Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

Energie- en waterleidingbedrijven; arbeid en financiën, 2001-2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
E Openbare voorzieningsbedrijven 2001 340 35,2 25.794 23.515 2.279
E Openbare voorzieningsbedrijven 2002 395 32,6 27.761 25.723 2.038
E Openbare voorzieningsbedrijven 2003 445 32,7 28.386 26.582 1.804
E Openbare voorzieningsbedrijven 2004 470 32,7 29.925 27.996 1.929
E Openbare voorzieningsbedrijven 2005 515 31,7 31.153 28.414 2.740
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2001 315 28,0 24.166 22.199 1.968
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2002 370 25,7 26.096 24.322 1.775
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2003 415 26,1 26.676 25.176 1.500
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2004 445 26,3 28.260 26.640 1.620
40 Openbare energievoorzieningsbedr. 2005 490 25,5 29.459 26.991 2.468
41 Waterleidingbedrijven 2001 25 7,2 1.627 1.316 311
41 Waterleidingbedrijven 2002 25 6,9 1.664 1.401 263
41 Waterleidingbedrijven 2003 30 6,6 1.710 1.406 304
41 Waterleidingbedrijven 2004 25 6,4 1.665 1.356 309
41 Waterleidingbedrijven 2005 25 6,2 1.694 1.423 272
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak Energie- en waterleidingbedrijven de
volgende uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en
onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen
naar een aantal branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het
verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven
waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle
overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die
tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2001 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek
voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van
bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van
een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder
meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf
het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen
zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.