Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

Transportbedrijven; arbeids- en financiële gegevens, per branche 2000-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen eind september (x 1000) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
I Vervoer, opslag en communicatie 2000 27.585 528,9 66.145 62.732 3.423 4.305 267 278 2.852
I Vervoer, opslag en communicatie 2001 28.140 550,4 71.715 68.329 3.387 18.811 1.414 1.777 -8.989
I Vervoer, opslag en communicatie 2002 27.855 535,1 74.142 71.209 2.932 14.019 659 672 -8.979
I Vervoer, opslag en communicatie 2003 26.850 526,9 76.315 68.799 7.517 3.916 403 1.415 5.010
I Vervoer, opslag en communicatie 2004 27.130 510,3 79.767 72.048 7.719 1.929 429 377 7.274
I Vervoer, opslag en communicatie 2005 27.245 513,9 84.439 75.828 8.612 2.506 606 403 8.469
60 Vervoer over land 2000 13.995 221,1 18.544 17.492 1.062 349 76 46 804
60 Vervoer over land 2001 14.165 231,0 19.398 18.214 1.184 376 90 53 941
60 Vervoer over land 2002 14.315 224,3 19.358 18.364 994 356 84 49 822
60 Vervoer over land 2003 14.040 218,8 19.868 18.842 1.026 350 81 67 741
60 Vervoer over land 2004 13.725 215,3 21.160 20.095 1.065 372 98 64 767
60 Vervoer over land 2005 13.585 217,1 22.032 20.847 1.185 351 98 41 1.282
61 Vervoer over water 2000 4.355 27,3 5.078 4.543 535 278 34 44 270
61 Vervoer over water 2001 4.255 29,1 5.822 5.258 564 300 40 61 297
61 Vervoer over water 2002 4.155 27,7 5.588 5.275 313 258 35 72 98
61 Vervoer over water 2003 3.790 28,1 6.681 6.250 432 255 27 67 233
61 Vervoer over water 2004 4.075 27,3 6.925 6.156 769 257 28 61 632
61 Vervoer over water 2005 3.890 . . . . . . . .
62 Vervoer door de lucht 2000 170 37,2 7.493 7.257 236 206 6 0 101
62 Vervoer door de lucht 2001 165 37,6 7.383 7.542 -159 249 18 40 -311
62 Vervoer door de lucht 2002 195 37,8 7.615 7.761 -146 193 78 208 -552
62 Vervoer door de lucht 2003 195 34,9 7.111 6.967 145 133 14 11 44
62 Vervoer door de lucht 2004 230 34,1 7.671 7.376 296 209 16 9 170
62 Vervoer door de lucht 2005 205 35,4 8.612 8.096 516 252 12 10 370
63 Dienstverlening voor het vervoer 2000 6.060 90,4 15.404 14.194 1.210 537 102 145 906
63 Dienstverlening voor het vervoer 2001 6.195 96,1 17.192 15.774 1.418 488 193 214 893
63 Dienstverlening voor het vervoer 2002 6.230 96,0 17.985 16.650 1.335 648 68 130 1.032
63 Dienstverlening voor het vervoer 2003 5.560 98,9 18.841 17.416 1.425 594 48 152 1.133
63 Dienstverlening voor het vervoer 2004 5.505 100,7 21.032 19.444 1.588 592 120 100 1.286
63 Dienstverlening voor het vervoer 2005 5.920 103,2 22.743 20.915 1.828 530 101 77 1.508
64 Post en telecommunicatie 2000 3.000 152,9 19.626 19.246 380 2.935 50 43 770
64 Post en telecommunicatie 2001 3.360 156,5 21.919 21.541 379 17.397 1.073 1.409 -10.809
64 Post en telecommunicatie 2002 2.960 149,2 23.595 23.160 435 12.563 394 213 -10.379
64 Post en telecommunicatie 2003 3.265 146,1 23.814 19.325 4.489 2.584 233 1.118 2.859
64 Post en telecommunicatie 2004 3.595 132,9 22.978 18.977 4.001 499 166 143 4.419
64 Post en telecommunicatie 2005 3.650 130,7 23.280 19.374 3.906 1.148 208 190 4.236
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Vervoer, opslag en communicatie de
volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Financiële lasten
De rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en
beleggingen en de overige financiële lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen minus de onttrekkingen (inclusief vrijval) aan
voorzieningen.
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen zoals aanloop- en reorganisatiefondsen,
onderhoudsreserves, garantievoorzieningen en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone lasten
De lasten die niet te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, kosten
voortvloeiende uit reorganisatie en boekverliezen bij het afstoten van
een deelneming of andere activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren valt
ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.