Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

Innovatie bij bedrijven; 1998-2000

SBI '93 Niet-technologische vernieuwingen Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen Strategie (%) Niet-technologische vernieuwingen Bij innovatoren Strategie (%)
Totaal bedrijven 28 48
1500d Industrie (geen sociale .. 32 45
DA VV voedings- en genotmiddelen 31 44
1700a Textiel, kleding en .. 34 55
21 VV papier, karton en papier- en .. 34 40
22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro .. 34 47
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende .. 44 17
2410a Basischemie en vervaardiging .. 43 50
244 VV farmaceutische producten 34 41
2420b Overige chemische eindproducten .. 49 51
25 VV producten van rubber en kunststof 37 53
27 Basismetaalindustrie 44 62
28 VV producten van metaal (geen .. 31 47
29 VV machines en apparaten 36 45
3100a Overige elektrische, audio-, en .. 41 56
DM Vervaardiging van transportmiddelen 24 39
20+26+30+36 Overige industrie 24 31
5000i Commerciële dienstverlening (G-K) 29 52
51 Groothandel en handelsbemiddeling .. 33 52
52 Detailhandel en reparatie voor .. 20 48
5000e Autobranche en horeca 19 41
I Vervoer, opslag en communicatie 28 53
J Financiële instellingen 38 58
72 Computerservice- en .. 46 61
7411b Juridische en administratieve .. 37 58
742 Architecten-, ingenieurs- en .. 36 55
7000f Verhuur en overige zakelijke .. 30 52
90 Milieudienstverlening 31 43
8040a Dienstverlening (rest) 25 51
0000a Landbouw en nijverheid (A-F) 23 40
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 30 39
C Winning van delfstoffen 23 36
E Productie en distributie van en .. 54 71
45 Bouwnijverheid 21 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1998-2000.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities de link naar Methoden/Begrippen: href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Toelichting onderwerpen

Niet-technologische vernieuwingen
Voor de gehele onderzoekpopulatie (bedrijven met 10 of meer
werknemers, zijnde bijna 54 000 bedrijven), wordt hier weergegeven of
er niet-technologische vernieuwende
activiteiten zijn verricht in de periode 1998-2000.
De vraag over niet-technologische vernieuwing is dus van toepassing op
zowel de innovatoren als de niet-innovatoren.
Bedrijven met niet-techn. vernieuwingen
Deze vraag heeft betrekking op de gehele onderzoekspopulatie
(bijna 54 000 bedrijven).
Dus zowel voor de innovatoren als de niet-innovatoren.
Strategie
Implementatie, wijzigen van de strategische (langere termijn) doelen.
In procenten van de totale onderzoekspopulatie.
Bij innovatoren
Innovatoren zijn (weer) gedefinieerd als alle bedrijven met
vernieuwende activiteiten op technologisch gebied. Dat zijn
ruim 18 000 bedrijven.
Voor niet-technologische vernieuwingen bij niet-innovatoren, zie
hieronder.
Strategie
Implementatie, wijzigen van de strategische (langere termijn) doelen.
Als percentage van de (technologische) innovatoren.