Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

SBI 93 Perioden Bedrijven (aantal) Arbeid Werkzame personen FTE eind september (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro)
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2004 21.460 135,9 64.582 62.797 51.709 1.786
50 Handel in en reparatie van auto's .. 2005 21.745 133,8 64.646 63.033 51.566 1.621
55 Horeca 2004 36.320 205,9 14.222 12.885 3.969 1.337
55 Horeca 2005 36.635 214,6 14.826 13.225 4.058 1.602
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2004 4.715 22,7 7.572 7.056 3.182 517
71 Verhuur van transportmiddelen, .. 2005 4.470 22,8 7.549 6.868 3.017 681
72 Computerservice- en .. 2004 18.495 109,9 13.710 12.577 . 1.132
72 Computerservice- en .. 2005 17.630 123,8 15.559 13.860 3.805 1.699
74 Overige zakelijke dienstverlening 2004 105.860 541,2 59.364 52.252 15.886 7.112
74 Overige zakelijke dienstverlening 2005 110.240 567,9 63.703 55.506 17.560 8.197
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak dienstverlening de volgende
uitkomsten: aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten en financieel resultaat.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches.
De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar
'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per
week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd
gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken.
Alle overige uitkomsten hebben betrekking op alle bedrijven die tijdens het
verslagjaar economisch actief waren.

Gegevens beschikbaar: 2000-2005
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het
statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel
heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan.
Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd
krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die
het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van
het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen
zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van
voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een
nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006 (zie verwijzing in
paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het betreft 'economisch actieve' bedrijven, dit zijn bedrijven waar een of
meer mensen per week 15 uur of langer werken. Onder een bedrijf wordt
verstaan de feitelijke deelnemer aan het proces van productie en/of
dienstverlening, gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de
beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten
en/of diensten aan derden. Onderdelen van een groot concern kunnen in de
CBS-optiek afzonderlijke bedrijven zijn. Dit is vooral het geval als die
onderdelen wezenlijk verschillende activiteiten uitoefenen, ieder met een
eigen management dat min of meer zelfstandig opereert ten aanzien van hun
productieproces. Een bedrijf komt niet altijd overeen met een juridische
eenheid, zoals een besloten of naamloze vennootschap. Zo kan een bedrijf
bestaan uit meer dan een juridische eenheid. Bijvoorbeeld: als een groot
bedrijf zijn verkoop- of computerserviceafdeling heeft ondergebracht in
een aparte juridische eenheid, die uitsluitend of voornamelijk werkt voor
de "eigen" zusters/moeder, dan wordt deze samen met de eigen zuster/moeder
als een bedrijf geteld. Een bedrijf kan uit een aantal vestigingen
bestaan. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
als zij personeel in loondienst hebben.
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
per 1 januari van het verslagjaar.
Arbeid
Werkzame personen FTE eind september
Het aantal werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend
personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde
uitzendkrachten/gedetacheerden en overige werkzame personen zoals
medewerkende eigenaren en vennoten.
De peildatum voor het vaststellen van het aantal werkzame personen is 30
september.
FTE staat voor fulltime equivalent, dat wil zeggen de absolute aantallen
werkzame personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar. Als
in een bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken
en twee personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Bedrijfslasten
Totale bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.