Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Welzijnswerk en kindercentra; personeel en exploitatie, 2001 - 2004

Type instelling Perioden Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar werksoort Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Instellingen, organisatie en kwaliteit Naar samenwerkingsverband Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Locaties Peuterspeelzaalwerk (absoluut) Personeel Fte (loondienst en inhuur) Totaal fte naar werksoort Peuterspeelzaalwerk (%)
85331 Kindercentra en peuterspeelzalen 2004 1.812 . 3.934 17
85335 Instellingen welzijnswerk ouderen 2004 - . - -
85336 Instellingen soc.-cultureel werk 2004 162 . 625 7
85332 Instellingen alg. maatschapp. werk 2004 . . . .
85337 Brede welzijnsinstellingen 2004 44 . 498 11
85324 AMW bij thuiszorginstellingen 2004 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personeel, capaciteit, exploitatie, organisatie en kwaliteitsbeleid
van sociaal - cultureel werk.
2001 - 2004.
Gewijzigd op 03 september 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Instellingen, organisatie en kwaliteit
Aantal welzijnsinstellingen naar verschillende gezichtspunten op het
gebied van de organisatie, samenwerkingsverband en kwaliteitsbeleid.
Naar werksoort
Veelal meerdere werksoorten per instelling, dus werksoorten tellen niet
op tot aantal instellingen.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans tijdens 2
dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Naar samenwerkingsverband
Gestructureerd samenwerkingsverband waarbij sprake is van periodiek
overleg.
Peuterspeelzaalwerk
Locaties
Vestigingen.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk (PSZ) is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen
van 2 t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans
tijdens 2 dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.
Personeel
Fte (loondienst en inhuur)
FTE's = fulltime equivalent, d.w.z. absolute aantal werknemers omgerekend
naar volledige arbeidsjaren.
- personeel op eigen loonlijst;
- uitzendkrachten en overig ingeleend personeel;
Exclusief arbeid niet in loondienst:
- vrijwilligers en
- stagiaires zonder loon die alleen een onkostenvergoeding voor reizen,
koffie, lunch e.d. ontvangen.
Peildatum is 31 december.
Totaal fte naar werksoort
Gebaseerd op globale inschattingen door de welzijnsinstellingen voor
elke werksoort van het aandeel (in procenten) in het totaal aantal fte's.
Leidinggevend en ondersteunend personeel is toegerekend aan de
werksoorten.
Niet inbegrepen zijn:
- arbeid niet in loondienst;
- uitgeleend personeel.
Peuterspeelzaalwerk
Peuterspeelzaalwerk is (ontwikkelingsgerichte) opvang van kinderen van 2
t/m 3 jaar gedurende een dagdeel van maximaal 4 uur, doorgaans tijdens 2
dagdelen per week gedurende maximaal 40 weken per jaar.