Productiegegevens nijverheid (excl. bouwnijverheid) (1995-2008)

Productiegegevens nijverheid (excl. bouwnijverheid) (1995-2008)

SBI '93 Perioden Productie Gemiddelde dagproductie (2000=100) Productie Dagproductie seizoengecorrigeerd (2000=100) Productie Ontwikkeling gemiddelde dagproductie (%) Productie Ontwikkeling seizoengecor. dagproductie (%) Productie Kortetermijn ontwikkeling(seiz.gecor) (%) Omzet Totale omzet (2000=100) Omzet Omzet binnenland (2000=100) Omzet Omzet buitenland (2000=100) Orders Totale orderontvangst (2000=100)
C-E: Nijverheid (geen bouwnijverheid) 2008* 110,3 110,3 1,2 1,2 . . . . .
C: Winning van delfstoffen 2008* 99,8 99,8 8,5 8,5 . 250,9 233,5 286,6 .
D: Industrie 2008* 109,3 109,3 -1,0 -1,0 . 140,2 138,5 141,8 117,0
DA: Voedings- en genotmiddelenind. 2008* 110,4 110,4 -0,4 -0,4 . 129,7 122,7 137,8 .
15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie 2008* 114,3 114,3 1,1 1,1 . 131,4 122,0 143,0 .
1510b Verwerking v. veehouderijproducten 2008* 102,1 102,1 2,0 2,0 . 113,9 103,4 126,4 .
1520c Verv.food.geen vlees,zuivel,drank 2008* 120,6 120,6 0,9 0,9 . 148,3 138,3 161,0 .
159 Drankenindustrie 2008* 110,4 110,4 0,3 0,3 . 112,0 108,7 116,6 .
16 Tabakverwerkende industrie 2008* 87,9 87,9 -11,0 -11,0 . 115,2 x x .
1700a Textiel, kleding en lederindustrie 2008* 83,2 83,2 -5,2 -5,2 . 71,9 61,0 80,9 77,8
17 Textielindustrie 2008* 83,5 83,5 -6,5 -6,5 . 80,5 68,8 88,3 88,5
18 Kledingindustrie 2008* 81,3 81,3 -0,7 -0,7 . 40,6 42,0 38,1 38,5
DC: Leder(waren)industrie 2008* 85,1 85,1 -3,6 -3,6 . 51,5 51,5 51,5 53,8
DE: Papierindustrie, drukken, uitgeven 2008* 93,9 93,9 -1,6 -1,6 . 101,8 97,5 112,4 .
21 Papier(waren)industrie 2008* 105,8 105,8 -2,8 -2,8 . 99,2 99,1 99,4 103,2
22 Drukkerijen en uitgeverijen 2008* 90,3 90,3 -1,2 -1,2 . 103,2 97,0 141,1 .
2300b Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind 2008* 134,2 134,2 -1,9 -1,9 . 176,7 221,1 153,4 .
DF: Aardolie-industrie 2008* 149,6 149,6 9,9 9,9 . 271,9 331,5 215,2 .
DG: Chemische industrie 2008* 135,1 135,1 -4,7 -4,7 . 141,2 157,8 135,5 146,8
2410a Basischemie en verv.v. kunstvezels 2008* 145,0 145,0 -5,9 -5,9 . 158,9 189,1 148,5 169,0
2420a Chemische eindproductenindustrie 2008* 116,7 116,7 -0,8 -0,8 . 106,4 95,4 110,1 102,7
DH: Rubber- en kunststofverwerk. ind. 2008* 107,8 107,8 -4,5 -4,5 . 124,5 109,1 139,5 .
2700b Metaal(prod-),machine-,vervrmidind 2008* 105,0 105,0 -0,8 -0,8 . 133,2 122,4 141,0 102,3
27 Basismetaalindustrie 2008* 114,8 114,8 -3,3 -3,3 . 149,1 126,4 157,4 146,5
28 Metaalproductenindustrie 2008* 108,0 108,0 0,3 0,3 . 150,6 142,6 165,7 118,1
DK: Machines en apparatenindustrie 2008* 118,6 118,6 -3,2 -3,2 . 154,8 136,9 165,0 129,8
DL: Elektrische apparatenindustrie 2008* 83,8 83,8 1,0 1,0 . 74,7 99,8 65,2 67,9
DM: Transportmiddelenindustrie 2008* 113,4 113,4 2,2 2,2 . 161,3 101,4 234,8 75,2
2000d Hout-, bouwmat-,ov. ind.,recycling 2008* 100,9 100,9 0,1 0,1 . 110,9 110,9 110,7 .
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie 2008* 97,2 97,2 -0,2 -0,2 . 117,3 120,9 101,7 .
DD: Houtindustrie (excl. meubels) 2008* 92,9 92,9 -3,2 -3,2 . 123,7 129,4 88,5 .
DI: Bouwmaterialenindustrie 2008* 100,3 100,3 1,4 1,4 . 115,1 117,8 104,8 .
3600a Verv.meubels,ov.ind,voorber recycl 2008* 103,7 103,7 0,3 0,3 . 98,7 90,1 123,1 88,4
E: Openbare voorzieningsbedrijven 2008* 135,0 135,0 4,5 4,5 . 180,8 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Indexcijfers (2000=100) omzet, orders en productie in de
nijverheid (excl. bouwnijverheid) en productieontwikkeling per
bedrijfstak.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1995
Frequentie: stopgezet.

Wijzigingen t.o.v. de vorige versie
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over de verslagmaand december
{of het vierde kwartaal of de laatste vierwekelijkse periode van} 2008. Het
statistisch onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk met ingang van januari {of het eerste kwartaal of de eerste
vierwekelijkse periode van} 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen
ondergaan.

Ten eerste is de basis verlegd van het jaar 2000 naar 2005.
Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS drastisch
herzien. Tot 2009 werd de SBI'93 gebruikt die in 1993 is vastgesteld. In
2008 heeft een ingrijpende revisie plaatsgevonden van de internationale
indelingen ISIC en NACE en daarmee ook van de daarop gebaseerde SBI.
Hiermee sluiten deze indelingen beter aan op de bedrijfsactiviteiten van
deze tijd.

Bovenstaande betekent dat de SBI-codes van de SBI'93 en SBI 2008
verschillen. Een SBI-code uit de 2008-versie geeft een andere activiteit
weer dan dezelfde SBI-code uit de 1993-versie. Ook kan de samenstelling
zijn gewijzigd van een activiteitengroep zoals een bedrijfstak of branche.

Om voornoemde redenen is het CBS gestart met een nieuwe tabel vanaf de
verslagmaand januari 2009, zie paragraaf 3. Daarnaast zijn alle
publicatiereeksen over de periode 2000-2008 omgerekend naar de indeling van
SBI 2008 en opgenomen in de nieuwe tabel.


Correctie per 11-12-2008:
Om de beschrijving van de Nederlandse economie zo zuiver
mogelijk te houden zijn de uitkomsten van de omzetenquête
aangepast over de periode januari 2006 - september 2008.
Het betreft grotendeels correcties in opgaven van bedrijven
in de aardolie-industrie. Ten onrechte waren hier vergoedingen
voor loondiensten opgegeven in plaats van industriële omzet.
Deze bijstellingen hebben tot gevolg dat de omzetontwikkelingen
van 2005 op 2006 niet reëel zijn. De ontwikkelingen van 2006 op
2007 en de ontwikkelingen van 2007 op 2008 zijn wel reëel.


Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen
gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Productie
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij
wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van
- feestdagen
- brugdagen
- werkdageffecten
- lengte van jaar (schrikkeljaar)
- vakantiespreiding
Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagindex.
Dagproductie seizoengecorrigeerd
De gemiddelde dagproductie wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.
Voor de nijverheid, industrie, delfstoffenwinning en openbare
voorzieningsbedrijven wordt maandelijks cijfers gepubliceerd.
Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagindex, gecorrigeerd
voor seizoensinvloeden.
Ontwikkeling gemiddelde dagproductie
De procentuele ontwikkeling van de gemiddelde dagproductie van een
bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode
in het daaraan voorafgaande jaar.
Ontwikkeling seizoengecor. dagproductie
De procentuele ontwikkeling van de seizoengecorrigeerde dagproductie van
een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van de daaraan
voorafgaande periode.
Kortetermijn ontwikkeling(seiz.gecor)
De kortetermijn ontwikkeling van de seizoengecorrigeerde dagproductie
geeft de ontwikkeling weer op basis van het gemiddelde van de laatste
twee maanden (t en t-1) ten opzichte van het gemiddelde van twee daaraan
voorafgaande maanden (t-2 en t-3). Deze reeks geeft een regelmatiger
ontwikkelingsbeeld dan de ontwikkeling seizoengecorrigeerde dagproductie.
Deze maandelijkse uitkomsten worden alleen voor de industrie gepubliceerd.
Omzet
De omzet betreft de factuurwaarde (exclusief BTW) van de aan derden
verkochte zelfvervaardigde of geassembleerde goederen en opbrengsten
van diensten.
Totale omzet
De totale omzet wordt gesplitst naar omzet binnenland en omzet buitenland.
Omzet binnenland
In omzet binnenland is begrepen uitvoer via exporteurs of andere
niet-industriële bedrijven.
Omzet buitenland
Het betreft hier rechtstreekse uitvoer van industriële bedrijven. Uitvoer
via exporteurs of andere niet-industriële bedrijven, treft men aan bij
omzet binnenland.
Orders
De orderontvangst betreft de waarde (exclusief BTW) van de
geaccepteerde industriële orders in de verslagperiode.
Totale orderontvangst