Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties, type zuivering, 1993-2009

Bewerk tabel

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.
Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de aantallen en ontwerpcapaciteit van de particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties, onderverdeeld naar zuiveringstype. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- bestemming van het gezuiverde afvalwater (effluent);
- bedrijfsklasse volgens de SBI 2008;
- ontwateringsmethode van het zuiveringsslib.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012:
De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over typen installaties en afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over typen installaties naar installatiekenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties naar type zuivering.

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties, type zuivering, 1993-2009

Kenmerken Perioden Installaties naar typeTotaal installaties (aantal) Installaties naar typeMechanische installaties (aantal) Installaties naar typeFysisch-chemische installaties (aantal) Installaties naar typeBiologische installaties (aantal) Installaties naar typeGecomb. biologisch/fys.-chem. instal. (aantal) Installaties naar biologisch procesTotaal biologische processen (aantal) Installaties naar biologisch procesBiologisch aëroob proces (aantal) Installaties naar biologisch procesBiologisch anaëroob proces (aantal) Installaties naar biologisch procesCombinatie anaëroob-aëroob proces (aantal) Capaciteit zuiveringsinstallatiesCapaciteit (1 000 i.e.) Capaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal)
Totaal 2009 467 28 233 164 42 206 156 17 33 13.804 209
Lozing op riolering/rwzi 2009 338 23 208 88 19 107 79 15 13 4.577 118
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2009 34 1 3 27 3 30 21 - 9 3.936 29
Lozing op rijkswater 2009 85 2 16 48 19 67 55 1 11 5.041 61
Bodemverzinking 2009 - - - - - - - - - - -
Hergebruik van het effluent 2009 9 2 5 1 1 2 1 1 - 250 1
Onbekende effluentbestemming 2009 1 - 1 - - - - - - - -
C Industrie 2009 391 25 205 128 33 161 119 13 29 10.923 171
G-U Dienstverlening 2009 30 1 13 12 4 16 15 1 - 350 13
24 Basismetaalindustrie 2009 16 2 12 2 - 2 2 - - 143 2
25-30 Metaalelektro-industrie 2009 99 4 92 - 3 3 3 - - 2 1
31-33 Overige industrie en reparatie 2009 7 1 6 - - - - - - 0 1
Natte afvoer 2009 41 2 13 24 2 26 21 4 1 805 26
Droogbedden 2009 8 1 1 5 1 6 5 1 - 385 7
Lagunes 2009 9 - - 9 - 9 5 - 4 929 9
Overige natuurlijke ontwatering 2009 58 8 28 17 5 22 18 2 2 575 23
Zeefbandpers 2009 40 1 6 22 11 33 26 1 6 3.296 34
Filterpers 2009 176 7 146 15 8 23 18 1 4 2.934 28
Centrifuge 2009 70 1 15 42 12 54 36 3 15 3.708 46
Overige kunstmatige ontwatering 2009 22 1 11 6 4 10 8 - 2 1.305 11
Bron: CBS.
Verklaring van tekens