Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Handel naar goederensoorten en landen (excl. bijschattingen)

Goederensoorten Landen Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal goederen Totaal landen 2006 januari 21.230.537 23.198.706
Totaal goederen Totaal landen 2006 februari 19.942.559 23.124.996
Totaal goederen Totaal landen 2006 maart 23.620.472 27.227.831
Totaal goederen Totaal landen 2006 april 20.792.535 23.171.030
Totaal goederen Totaal landen 2006 mei 22.609.427 24.740.790
Totaal goederen Totaal landen 2006 juni 22.299.607 25.358.891
Totaal goederen Totaal landen 2006 juli 21.127.987 22.453.572
Totaal goederen Totaal landen 2006 augustus 21.580.006 23.474.346
Totaal goederen Totaal landen 2006 september 22.058.856 24.849.527
Totaal goederen Totaal landen 2006 oktober 23.640.599 25.816.571
Totaal goederen Totaal landen 2006 november 23.579.320 26.957.846
Totaal goederen Totaal landen 2006 december 21.360.901 24.310.723
Totaal goederen Totaal landen 2006 263.842.806 294.684.829
Totaal goederen Totaal landen 2007 januari* 21.984.775 24.668.394
Totaal goederen Totaal landen 2007 februari* 21.003.046 23.960.079
Totaal goederen Totaal landen 2007 maart* 23.124.338 27.091.061
Totaal goederen Totaal landen 2007 april* 21.783.294 24.318.396
Totaal goederen Totaal landen 2007 mei* 23.146.489 25.698.494
Totaal goederen Totaal landen 2007 juni* 22.560.750 25.960.376
Totaal goederen Totaal landen 2007 juli* 22.760.944 25.539.311
Totaal goederen Totaal landen 2007 augustus* 22.547.091 25.108.075
Totaal goederen Totaal landen 2007 september* 23.016.511 26.557.918
Totaal goederen Totaal landen 2007 oktober* 25.405.902 29.165.574
Totaal goederen Totaal landen 2007 november* 25.568.456 30.007.079
Totaal goederen Totaal landen 2007 december* 22.418.738 25.775.150
Totaal goederen Totaal landen 2007* 275.320.334 313.849.907
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De cijfers van de internationale handel worden elk kwartaal
geactualiseerd op het meest gedetailleerde niveau, per
goederensoort,(8-digits) gepubliceerd.
Voor de jaren 1996 tot 2004 zijn de cijfers op jaarbasis
beschikbaar, vanaf 2005 op maandbasis.
Voor de indeling van de goederensoorten wordt uitgegaan van de
Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De Gecombineerde Nomenclatuur is
gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem. De basis voor deze meest
gedetailleerde goederenindeling is de Goederennaamlijst voor de
Statistieken van de Internationale Handel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: kwartaal

Wijzigingen ten opzichte van vorige versie:

Versie 05-05-2007
Trendbreuk 2006 / 2007
In 2007 is de goederennaamlijst herzien. Tegelijkertijd is ook de SITC
goederenclassificatie herzien. Dit heeft consequenties voor de in deze
tabel gepresenteerde cijfers. Sommige goederen zijn door deze
herzieningen op een andere wijze geclassificeerd.
De vergelijkbaarheid van 2007 en later, ten opzichte van 2006 en
eerder, is hierdoor minder.

Versie 13-9-2006
Er wordt sinds kort een nieuwe routine bij de dataverzameling
en -verwerking van goederensoorten ingezet waardoor er kleine
verschillen met de voorafgaande publicatie kunnen optreden.
Daarnaast werd er voorheen gedurende het proces voortijdig afgerond.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
Alle goederen die voor gebruik of verbruik in het economisch vrije
verkeer van Nederland zijn gebracht. Dit is het geval wanneer de
invoerheffingen en nationale belastingen zijn voldaan. Tot de invoer
behoren ook tijdelijk ingevoerde goederen die in Nederland, in opdracht
van een niet-ingezetene, een behandeling ondergaan (actieve
loonveredeling). Hetzelfde geldt voor goederen uit niet-EU-landen die via
een entrepot in het economisch vrije verkeer van Nederland komen.
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief
vracht- en verzekeringskosten tot aan Nederlandse grens.
Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
Alle goederen die bestemd zijn voor gebruik of verbruik buiten Nederland.
Het gaat daarbij om goederen die in ons land vervaardigd zijn, dan wel om
goederen die hier oorspronkelijk zijn ingevoerd. Tot de uitvoer behoren
ook tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in
het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling).
De statistische waarde is de waarde van de goederen op het moment dat
deze de grens passeren.
Bij uitvoer gaat het om de waarde van de goederen inclusief vracht- en
verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.