Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

Energie- en waterleidingbedr. >= 100 werkn.; financiële gegevens

SBI'93 Perioden Bedrijven (absoluut) Werkzame personen Werkzame personen eind september (x 100) Werkzame personen Tot.werkzame personen FTE eind september (x 100) Werkzame personen Werknemers op de eigen loonlijst (x 100) Werkzame personen FTE werknemers op eigen loonlijst (x 100) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet hoofdactiviteit (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit nevenactiviteiten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Eindvoorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Beg.voorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Vergoedingen uitgeleend personeel (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Geactiveerde kosten zelfverv. activa (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Ontvangen restitutie-/ subsidiebedragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsschade-uitkeringen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten n.e.g. (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopkosten van handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totaal overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Inkoopwaarde niet elders genoemd (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Werkgeversdeel soc. verzekeringspremies (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz. (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Totaal overige kosten m.b.t. personeel (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Kosten ingehuurd personeel (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Kosten studie of opleiding (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Overige personeelskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Totaal kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten huur en lease van vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten reparatie / onderhoud vervoermid. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Brandstofkosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Motorrijtuigenbelasting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten verzekering vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Overige autokosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Totaal kosten energieverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten aardgasverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten elektriciteitsverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten verbruik overige energiedragers (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Totaal kosten van huisvesting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten huur / lease gebouwen, terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Schoonmaakkosten van gebouwen en terrein (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Milieuheffingen en zuiveringslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Onroerendezaakbelasting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten verzekering gebouwen en terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Overige huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Totaal kosten machines/installaties e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Kosten huur, lease mach./installat. e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Kosten reparatie machines, e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Overige machine- en inventariskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame-, beurs- en representatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Agentenprovisie (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Kosten reis, verblijf en representatie (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Kosten research en ontwikkeling (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Totaal kn dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Bankzaken (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Overige verzekeringspremies (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Accountants- en advieskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Automatiseringskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Kosten vuilafvoer en vuilverwerking (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Ov. kosten dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Octrooirechten, licenties (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Betalingen intraconcerndiensten (beheer) (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kantoorbehoeften,contributies,abonnement (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kosten overige huur/operationele lease (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kosten onderhoud / rep. overige activa (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Overige kostprijsverhogende belastingen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Ongespecificeerde algemene kosten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningen Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Saldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Buitengewone baten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
E Openbare voorzieningsbedrijven 2001 55 299,1 286,8 268,5 258,9 19.490 18.062 16.621 1.441 1.428 1 18 16 27 274 1 1 1.122 17.593 12.302 11.931 37 11.931 38 9 1 9 1 363 230 133 1.385 1.123 114 112 36 2.489 307 131 92 12 72 31 22 1 4 1 1 2 49 4 44 1 106 46 11 8 10 17 9 4 417 246 99 71 55 14 21 11 3 7 42 483 11 7 52 86 5 322 999 4 369 23 16 47 126 413 1.417 1.896 -349 425 774 -48 295 343 16 454 438 1.515
E Openbare voorzieningsbedrijven 2002 55 287,9 274,6 260,3 250,5 19.525 17.946 16.896 1.050 1.578 1 7 6 18 555 2 4 998 17.615 11.590 10.998 52 11.003 56 4 1 4 1 587 538 50 1.509 1.231 113 129 36 3.180 313 121 116 12 64 41 27 3 7 1 1 3 45 4 39 2 123 45 18 12 9 13 13 12 503 339 113 51 107 25 15 18 3 46 57 489 10 8 56 107 5 303 1.502 7 867 29 25 37 134 403 1.336 1.910 -84 855 939 -122 318 441 175 253 79 1.878
E Openbare voorzieningsbedrijven 2003 50 289,6 274,8 253,4 243,7 21.720 20.893 18.954 . . 10 17 7 49 247 3 0 . 20.049 15.307 14.387 56 14.384 54 0 0 0 0 921 588 333 1.382 1.136 112 . . 2.317 432 234 113 16 69 41 27 1 4 0 1 7 48 4 40 5 140 49 17 12 11 13 16 23 228 26 131 71 101 42 15 15 12 16 62 537 12 8 71 120 16 310 728 8 250 31 1 29 147 261 1.041 1.672 -172 503 675 -115 424 540 -27 35 62 1.357
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2001 40 230,4 221,6 205,6 199,0 17.958 16.641 15.253 1.388 1.317 3 14 11 26 214 0 1 1.075 16.361 12.133 11.827 35 11.828 35 8 1 8 1 298 166 132 1.088 881 90 89 27 2.022 242 93 88 7 54 20 16 1 2 0 0 2 17 2 13 1 77 42 6 2 1 14 8 3 389 242 79 67 45 12 21 9 0 3 27 396 9 6 28 65 1 286 809 1 367 11 16 42 1 370 1.119 1.597 -175 415 590 -41 287 328 18 439 422 1.399
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2002 40 222,4 212,5 199,2 192,6 17.959 16.509 15.489 1.020 1.451 0 2 2 16 507 1 4 923 16.300 11.417 10.892 45 10.895 48 4 1 4 1 521 473 48 1.194 977 91 100 25 2.664 253 85 114 8 46 28 19 1 4 0 0 2 12 2 9 1 91 40 9 8 1 10 11 11 484 337 99 48 97 23 15 14 0 45 41 375 8 7 36 73 2 249 1.283 1 866 17 25 33 3 338 1.025 1.660 33 847 814 -66 307 373 176 248 71 1.803
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2003 35 224,9 214,6 193,0 187,3 20.127 19.410 17.506 . . 4 5 1 48 216 1 0 . 18.732 15.108 14.283 47 14.283 47 0 0 0 0 825 495 330 1.065 878 84 . . 1.817 371 197 109 12 54 28 19 0 2 0 0 6 15 2 9 4 100 42 6 6 1 10 15 20 206 22 114 69 86 39 15 12 9 10 46 439 9 6 55 92 14 263 526 2 248 21 1 28 2 225 741 1.395 -34 480 514 -89 419 508 -42 16 58 1.231
41 Waterleidingbedrijven 2001 15 68,7 65,2 62,9 59,9 1.531 1.420 1.368 53 111 -1 3 5 1 61 1 1 48 1.232 169 103 2 103 2 1 0 1 0 64 64 1 297 241 24 23 9 468 64 38 4 4 17 11 7 1 2 0 0 1 33 2 30 0 29 4 6 6 9 3 2 1 28 3 20 4 10 2 0 2 2 4 16 87 2 1 24 21 3 35 190 3 2 12 0 5 125 44 298 299 -174 10 184 -7 7 15 -2 14 16 116
41 Waterleidingbedrijven 2002 15 65,5 62,0 61,0 57,9 1.565 1.438 1.407 30 128 1 5 4 2 48 2 0 75 1.315 173 107 7 108 9 1 0 1 0 66 65 2 316 254 22 28 11 514 60 36 2 4 18 13 8 1 2 0 0 1 32 2 30 0 32 5 9 4 8 2 2 1 19 2 14 3 9 2 0 3 3 1 16 114 2 1 20 34 3 54 219 6 1 12 0 4 131 65 311 250 -117 9 125 -56 11 67 -2 6 8 75
41 Waterleidingbedrijven 2003 15 64,7 60,2 60,4 56,5 1.593 1.483 1.448 35 110 6 12 6 1 31 2 0 71 1.317 199 104 9 101 6 0 0 0 0 96 93 2 317 258 28 22 8 501 60 36 4 5 15 13 8 1 2 0 1 1 34 2 31 1 41 7 10 6 10 3 2 3 22 4 16 2 15 3 0 3 3 6 16 98 3 2 16 28 2 47 202 6 3 10 0 2 146 36 300 276 -138 23 160 -27 5 32 15 19 4 126
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De zogenaamde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. Deze gegevens
vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in
Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan
Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze
intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische
overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Deze publicatie bevat naast cijfers over aantal bedrijven en
werkgelegenheid, financiële cijfers over de opbrengsten en de lasten van
industriële bedrijven met 100 of meer personeelsleden op de loonlijst. De
gegevens zijn ontleend aan de Productiestatistieken van de energie- en
waterleidingbedrijven.

Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Alleen
bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt, zijn
meegeteld. Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie zoals

die wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
indien zij personeel in loondienst hebben.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk economisch
actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin minder dan 15 uur
per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet goed mogelijk om het
gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan de overige variabelen,
bijvoorbeeld voor het berekenen van bedrijfsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar vanaf 2001
Frequentie: stopgezet.


Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
De cijfers over het verslagjaar 2003 van de energievoorzieningsbedrijven
(SBI 40) zijn gecorrigeerd. De reden voor deze correctie is het ter
beschikking komen van nieuwe informatie van een aantal bedrijven (zie ook
paragraaf 4, Releasepolicy).

(Versie 11-10-2004)
Voor het statistiekjaar 2001 is deze statistiek gereviseerd. De
belangrijkste redenen om tot revisie over te gaan zijn de volgende:

" Verbeterde afstelling nieuw verwerkingsysteem
Vanaf statistiekjaar 2000 wordt een nieuw verwerkingsysteem gebruikt (zie
paragraaf 4 Overige opmerkingen). De in het gebruik opgedane ervaringen
hebben geleid tot een verbeterde afstelling van dit systeem, waarvan ook
oudere jaren kunnen profiteren.
" Het ter beschikking komen van nieuwe informatie
Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële gegevens
of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf onjuistheden zijn
geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit noodzaken tot bijstelling
van uitkomsten.
" Aanvullend onderzoek
Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden niet
gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend onderzoek te
verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een aantal gevallen
alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken
van de eerder over 2001 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de kernvariabele bedrijfsopbrengsten hebben bij
de Energiebedrijven (SBI 40) relatief grote bijstellingen plaatsgevonden.
Dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe informatie over de
structuur van bedrijven. Voornoemde oorzaken hebben in de betrokken groepen
ook tot relatief grote aanpassingen van andere variabelen geleid.

.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld. Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese
definitie zoals die wordt gehanteerd in de statistieken van economische
demografie. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf
beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben.
Veelal valt het begrip bedrijf samen met de juridische eenheid
(natuurlijke persoon of rechtspersoon). In een beperkt aantal gevallen
bestaat het bedrijf uit een combinatie van juridische eenheden of
bestaat de juridische eenheid uit een combinatie van bedrijven.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk
economisch actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin
minder dan 15 uur per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet
goed mogelijk om het gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan
de overige variabelen, bijvoorbeeld voor het berekenen van
bedrijfsgemiddelden.
Werkzame personen
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers van de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en vermeerderd met overige
werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten ultimo
september.
Tot.werkzame personen FTE eind september
Tot.werkzame personen FTE eind september:
- Peildatum is 30 september;
- FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
- Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf, ongeacht
of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
- ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werknemers op de eigen loonlijst
- Peildatum is 30 september;
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
FTE werknemers op eigen loonlijst
- Peildatum is 30 september;
- FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen
werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, i.c. de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schade-uitkeringen.
Netto omzet
Totaal netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Let op: derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet hoofdactiviteit
De omzet (exclusief BTW) die gerealiseerd is met de hoofdactiviteit van
bedrijven onder aftrek van kortingen en bonussen; gefactureerde
retouremballage; doorberekende, aan derden betaalde, vrachtkosten.
Omzet uit nevenactiviteiten
De omzet (exclusief BTW) die gerealiseerd is met de nevenactiviteiten van
bedrijven onder aftrek van kortingen en bonussen; gefactureerde
retouremballage; doorberekende, aan derden betaalde, vrachtkosten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen vergoedingen voor uitgeleend personeel, geactiveerde
productie t.b.v. het eigen bedrijf, subsidies en restituties, ontvangen
schade-uitkeringen en overige bedrijfsopbrengsten die nergens anders
gevraagd zijn.
Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk
Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk
Het verschil in de balanswaarde einde periode minus balanswaarde begin
periode van het gereed product plus het onderhanden werk.
Eindvoorraad gereed prod., onderh. werk
Eindvoorraad gereed product en onderhanden werk; de balanswaarde van de
voorraad gereed product (ook halffabrikaten bestemd voor derden) en
onderhanden werk aan het eind van de verslagperiode.
Beg.voorraad gereed prod., onderh. werk
Beginvoorraad gereed product en onderhanden werk; de balanswaarde van de
voorraad zelfvervaardigde producten (ook halffabrikaten bestemd voor
derden) en onderhanden werk aan het begin van de verslagperiode.
Vergoedingen uitgeleend personeel
De bedragen welke van andere bedrijven zijn ontvangen voor het ter
beschikking stellen van eigen personeel.
Geactiveerde kosten zelfverv. activa
Geactiveerde kosten zelfvervaardigde activa; de totale uitgaven voor
geactiveerde kosten inzake zelfvervaardigde activa in de verslagperiode.
Deze uitgaven worden in verschillende verslagperioden via afschrijvingen
op vaste activa in de exploitatierekening afgeschreven.
Ontvangen restitutie-/ subsidiebedragen
Hieronder vallen alle ontvangen prijsverlagende subsidies en restituties
van overheden en van de EU. Hier worden ook de Monetair Compenserende
Bedragen (MCB's) en loonkostensubsidies opgegeven.
Bedrijfsschade-uitkeringen
Alle ontvangen uitkeringen op grond van schadeverzekeringen (goederen en
bedrijfsschade) dienen hier te worden vermeld. Hierin zijn niet
opgenomen de ontvangen bedragen voor schade die worden gebruikt voor de
vervanging van investeringsgoederen.
Overige opbrengsten n.e.g.
Overige opbrengsten niet elders genoemd is een subpost van de post totaal
overige bedrijfsopbrengsten niet-bedrijfsactiviteiten. Deze post bevat
opbrengsten die niet tot de omzet worden gerekend zoals: de opbrengsten
of royalty's uit intellectueel of industrieel eigendom (licenties,
auteurschap, merkenrecht, modellenrecht, e.d.); de opbrengsten uit
niet-commerciële verhuur van activa zoals dienstwoningen en auto's van de
zaak; de opbrengsten voor diensten van algemeen beheer geleverd aan
moeder, dochter- of zusterondernemingen (de zogenaamde
intraconcerndiensten).
Bedrijfslasten
Totale bedrijfslasten
Het totaal van de kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten
te realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Totaal inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Let op: Dit laatste impliceert dat de kosten van de niet verkochte
productie niet in deze post zijn begrepen, en de kosten van de uit
voorraad afkomstige omzet wel.
Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.
Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen. Deze post
is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring, EG
invoerheffingen, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor
transport en voor transportverzekering van de inkopen, accijnzen.
Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak.
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (incl. ingekochte
halffabrikaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid.
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retouren en retouremballage, BTW, terugontvangen invoerrechten,
accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (incl. ingekochte
halffabrikaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
Inkoopwaarde handelsgoederen
Inkoopwaarde betreft de bedragen na aftrek van kortingen, bonussen,
retouren, emballage (statiegelden) bij invoer terugbetaalde heffingen,
invoerrechten en accijnzen. Inbegrepen zijn kosten van invoerrechten,
inklaringskosten, heffingen ingevolge EU-regelingen, betaalde accijnzen,
aan derde betaalde inkoopvrachten en transportverzekeringen (voor zover
in de factuurwaarde opgenomen). Betalingen voor loondiensten en
uitbestede werkzaamheden, inkoopwaarde reizen c.q. all-in reispakketten
opnemen onder de overige inkoopwaarde.
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkoopkosten van handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere
bewerking door te verkopen. Inclusief: invoerrechten op de inkoop en
kosten van tijdelijke opslag (en BPM). Exclusief kortingen, bonussen,
retouren, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen,
heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
Totaal overige inkoopwaarde
Deze post omvat de inkoopwaarde van overige materialen of goederen,
uitbesteed werk en inkoopwaarde van goederen en diensten die niet elders
genoemd worden waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van
nevenactiviteiten.
Kosten uitbesteed werk
Hier wordt bedoeld uitbesteed werk, werk door derden en loondiensten.
Loondiensten zoals hier bedoeld hebben betrekking op be- en/of verwerking
van grondstoffen, halffabrikaten e.d., materialen die door of namens de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, teneinde daaruit voor hem
producten te vervaardigen. Door het dienstverlenend bedrijf worden
eventuele materialen c.q. completeringsartikelen bijgeleverd. De
factuurbedragen vormen het uitgangspunt. Betalingen voor ingeleend
personeel zijn hier niet opgenomen.
Inkoopwaarde niet elders genoemd
De inkoopwaarde van goederen, diensten enz, die tijdens het onderzoek
niet zijn gespecificeerd.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsmede het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Bruto lonen en salarissen
Betreft de lonen en salarissen van werknemers op de loonlijst.
In deze post is begrepen:
. Werknemersaandeel van de premies sociale verzekeringen;
. Overhevelingstoeslag;
. Gratificaties; tantièmes; vakantietoeslag; ontslaguitkeringen;
. Vergoedingen woon-werkverkeer;
. Bijdragen in spaarregelingen;
. Loon in natura.
Werkgeversdeel soc. verzekeringspremies
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de
werkgeverspremies op grond van de ZFW, WW (AWF en Wachtgeldfonds) en de
WAO (inclusief WAO-lasten als gevolg van het "eigen risico" van
bedrijven).
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz.
De werkgeversbijdragen voor pensioen-, VUT en dergelijke regelingen en
spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen
de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe
betaling (indien de onderneming eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Deze post omvat de suppleties op uitkeringen krachtens sociale
verzekeringswetten, de werkgeversbijdragen aan ziektekostenregelingen,
de uitkeringen aan ex-werknemers of nabestaanden, de uitgaven ten behoeve
van buitenlandse werknemers voor huisvesting, voeding, reizen naar het
moederland et cetera, de vergoedingen aan individuele werknemers voor
verhuizing, bedrijfskleding, studiebeurs, prestatie, feest et cetera, de
aankoopwaarde verstrekte zegels dan wel een ander zegelvervangend
systeem, incl. scholingsfonds (bouwnijverheid).
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
De som van overige kosten m.b.t. personeel, kosten vervoermiddelen,
kosten energieverbruik, kosten van huisvesting,
kosten machines/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten,
kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfslasten n.e.g.
Overige kosten m.b.t. personeel
Totaal overige kosten m.b.t. personeel
Deze post bevat de betalingen in verband met
uitzendkrachten/gedetacheerden en overig ingeleend personeel,
alsmede opleidingskosten die aan derden betaald zijn, kosten van kantine,
betalingen aan ARBO-diensten, wervingsacties, bedrijfskleding etc.
Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven
Deze post bevat betalingen aan uitzend-/uitleenbureaus in verband met
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerd personeel
Kosten ingehuurd personeel
Deze post omvat de betaalde bedragen aan derden voor het leveren van
personeel; van deze post zijn uitgesloten de betaalde bedragen aan
uitzendbedrijven.
Kosten studie of opleiding
Aan derden betaalde kosten voor studie of opleiding van al het personeel
Overige personeelskosten
De werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van de kantine, de
uitgaven voor wervingsacties, voor bedrijfskleding, voor jubilea,
personeelsfeestjes, -uitstapjes e.d.
Kosten vervoermiddelen
Totaal kosten vervoermiddelen
De post kosten vervoermiddelen omvat de kosten voor huur, lease,
reparatie, onderhoud, verzekering van vervoermiddelen, alsmede
motorrijtuigenbelastingen en (auto)brandstofkosten.
Kosten huur en lease van vervoermiddelen
De betaalde bedragen voor de huur en/of voor de operationele lease van
vervoermiddelen.
Kosten reparatie / onderhoud vervoermid.
Kosten van reparatie en onderhoud van vervoermiddelen
Brandstofkosten vervoermiddelen
De kosten voor het verbruik van energie (LPG, diesel, benzine) door
vervoermiddelen.
Motorrijtuigenbelasting
De betaalde bedragen aan motorrijtuigenbelasting.
Kosten verzekering vervoermiddelen
De aan derden afgedragen premies voor de verzekering van schade bij
gebruik van en/of schade aan vervoermiddelen.
Overige autokosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde autokosten. Het betreft vaak
posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Kosten energieverbruik
Totaal kosten energieverbruik
Deze post omvat de kosten van het energieverbruik voor de aandrijving van
een krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post
zijn uitgesloten de kosten van het energieverbruik door
transportmiddelen, de kosten van energiedragers die als grondstof worden
benut, de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van
het verbruik van technische gassen of menggassen.
Kosten aardgasverbruik
De kosten van het verbruik van aardgas dat normaal wordt geleverd door
een regionaal energiebedrijf of door de Nederlandse Gasunie N.V.
Kosten elektriciteitsverbruik
De kosten van het verbruik van elektriciteit voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming; van deze post is
uitgesloten het verbruik van elektriciteit door trams, treinen,
autobussen, e.d.
Kosten verbruik overige energiedragers
De kosten van het verbruik van energiedragers voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verwarming en/of voor verlichting. Tot de overige
energiedragers worden gerekend: steen- en bruinkool en afgeleide
producten; alle vloeibare en gasvormige energiedragers zoals petroleum,
benzine, LPG, kerosine, butaan, propaan etc.; stoom en warm water;
smeermiddelen (bij vervoersondernemingen); stadsverwarming.
Kosten van huisvesting
Totaal kosten van huisvesting
Hiertoe behoren kosten in verband met huur, lease, reparatie, onderhoud,
schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, alsmede
milieuheffingen en OZB.
Kosten huur / lease gebouwen, terreinen
Kosten huur / lease gebouwen en terreinen = huursom + pacht + kosten
operational lease van gebouwen en terreinen
Kosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen
Kosten onderhoud en reparatie van gebouwen en terreinen; de post omvat de
kosten van klein onderhoud en van reparatie van gebouwen en terreinen
exclusief schoonmaakkosten. Jaardonaties voor groot onderhoud zijn
opgenomen onder de toevoegingen aan voorzieningen.
Schoonmaakkosten van gebouwen en terrein
Betreft alleen schoonmaakkosten. Reparatie en overig onderhoud worden
elders apart gevraagd.
Milieuheffingen en zuiveringslasten
De betaalde bedragen aan milieuheffingen en zuiveringslasten.
Onroerendezaakbelasting
Kosten verzekering gebouwen en terreinen
Overige huisvestingskosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde huisvestingskosten. Het betreft
vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Kosten machines/installaties e.d.
Totaal kosten machines/installaties e.d.
Kosten van machines, installaties e.d. Deze post bevat de betaalde huur
en de kosten voor leasen van de machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Tevens de onderhoud en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties e.d. (zonder
personeel).
Kosten huur, lease mach./installat. e.d.
Kosten huur of lease van machines, installaties e.d. Deze post omvat de
kosten aan huur en operational lease van machines, apparatuur,
installaties en (kantoor)inventaris.
Kosten reparatie machines, e.d.
Kosten van klein onderhoud en reparatie van machines, werktuigen,
installaties e.d.
Overige machine- en inventariskosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde machine- en inventariskosten. Het
betreft vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart
genoemd te worden. Hier vallen investeringen niet onder.
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Reclame-, beurs- en representatiekosten
Betalingen aan reclamebureaus, kosten van reclamedrukwerk, kosten van
advertenties (met uitzondering van personeelswervingsadvertenties),
STER-reclame e.d., beurspresentaties, relatiegeschenken et cetera,
exclusief reis- en verblijfskosten.
Agentenprovisie
Betaalde bedragen (agentenprovisies of -commissies) aan agenten of
tussenpersonen.
Kosten reis, verblijf en representatie
De reis-, verblijf- en representatiekosten die noodzakelijk zijn voor
bedrijfsvoering; hierin zijn niet begrepen de kosten van woon-werkverkeer.
Kosten research en ontwikkeling
De geactiveerde meerkosten voor het ontwikkelen van eigen software, van
een prototype, e.d. Hieronder vallen alleen uitgaven aan derden zover
niet elders genoemd of geactiveerd in het onderzoek.
Overige verkoopkosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde verkoopkosten. Het betreft vaak
posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Communicatiekosten
Communicatiekosten omvatten de kosten voor porti, telefoon, fax,
mobilofoon, e-mail en koeriersdiensten e.d.
Kosten van dienstverlening door derden
Totaal kn dienstverlening door derden
Kosten dienstverlening door derden = bankkosten (exclusief rentekosten
en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering
(zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/
advies/ rechtshulp e.d + automatisering- en computerdiensten door derden
+ kosten vuilafvoer of vuilverwerking.
Bankzaken
Deze post omvat onder meer bankprovisies, transactiekosten,
bemiddelingskosten en overboekingskosten. Hier worden géén rentekosten
en/of valutaverliezen meegenomen.
Overige verzekeringspremies
Accountants- en advieskosten
Kosten gemaakt voor de diensten van accountants, administratie, advies
en/of rechtshulp e.d.
Automatiseringskosten
Uitsluitend aan derden betaalde bedragen ten behoeve van de
automatisering, alsmede de aanschaf van apparatuur en software die
rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht wordt. De
geactiveerde bedragen i.v.m. aanschaf van apparatuur en/of software
dienen buiten beschouwing te blijven.
Kosten vuilafvoer en vuilverwerking
Exclusief de hiermee samenhangende belastingen of heffingen.
Ov. kosten dienstverlening door derden
Deze post bevat de niet eerder genoemde kosten. Het betreft vaak posten
die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te worden.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als:
licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's; doorbelaste
kosten van algemeen beheer (intraconcerndiensten); kosten
kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur; kosten voor
de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software maar met
uitsluiting van de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen; kosten uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
kostprijsverhogende heffingen die tijdens het onderzoek niet zijn
gespecificeerd; de overige algemene kosten die tijdens het onderzoek
evenmin zijn gespecificeerd.
Octrooirechten, licenties
De betaalde rechten voor het gebruik van intellectueel of industrieel
eigendom of andere rechten van derden. Enkele voorbeelden van kosten in
dit verband zijn: betaalde auteurs-, persoonlijkheids-, beeld- of
modellenrechten.
Betalingen intraconcerndiensten (beheer)
Het betreft hier doorbelaste kosten inzake algemeen beheer e.d. door
andere bedrijven van dezelfde ondernemingengroep (concern). De bedragen
betaald aan huren, assurantiepremies, interest en/of andere kosten die in
de doorbelasting begrepen zijn, worden geteld onder desbetreffende
kostenpost.
Kantoorbehoeften,contributies,abonnement
Kosten kantoorbehoeften, contributies, abonnementen en vakliteratuur.
Kosten overige huur/operationele lease
Kosten van overige huur en operationele lease; deze kosten zijn tijdens
het onderzoek niet gespecificeerd.
Kosten onderhoud / rep. overige activa
De kosten van onderhoud en reparatie van overige activa; deze kosten zijn
nergens eerder vernoemd/gespecificeerd. Jaardonaties voor groot onderhoud
zijn opgenomen onder de toevoegingen aan voorzieningen.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Alle overige kostprijsverhogende belastingen en heffingen die nergens
anders genoemd zijn. Bedoeld worden heffingen in het kader van
EU-regelingen, administratieve heffingen van PBO
(publiekrechtelijkebedrijfsorganisaties), BPM, assurantiebelasting,
beurs- en overdrachtsbelasting e.d.
Ongespecificeerde algemene kosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde algemene bedrijfslasten. Het
betreft vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart
genoemd te worden.
Afschrijvingen op vaste activa
Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan:
- materiële vaste activa betreffen posten als gebouwen, machines, grond,
vervoermiddelen en computers;
- immateriële vaste activa betreffen posten als software, octrooien,
licenties, onderzoek en ontwikkeling.
Als waarde van de afschrijvingen geldt het op de jaarrekening vermelde
bedrag.
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productie-activiteiten,
i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schadeuitkeringen.
Financieel resultaat
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financiële baten
Omvat rente, dividenden, winst uit deelnemingen en beleggingen.
Financiële lasten
Omvat rente, kosten van deelnemingen, verlies op deelnemingen en
beleggingen.
Saldo voorzieningen
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen.
Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen
Onttrekkingen (incl. vrijval) van voorzieningen.
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan de interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen en fondsen assurantie eigen
risico.
Saldo buitengewone baten minus lasten
Saldo buitengewone baten minus lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
e.d. Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfsvoering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Buitengewone baten
Baten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet tot
de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoten van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- winst op buitenlandse vestigingen.
Buitengewone lasten
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoting van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- verliezen op buitenlandse vestigingen;
- kosten van reorganisatie.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de
mutatie voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.