Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Geslacht Leeftijd Perioden Gemeenten Bevolking op 1 januari Totale bevolking (= 100%) (aantal) Levendgeborenen naar migratieachtergrond Totaal levendgeborenen (= 100%) (aantal) Overledenen (aantal) Gevestigde personen in de gemeente Immigratie (aantal) Gevestigde personen in de gemeente Uit andere gemeente (aantal) Vertrokken personen uit de gemeente Emigratie inclusief administratieve c... (aantal) Vertrokken personen uit de gemeente Naar andere gemeente (aantal) Bevolkingsgroei Totale bevolkingsgroei (aantal) Totale bevolking op 31 december (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Alphen aan den Rijn
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Alphen aan den Rijn 107.960 1.091 842 820 4.060 612 3.564 955 108.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Alphen aan den Rijn 108.915 1.081 817 738 4.045 558 3.717 767 109.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Alphen aan den Rijn 109.682 1.062 843 1.026 4.226 709 3.460 1.304 110.986
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Eindhoven 201.728 2.533 2.016 2.449 9.065 1.732 8.631 1.669 203.397
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Eindhoven 208.455 2.437 1.912 2.310 9.231 2.446 8.950 717 209.172
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Eindhoven 213.809 2.462 1.937 4.473 9.032 2.751 9.031 2.227 216.036
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Eindhoven 224.755 2.342 1.952 6.187 11.699 4.467 11.694 2.113 226.868
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Eindhoven 226.868 2.226 1.975 6.833 12.085 4.200 12.704 2.258 229.126
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Eindhoven 229.126 2.217 1.987 8.021 11.074 4.489 12.306 2.516 231.642
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Leeuwarden
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Leeuwarden 107.897 1.135 948 1.398 6.244 1.019 6.032 770 108.667
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Leeuwarden 108.667 1.147 1.013 1.477 6.110 1.318 6.137 275 108.942
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Leeuwarden 122.415 1.175 1.050 1.691 6.110 1.229 6.001 692 123.107
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2000 Maastricht 122.070 1.178 1.268 1.667 4.943 1.626 4.809 93 122.163
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2005 Maastricht 121.456 1.001 1.246 1.736 4.758 1.929 5.654 -1.281 120.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2010 Maastricht 118.533 961 1.230 3.988 4.853 2.220 5.211 1.131 119.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2016 Maastricht 122.533 897 1.229 5.637 5.387 4.158 6.299 220 122.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2017 Maastricht 122.753 863 1.300 5.934 5.368 4.502 6.392 -30 122.723
Totaal mannen en vrouwen Totaal 2018 Maastricht 122.723 801 1.225 5.938 5.025 5.636 6.061 -1.158 121.565
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levendgeborenen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Herziening van de tabel van de bevolkings- en huishoudensstatistieken:
het doel is de tabelinformatie overzichtelijker te presenteren en het aantal tabellen te verminderen. Deze tabel wordt in 2019 herzien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 21 april 2020:
De cijfers van de bevolkingsontwikkeling over 2018 zijn toegevoegd;
De cijfers omtrent bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het tweede kwartaal van 2021 worden cijfers over de bevolkingsontwikkeling van 2019 en cijfers over de bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2020 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied (gemeente, Nederland).
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking (= 100%)
Levendgeborenen naar migratieachtergrond
Levendgeborenen naar migratieachtergrond van het kind.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levendgeborenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
De in de selectie 'leeftijd' genoemde leeftijden geven de leeftijd van de moeder weer op 31 december in het jaar van geboorte van het kind. Te berekenen als geboortejaar van het kind min geboortejaar van de moeder.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.
Totaal levendgeborenen (= 100%)
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Gevestigde personen in de gemeente
Vestiging van personen in de gemeente komende vanuit een andere gemeente binnen Nederland of het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.
Uit andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vestiging.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Vertrokken personen uit de gemeente
Vertrek van personen uit de gemeente om zich te vestigen in een andere gemeente binnen Nederland of in het buitenland.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Door een verbetering in het productieproces vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie. Met ingang van 2010 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- administratieve opnemingen die voorafgegaan worden door emigratie worden nu beschouwd als immigratie;
- administratieve afvoeringen die gevolgd worden door immigratie worden nu beschouwd als emigratie.
Door de verbetering in het productieproces is het saldo overige correcties sterk verminderd vanaf 2010.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.
Emigratie inclusief administratieve c...
Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties.
Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland.
Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Saldo administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters min de administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Naar andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het nieuwe adres in een andere gemeente ligt dan de gemeente van vertrek.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking.
Exclusief grenswijzigingen. Inclusief overige correcties.

Overige correcties:
Overige correcties zijn verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Totale bevolkingsgroei
Totale bevolking op 31 december
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied (gemeente, Nederland).
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.