Chemische, biologische belasting; persoons- en bedrijfskenmerken,2000-2002

Chemische, biologische belasting; persoons- en bedrijfskenmerken,2000-2002

Kenmerken Belasting door gassen of dampen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Belasting door stoffen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Belasting door huidirriterende middelen (in % van de werkzame beroepsbevolking) Blootstel.: bacteriën,schimmels,virussen Via contact met dieren (in % van de werkzame beroepsbevolking) Blootstel.: bacteriën,schimmels,virussen Via contact met afval (in % van de werkzame beroepsbevolking)
Totaal Kenmerken 15 13 10 4 10
Mannen 20 17 10 4 7
Vrouwen 7 6 11 4 14
Autochtonen 14 13 10 4 10
Westerse allochtonen 14 13 10 2 8
Niet-westerse allochtonen 15 13 10 3 14
15-24 jarigen 14 14 12 4 16
25-34 jarigen 15 13 12 4 10
35-44 jarigen 15 13 11 4 9
45-54 jarigen 14 12 9 4 8
55-64 jarigen 13 12 8 5 8
Laag opgeleiden 21 19 12 5 13
Middelbaar opgeleiden 16 14 12 5 12
Hoger opgeleiden 6 5 6 2 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Chemische en biologische belasting naar geslacht, leeftijd, herkomst, opleidingsniveau en bedrijfsindeling, weergegeven als driejaarsgemiddelden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2000/2002.

Gewijzigd 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Gewijzigd op 19 september 2007:
Met ingang van 2004 worden door het CBS de typeringen naar economische activiteit in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) automatisch gegenereerd tijdens het veldinterview. Medio 2007 is deze methode geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de kwaliteit van deze typeringen onvoldoende is. Daarom zijn met onmiddellijke ingang alle bedrijfstyperingen uit de EBB StatLine-tabellen verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Belasting door gassen of dampen
De vraagstelling naar belasting door gassen en dampen via de luchtwegen
is opgesplitst in drie enquêtevragen. Gevraagd wordt naar de aanwezigheid
op de werkplek van dampen van oplosmiddelen uit verf, inkt of lijm,
uitlaatgassen van auto's, heftrucks of andere machines of apparaten en
andere hinderlijke gassen of dampen. Met behulp van deze drie vragen
wordt een globale schatting gemaakt van de belasting door gassen of
dampen van de werkzame beroepsbevolking. Mensen die op een of meer vragen
'ja, regelmatig' antwoorden zijn opgeteld. De precieze vraagstelling is
terug te vinden in de algemene toelichting op deze publicatie.
Belasting door stoffen
Er zijn drie vragen opgenomen over stof, namelijk stof van anorganisch
materiaal, van organisch materiaal en van andere materialen. Omdat de
termen anorganisch en organisch te moeilijk zijn, zijn deze termen niet
in de vraagstelling opgenomen, maar worden er voorbeelden van deze
soorten stof genoemd. Er is gekozen voor de term inademen om te
verduidelijken dat het om stofdeeltjes gaat (en niet om textiel). Mensen
die op een of meer vragen 'ja, regelmatig' antwoorden zijn samengenomen
om de belasting door stof in de werkzame beroepsbevolking te kunnen
schatten. De precieze vraagstelling is terug te vinden in de algemene
toelichting op deze publicatie.
Belasting door huidirriterende middelen
Blootstelling van de huid aan huidirriterende middelen wordt gemeten door
middel van één vraag: 'Maakt u tijdens uw werk gebruik van middelen die
de huid kunnen irriteren?'. De precieze vraagstelling is terug te vinden
in de algemene toelichting op deze publicatie.
Blootstel.: bacteriën,schimmels,virussen
Blootstelling aan bacteriën, schimmels en virussen.
Via contact met dieren
Blootstelling aan bacteriën, schimmels en virussen.
Biologische belasting kan onder meer plaatsvinden via bacteriën,
schimmels en virussen. Vooral mensen, dieren en planten kunnen bacteriën,
schimmels en virussen doorgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Blootstelling via mensen kan bijvoorbeeld optreden bij contact met bloed,
ontlasting, slijmvliezen en aerosolen in de uitgeademde lucht. Deze
blootstelling wordt niet in de EBB gevraagd.
De dierlijke blootstelling wordt veroorzaakt door het contact met dieren,
zowel levend als dood of met producten van dieren of restanten van
dieren. Voor het schatten van de dierlijke blootstelling is in de enquête
gevraagd of mensen 'tijdens hun werk in aanraking komen met dieren'. De
precieze vraagstelling is terug te vinden in de algemene toelichting op
deze publicatie.
Via contact met afval
Blootstelling aan bacteriën, schimmels en virussen
Biologische belasting kan onder meer plaatsvinden via bacteriën,
schimmels en virussen. Vooral mensen, dieren en planten kunnen bacteriën,
schimmels en virussen doorgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid.
Blootstelling via mensen kan bijvoorbeeld optreden bij contact met bloed,
ontlasting, slijmvliezen en aerosolen in de uitgeademde lucht. Deze
blootstelling wordt niet in de EBB gevraagd.
Het overbrengen van bacteriën, schimmels en virussen via planten is in
kaart gebracht door de vraag of mensen 'tijdens hun werk in aanraking
komen met afval van groenten, fruit of planten of met etensresten'. De
precieze vraagstelling is terug te vinden in de algemene toelichting op
deze publicatie.