Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI 93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen FTE eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2005 21.745 133,8 64.646 63.033 51.566 1.621
501 Handel in en reparatie van auto's .. 2005 13.800 84,1 45.732 44.739 36.165 998
5010a Handel in en reparatie van .. 2005 1.060 11,5 4.137 3.969 3.157 169
50102 Import van nieuwe personenauto's 2005 45 . . . . .
50104 Handel in en reparatie van .. 2005 12.695 69,8 28.621 28.002 23.997 623
502 Handel in en reparatie van auto's .. 2005 3.760 20,7 2.021 1.826 809 195
503 Handel in auto-onderdelen en .. 2005 2.060 14,2 6.503 6.261 5.260 244
5030a GH auto-onderdelen, accessoires .. 2005 1.605 11,9 6.183 5.958 5.055 227
50303 DH auto-onderdelen en .. 2005 450 2,3 320 303 204 17
504 Handel in en reparatie van .. 2005 900 2,9 1.316 1.261 1.070 55
505 Benzineservicestations 2005 1.230 12,0 9.075 8.946 8.262 128
H Horeca 2005 36.635 214,6 14.826 13.225 4.058 1.602
HA Horeca 2005 36.635 214,6 14.826 13.225 4.058 1.602
55 Horeca 2005 36.635 214,6 14.826 13.225 4.058 1.602
551 Hotels, pensions en .. 2005 2.385 35,1 3.026 2.710 464 316
552 Kampeerterreinen en overige .. 2005 2.380 11,5 1.290 1.156 297 134
553 Restaurants, cafetaria's .. 2005 18.735 100,6 5.985 5.337 1.748 649
55301 Restaurants 2005 10.060 63,8 3.837 3.462 1.127 375
55302 Cafetaria's, lunchrooms .. 2005 8.675 36,9 2.148 1.875 620 274
5540 Cafés en dergelijke 2005 10.345 . 2.505 2.135 779 369
555 Kantines en catering 2005 2.790 28,1 2.021 1.887 771 134
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2005 4.470 22,8 7.549 6.868 3.017 681
711 Verhuur van personenauto's 2005 395 . . . . .
7110a Verhuur van transportmiddelen 2005 770 6,4 5.258 4.840 2.224 417
7120a VH transportmiddelen en machines 2005 1.615 . . . . .
713 Verhuur van machines en werktuigen 2005 1.240 7,4 1.098 957 348 140
714 Verhuur van overige roerende .. 2005 2.465 8,9 1.194 1.070 445 123
72 Computerservice- en .. 2005 17.630 123,8 15.559 13.860 3.805 1.699
721 Adviesbureaus op het gebied van .. 2005 495 . . . . .
7220a Computerservices, geen .. 2005 17.130 . . . . .
74 Overige zakelijke dienstverlening 2005 110.240 567,9 63.703 55.506 17.560 8.197
7411 Rechtskundige dienstverlening 2005 3.395 33,0 3.886 2.842 206 1.044
7412 Accountants, boekhoudbureaus, .. 2005 13.480 75,6 7.227 5.997 . 1.230
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus 2005 2.890 11,9 1.410 1.203 424 206
7414 Economische onderzoek-, advies- .. 2005 31.210 65,8 7.934 6.380 1.564 1.554
7413a Economische adviesverlening en .. 2005 34.100 77,7 9.344 7.583 1.988 1.760
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 2005 16.470 97,4 10.900 9.631 2.981 1.269
74201 Architecten- en technische .. 2005 6.540 . . . . .
7420a Ingenieurs- en technische bureaus 2005 9.930 . . . . .
743 Keuring en controle 2005 655 10,8 1.041 962 127 79
744 Reclamebureaus en dergelijke 2005 12.625 41,5 6.630 5.880 4.054 750
74501 Uitzendbureaus 2005 2.750 . . . . .
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven 2005 4.215 33,2 11.458 10.714 4.739 744
7450b Uitleen- en uitzendbureaus, .. 2005 6.505 44,9 12.785 11.937 4.933 848
7450c Uitleenbedrijven en .. 2005 3.670 . . . . .
74503 Arbeidsbemiddeling, testen, .. 2005 2.205 11,7 1.327 1.223 . 104
74504 Banenpools .. 2005 85 0,9 295 291 8 4
746 Beveiliging en opsporing 2005 1.250 28,5 1.481 1.412 102 69
747 Reiniging van gebouwen en .. 2005 6.685 99,5 4.018 3.586 554 433
74701 Reiniging van gebouwen 2005 6.085 . 3.460 3.088 419 372
74702 Reiniging van transportmiddelen .. 2005 600 5,8 558 498 . 61
748 Fotografie, pakken en sorteren .. 2005 15.080 59,1 6.390 5.676 2.190 714
7481 Fotografie en ontwikkelen van .. 2005 3.075 5,0 328 298 136 30
7484a Overige zakelijke dienstverlening 2005 11.970 49,1 5.544 4.893 2.049 650
74873 Veilingen van landbouw-, .. 2005 30 4,9 518 485 5 33
93 Overige dienstverlening 2005 27.685 . . . . .
9301 Reinigen van kleding en textiel 2005 975 10,3 818 687 94 131
9302 Kappers en schoonheidsverzorging 2005 20.975 38,3 1.216 888 174 328
9303 Uitvaartverzorging, crematoria, .. 2005 775 5,2 757 696 340 61
9304 Fitnesscentra, sauna's, .. 2005 2.190 8,2 515 456 51 59
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.
De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar
'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per
week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd
gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
Alle overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die tijdens het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar: 2000-2005
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van
het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen
zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van
voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een
nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006 (zie verwijzing in
paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen FTE eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend
personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde
uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen zoals
medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
FTE staat voor fulltime equivalent, dat wil zeggen de absolute aantallen
werkzame personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar. Als
in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken
en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Bedrijfslasten
Totale bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.