Musea; overkoepelende organisaties, rechtsvormen, automatisering 2001-2009

Tabeltoelichting


De statistiek Musea geeft informatie over bedrijven en instellingen in
Nederland die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerven en presenteren.
Het betreft niet alleen bedrijven en instellingen waarvan het
exploiteren van een museum de hoofdactiviteit is, maar ook musea die een
nevenactiviteit vormen van een bedrijf of instelling, (bijvoorbeeld
onderdeel van een gemeente, een universiteit of ziekenhuis).

Deze tabel geeft cijfers over:
- het aantal musea;
- het percentage musea dat de museumkaart accepteert;
- de procentuele verdeling van de musea naar rechtsvorm
(overheidsinstelling, stichting/ vereniging en overig);
- het automatiseringsniveau van de musea (al dan geen computers,
toegang tot het internet) en de wijze waarop musea zich op het internet
presenteren (al dan geen gedetailleerde informatie via eigen website of
gebruik website van derden).
De gegevens zijn uitgesplitst naar regio (landsdeel en provincie) en een
indeling van de musea in grootteklassen (gebaseerd op het aantal bezoekers
per jaar).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14-03-2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal musea
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en
haar ontwikkeling, toegankelijk voor publiek, niet gericht op het maken
van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving
verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Musea
met museumkaart
Deze kaart geeft gratis, of met korting op het entreegeld, toegang tot
een groot aantal musea in ons land.
De musea die de kaart accepteren krijgen van de Museumvereniging per
museum een bedrag vergoed dat afhankelijk is van het aantal bezoekers dat
van de kaart gebruik heeft gemaakt.
lid Museumvereniging
Branche vereniging voor het museale veld. De Museumvereniging houdt zich
bezig met belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering,
beleidsontwikkeling, marketingondersteuning en het bevorderen van
museumbezoek door middel van museumpromotie en het uitgeven van de
Museumkaart (sinds 1-1-2003).
aangesloten bij het Museumregister
De Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Stichting Landelijk Contact
van Museumconsulenten (LCM) hebben in 1997 de museumregistratie in
Nederland geïntroduceerd.
Gezamenlijk hebben zij een aantal basiseisen opgesteld waaraan elk
museum, groot of klein, kan voldoen. Het beheer van het Museumregister is
door NMV en LCM ondergebracht bij de voor dit doel opgerichte Stichting
Het Nederlands Museumregister. De basiseisen en de gang van zaken zijn
vastgelegd in het Reglement museumregistratie. Het Museumregister is een
permanent onderdeel van het Nederlandse museumbestel.
Musea naar rechtsvorm
Overheidsinstelling
Stichting/vereniging
Overig
Overig, bijvoorbeeld een besloten vennootschap, een naamloze vennootschap
of een eenmansbedrijf.
Automatisering musea
Musea zonder operationele PC's
Musea met operationele PC's
Musea zonder toegang tot internet
Musea met toegang tot internet
Het percentage musea dat toegang heeft tot internet.
De percentages zijn berekend op het aantal musea met operationele PC's.
Op minder dan de helft van de PC's
Op meer dan de helft van de PC's
Musea met algemene info op website
Het percentage musea met algemene info op de eigen of een
andere website. De percentages zijn berekend op het totaal aantal musea.
Totaal
Totaal van musea met eigen website en van de musea die de website
van derden gebruiken.