Zelfstandige trombosediensten; verlies - en winstrekening, 2001 - 2004

Zelfstandige trombosediensten; verlies - en winstrekening, 2001 - 2004

Perioden Aantal instellingen (absoluut) Arbeidsgegevens Werkzame personen Aantal werkzame personen (absoluut) Arbeidsgegevens Werkzame personen Aantal FTE werkzame personen (absoluut) Arbeidsgegevens Werknemers Aantal werknemers op eigen loonlijst (absoluut) Arbeidsgegevens Werknemers Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst (absoluut) Verlies- en winstrekening Totaal resultaat voor belastingen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Totaal bedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Totaal opbrengsten dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Opbrengsten trombosezorg (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten dienstverlening Overige opbrengsten dienstverlening (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies en bijdragen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Pensioenlasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Arbeidskosten Werkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lastn. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Afschr. op (im)materiële vaste activa (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Totaal andere personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Kosten uitzendkrachten e.d. (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Andere personeelskosten Opleidingskosten en ov. personeelskosten (mln euro) Verlies- en winstrekening Bedrijfsresultaat Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Totaal financieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Totaal saldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Onttrekking voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Saldo voorzieningen Toevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Totaal buitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekening Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro)
2001 31 . . . . 0,3 0,4 23,2 23,1 23,1 0,0 0,1 0,0 0,1 22,8 13,0 10,6 0,6 1,9 0,6 9,3 2,0 1,5 0,6 7,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
2002 25 . . . . 0,3 0,5 21,8 21,7 21,5 0,2 0,1 0,0 0,1 21,3 12,4 10,2 0,5 1,7 0,6 8,3 1,4 0,7 0,7 6,8 -0,2 0,0 0,2 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,1
2003 25 726 386 605 344 1,0 1,2 24,3 24,0 23,0 0,2 0,3 0,0 0,3 23,1 13,7 11,1 0,9 1,7 0,7 8,7 1,2 0,8 0,4 7,5 -0,2 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
2004 25 735 363 638 338 0,8 1,0 27,6 27,0 26,5 0,6 0,6 0,1 0,5 26,7 14,2 11,5 0,9 1,8 0,8 11,6 1,9 1,5 0,4 9,7 -0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Zelfstandige trombosediensten; Arbeidsgegevens, verlies
en winst rekeningen.
2001 - 2004
Gewijzigd op 19 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Arbeidsgegevens
Werkzame personen
Aantal werkzame personen
. Peildatum is 30 september.
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerakend alle personen
die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf, ongeacht of zij
als werknemer van dat bedrijf op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Aantal FTE werkzame personen
. Peildatum is 30 september.
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz. de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal in de CAO overeengekomen
arbeidsuren per jaar.
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerakend alle personen
die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf, ongeacht of zij
als werknemer van dat bedrijf op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werknemers
Aantal werknemers op eigen loonlijst
. Peildatum is 30 september.
. Tot de werknemers van een bedrijf worden gerakend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst
. Peildatum is 30 september.
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz. de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal in de CAO overeengekomen
arbeidsuren per jaar en die op de loonlijst staan van dat bedrijf, ook
als ze daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Verlies- en winstrekening
Totaal resultaat voor belastingen
Som van bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo voorzieningen en
buitengewoon resultaat.
Bedrijfsresultaat
Totaal bedrijfsresultaat
Verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsvoering, oftewel de som van
opbrengsten dienstverlening en overige bedrijfsopbrengsten.
Opbrengsten dienstverlening
Totaal opbrengsten dienstverlening
Som van de opbrengsten van trombosezorg en opbrengsten overige
dienstverlening (= netto-omzet).
Opbrengsten trombosezorg
Overige opbrengsten dienstverlening
Opbrengsten uit andere dienstverlening, niet zijnde trombosezorg.
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Som van subsidies en bijdragen en overige bedrijfsopbrengsten niet eerder
genoemd.
Exclusief ontvangen ziekengelden (zie arbeidskosten).
Subsidies en bijdragen
Loonkostensubsidies en andere subsidies van Rijk, provincies, gemeenten en
dergelijke.
Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g.
Vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur onroerend goed en
dergelijke.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Het totaal van de lasten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te
realiseren, oftewel de som van arbeidskosten, afschrijvingen op
(im)materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.
Arbeidskosten
Totaal arbeidskosten
Som van bruto lonen en salarissen, pensioenlasten en werkgeversaandeel
sociale voorzieningen en overige sociale lasten (na aftrek van ontvangen
ziekengelden).
Bruto lonen en salarissen
Pensioenlasten
Werkg.aand. soc. voorz./ov. soc. lastn.
Werkgeversaandeel sociale voorzieningen en overige sociale lasten.
Werkgeversaandeel in sociale voorzieningen, alsmede bijdragen aan
ziektekostenregelingen, verhuiskosten, kosten van kinderopvang e.d..
Afschr. op (im)materiële vaste activa
Afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Som van andere personeelskosten en overige bedrijfslasten niet elders
genoemd, exclusief financiële en buitengewone lasten.
Andere personeelskosten
Totaal andere personeelskosten
Som van de kosten voor uitzendkrachten e.d., opleidingskosten en overige
personeelskosten (zoals kosten kantine, arbodienst en werving).
Kosten uitzendkrachten e.d.
Betalingen voor stagiaires, uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.
Opleidingskosten en ov. personeelskosten
Kosten opleiding (door derden), werving en selectie, kleding,
kinderopvang e.d. voor personeel.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Alle, niet eerder genoemde bedrijfslasten.
Financieel resultaat
Totaal financieel resultaat
Verschil tussen financiële baten en financiële lasten.
Financiële baten
Ontvangen rente, dividenden en overige financiële baten.
Financiële lasten
Betaalde rente, kosten van leningen en overige financiële lasten.
Saldo voorzieningen
Totaal saldo voorzieningen
Verschil tussen onttrekkingen voorzieningen en toevoegingen
voorzieningen.
Bij deze categorie instellingen zijn de onttrekkingen en toevoegingen
onbekend.
Toevoegingen en onttrekkingen worden rechtstreeks op de kostenrekeningen
geboekt.
Onttrekking voorzieningen
Onttrekking aan voorzieningen zoals reorganisatiefondsen, onderhouds-
voorzieningen en garantievoorzieningen.
Toevoegingen voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen zoals reorganisatiefondsen, onderhouds-
voorzieningen en garantievoorzieningen.
Buitengewoon resultaat
Totaal buitengewoon resultaat
Verschil tussen buitengewone baten en buitengewone lasten. Dit betreffen
baten en lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering.
Buitengewone baten
Baten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals
boekwinsten uit de verkoop van activa.
Buitengewone lasten
Lasten die niets te maken hebben met de normale bedrijfsvoering, zoals
reorganisatiekosten, boekverliezen bij het afstoten van activa.
Afschrijvingen op debiteuren behoren hier ook toe.