Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens


De zogenaamde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. Deze gegevens
vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in
Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan
Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze
intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische
overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Deze publicatie bevat naast cijfers over aantal bedrijven en
werkgelegenheid, financiële cijfers over de opbrengsten en de lasten van
industriële bedrijven met 100 of meer personeelsleden op de loonlijst. De
gegevens zijn ontleend aan de Productiestatistieken van de energie- en
waterleidingbedrijven.

Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Alleen
bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt, zijn
meegeteld. Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie zoals

die wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
indien zij personeel in loondienst hebben.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk economisch
actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin minder dan 15 uur
per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet goed mogelijk om het
gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan de overige variabelen,
bijvoorbeeld voor het berekenen van bedrijfsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001
Frequentie: stopgezet.


Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
De cijfers over het verslagjaar 2003 van de energievoorzieningsbedrijven
(SBI 40) zijn gecorrigeerd. De reden voor deze correctie is het ter
beschikking komen van nieuwe informatie van een aantal bedrijven (zie ook
paragraaf 4, Releasepolicy).

(Versie 11-10-2004)
Voor het statistiekjaar 2001 is deze statistiek gereviseerd. De
belangrijkste redenen om tot revisie over te gaan zijn de volgende:

" Verbeterde afstelling nieuw verwerkingsysteem
Vanaf statistiekjaar 2000 wordt een nieuw verwerkingsysteem gebruikt (zie
paragraaf 4 Overige opmerkingen). De in het gebruik opgedane ervaringen
hebben geleid tot een verbeterde afstelling van dit systeem, waarvan ook
oudere jaren kunnen profiteren.
" Het ter beschikking komen van nieuwe informatie
Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële gegevens
of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf onjuistheden zijn
geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit noodzaken tot bijstelling
van uitkomsten.
" Aanvullend onderzoek
Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden niet
gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend onderzoek te
verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een aantal gevallen
alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken
van de eerder over 2001 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de kernvariabele bedrijfsopbrengsten hebben bij
de Energiebedrijven (SBI 40) relatief grote bijstellingen plaatsgevonden.
Dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie over de
structuur van bedrijven. Voornoemde oorzaken hebben in de betrokken groepen
ook tot relatief grote aanpassingen van andere variabelen geleid.

.

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

SBI'93 Perioden Bedrijven (absoluut) Werkzame personenWerkzame personen eind september (x 100) Werkzame personenTot.werkzame personen FTE eind september (x 100) Werkzame personenWerknemers op de eigen loonlijst (x 100) Werkzame personenFTE werknemers op eigen loonlijst (x 100) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet hoofdactiviteit (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet uit nevenactiviteiten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkVoorraadmut. gereed prod., onderh. werk (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkEindvoorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkBeg.voorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenVergoedingen uitgeleend personeel (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenGeactiveerde kosten zelfverv. activa (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOntvangen restitutie-/ subsidiebedragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenBedrijfsschade-uitkeringen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten n.e.g. (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkoopkosten van handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotaal overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeInkoopwaarde niet elders genoemd (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenWerkgeversdeel soc. verzekeringspremies (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz. (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelTotaal overige kosten m.b.t. personeel (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelBetaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelKosten ingehuurd personeel (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelKosten studie of opleiding (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenTotaal kosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten huur en lease van vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten reparatie / onderhoud vervoermid. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenBrandstofkosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten verzekering vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenOverige autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikTotaal kosten energieverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten aardgasverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten elektriciteitsverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten verbruik overige energiedragers (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingTotaal kosten van huisvesting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten huur / lease gebouwen, terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingSchoonmaakkosten van gebouwen en terrein (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingMilieuheffingen en zuiveringslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingOnroerendezaakbelasting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten verzekering gebouwen en terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingOverige huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Totaal kosten machines/installaties e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Kosten huur, lease mach./installat. e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Kosten reparatie machines, e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Overige machine- en inventariskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame-, beurs- en representatiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenAgentenprovisie (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenKosten reis, verblijf en representatie (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenKosten research en ontwikkeling (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenTotaal kn dienstverlening door derden (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenBankzaken (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenOverige verzekeringspremies (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenAccountants- en advieskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenAutomatiseringskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenKosten vuilafvoer en vuilverwerking (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenOv. kosten dienstverlening door derden (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Octrooirechten, licenties (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Betalingen intraconcerndiensten (beheer) (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kantoorbehoeften,contributies,abonnement (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kosten overige huur/operationele lease (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kosten onderhoud / rep. overige activa (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Overige kostprijsverhogende belastingen (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Ongespecificeerde algemene kosten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Financieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Financieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Saldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningenOnttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenSaldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenBuitengewone baten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenBuitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
E Openbare voorzieningsbedrijven 2001 55 299,1 286,8 268,5 258,9 19.490 18.062 16.621 1.441 1.428 1 18 16 27 274 1 1 1.122 17.593 12.302 11.931 37 11.931 38 9 1 9 1 363 230 133 1.385 1.123 114 112 36 2.489 307 131 92 12 72 31 22 1 4 1 1 2 49 4 44 1 106 46 11 8 10 17 9 4 417 246 99 71 55 14 21 11 3 7 42 483 11 7 52 86 5 322 999 4 369 23 16 47 126 413 1.417 1.896 -349 425 774 -48 295 343 16 454 438 1.515
E Openbare voorzieningsbedrijven 2002 55 287,9 274,6 260,3 250,5 19.525 17.946 16.896 1.050 1.578 1 7 6 18 555 2 4 998 17.615 11.590 10.998 52 11.003 56 4 1 4 1 587 538 50 1.509 1.231 113 129 36 3.180 313 121 116 12 64 41 27 3 7 1 1 3 45 4 39 2 123 45 18 12 9 13 13 12 503 339 113 51 107 25 15 18 3 46 57 489 10 8 56 107 5 303 1.502 7 867 29 25 37 134 403 1.336 1.910 -84 855 939 -122 318 441 175 253 79 1.878
E Openbare voorzieningsbedrijven 2003 50 289,6 274,8 253,4 243,7 21.720 20.893 18.954 . . 10 17 7 49 247 3 0 . 20.049 15.307 14.387 56 14.384 54 0 0 0 0 921 588 333 1.382 1.136 112 . . 2.317 432 234 113 16 69 41 27 1 4 0 1 7 48 4 40 5 140 49 17 12 11 13 16 23 228 26 131 71 101 42 15 15 12 16 62 537 12 8 71 120 16 310 728 8 250 31 1 29 147 261 1.041 1.672 -172 503 675 -115 424 540 -27 35 62 1.357
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2001 40 230,4 221,6 205,6 199,0 17.958 16.641 15.253 1.388 1.317 3 14 11 26 214 0 1 1.075 16.361 12.133 11.827 35 11.828 35 8 1 8 1 298 166 132 1.088 881 90 89 27 2.022 242 93 88 7 54 20 16 1 2 0 0 2 17 2 13 1 77 42 6 2 1 14 8 3 389 242 79 67 45 12 21 9 0 3 27 396 9 6 28 65 1 286 809 1 367 11 16 42 1 370 1.119 1.597 -175 415 590 -41 287 328 18 439 422 1.399
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2002 40 222,4 212,5 199,2 192,6 17.959 16.509 15.489 1.020 1.451 0 2 2 16 507 1 4 923 16.300 11.417 10.892 45 10.895 48 4 1 4 1 521 473 48 1.194 977 91 100 25 2.664 253 85 114 8 46 28 19 1 4 0 0 2 12 2 9 1 91 40 9 8 1 10 11 11 484 337 99 48 97 23 15 14 0 45 41 375 8 7 36 73 2 249 1.283 1 866 17 25 33 3 338 1.025 1.660 33 847 814 -66 307 373 176 248 71 1.803
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2003 35 224,9 214,6 193,0 187,3 20.127 19.410 17.506 . . 4 5 1 48 216 1 0 . 18.732 15.108 14.283 47 14.283 47 0 0 0 0 825 495 330 1.065 878 84 . . 1.817 371 197 109 12 54 28 19 0 2 0 0 6 15 2 9 4 100 42 6 6 1 10 15 20 206 22 114 69 86 39 15 12 9 10 46 439 9 6 55 92 14 263 526 2 248 21 1 28 2 225 741 1.395 -34 480 514 -89 419 508 -42 16 58 1.231
41 Waterleidingbedrijven 2001 15 68,7 65,2 62,9 59,9 1.531 1.420 1.368 53 111 -1 3 5 1 61 1 1 48 1.232 169 103 2 103 2 1 0 1 0 64 64 1 297 241 24 23 9 468 64 38 4 4 17 11 7 1 2 0 0 1 33 2 30 0 29 4 6 6 9 3 2 1 28 3 20 4 10 2 0 2 2 4 16 87 2 1 24 21 3 35 190 3 2 12 0 5 125 44 298 299 -174 10 184 -7 7 15 -2 14 16 116
41 Waterleidingbedrijven 2002 15 65,5 62,0 61,0 57,9 1.565 1.438 1.407 30 128 1 5 4 2 48 2 0 75 1.315 173 107 7 108 9 1 0 1 0 66 65 2 316 254 22 28 11 514 60 36 2 4 18 13 8 1 2 0 0 1 32 2 30 0 32 5 9 4 8 2 2 1 19 2 14 3 9 2 0 3 3 1 16 114 2 1 20 34 3 54 219 6 1 12 0 4 131 65 311 250 -117 9 125 -56 11 67 -2 6 8 75
41 Waterleidingbedrijven 2003 15 64,7 60,2 60,4 56,5 1.593 1.483 1.448 35 110 6 12 6 1 31 2 0 71 1.317 199 104 9 101 6 0 0 0 0 96 93 2 317 258 28 22 8 501 60 36 4 5 15 13 8 1 2 0 1 1 34 2 31 1 41 7 10 6 10 3 2 3 22 4 16 2 15 3 0 3 3 6 16 98 3 2 16 28 2 47 202 6 3 10 0 2 146 36 300 276 -138 23 160 -27 5 32 15 19 4 126
Bron: CBS.
Verklaring van tekens