13.347 1.297 235.691
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 Eindhoven 235.691
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 Leeuwarden 123.107 1.181 1.936 6.094 1.103 5.946 977 124.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020 Leeuwarden 124.084 1.100 1.520 6.257 1.265 6.142 397 124.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 Leeuwarden 124.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2019 Maastricht 121.565 1.298 6.681 5.107 5.156 6.164 10 121.575
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2020 Maastricht 121.575 1.482 5.841 6.068 6.223 6.346 -1.348 120.227
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2021 Maastricht 120.227
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2021.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 oktober 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied (gemeente, Nederland).
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking (= 100%)
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Gevestigde personen in de gemeente
Vestiging van personen in de gemeente komende vanuit een andere gemeente binnen Nederland of het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Uit andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vestiging.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Vertrokken personen uit de gemeente
Vertrek van personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland of in het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Naar andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vertrek.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.
Exclusief grenswijzigingen. Inclusief overige correcties.

Overige correcties:
Overige correcties zijn verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Totale bevolkingsgroei
Totale bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied (gemeente, Nederland).
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.