Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008

Lozing van afvalwater naar bestemming, provincie en stroomgebied, 1995-2008

Lozingsbron Regio's Perioden Lozing van afvalwater Totale lozing (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Totale lozing bij waterbeheerders (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Via riool naar rioolwaterzuivering (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Via riool op zoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Via riool op zout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Regionaal oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij regionale waterbeheerders Bodem (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij Rijkswaterstaat Totale lozing bij Rijkswaterstaat (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij Rijkswaterstaat Zoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Lozing van afvalwater Bij Rijkswaterstaat Zout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewater Totale belasting oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewater Regionaal oppervlaktewater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewater Zoet rijkswater (1 000 inwonerequivalenten) Belasting van het oppervlaktewater Zout rijkswater (1 000 inwonerequivalenten)
Totaal alle bronnen Nederland 2000 23.198,3 22.802,4 22.287,7 19,0 18,5 428,4 48,9 395,8 285,4 110,4 3.972,8 2.147,4 1.156,1 669,3
Totaal alle bronnen Nederland 2008 23.549,6 23.192,0 22.730,6 109,3 25,6 279,4 47,0 357,6 227,4 130,2 3.030,1 1.633,3 1.056,8 340,0
Totaal alle bronnen Rijn 2000 16.070,1 15.758,5 15.380,7 17,5 11,6 333,1 15,0 311,6 248,8 62,9 2.805,4 1.257,2 1.010,7 537,5
Totaal alle bronnen Rijn 2008 16.719,7 16.448,5 16.111,7 106,6 18,1 187,6 23,8 271,2 204,9 66,3 2.098,1 970,6 928,5 199,0
Totaal alle bronnen Maas 2000 5.352,0 5.317,1 5.238,3 1,3 0,3 55,7 21,5 34,9 34,9 - 756,8 613,1 143,4 0,3
Totaal alle bronnen Maas 2008 4.994,0 4.974,0 4.888,1 2,5 0,3 62,3 20,7 20,0 20,0 - 569,9 445,4 124,2 0,3
Huishoudens Nederland 2000 15.925,5 15.925,5 15.605,1 8,7 0,3 266,9 44,5 . . . 275,9 266,9 8,7 0,3
Huishoudens Nederland 2008 16.445,6 16.441,4 16.153,3 75,8 - 174,8 37,4 4,2 4,2 0,0 254,8 174,8 80,0 0,0
Huishoudens Rijn 2000 11.328,4 11.328,4 11.092,6 7,6 0,1 215,6 12,6 . . . 223,2 215,6 7,6 0,1
Huishoudens Rijn 2008 11.837,6 11.833,9 11.608,7 73,9 - 134,1 17,2 3,7 3,7 0,0 211,6 134,1 77,6 0,0
Huishoudens Maas 2000 3.474,0 3.474,0 3.429,5 0,8 - 23,5 20,2 . . . 24,3 23,5 0,8 -
Huishoudens Maas 2008 3.402,5 3.402,0 3.358,5 2,0 - 23,3 18,3 0,5 0,5 - 25,7 23,3 2,4 -
Bedrijven en instellingen Nederland 2000 7.272,7 6.876,9 6.682,6 10,4 18,2 161,5 4,3 395,8 285,4 110,4 585,9 161,5 295,8 128,6
Bedrijven en instellingen Nederland 2008 7.104,0 6.750,6 6.577,3 33,5 25,6 104,6 9,6 353,4 223,2 130,2 517,2 104,6 256,7 155,8
Bedrijven en instellingen Rijn 2000 4.741,8 4.430,1 4.288,1 9,9 11,6 117,5 2,5 311,6 248,8 62,9 450,5 117,5 258,6 74,4
Bedrijven en instellingen Rijn 2008 4.882,1 4.614,6 4.503,0 32,8 18,1 53,5 6,5 267,5 201,1 66,3 371,9 53,5 233,9 84,4
Bedrijven en instellingen Maas 2000 1.878,0 1.843,1 1.808,8 0,5 0,3 32,2 1,3 34,9 34,9 - 67,9 32,2 35,4 0,3
Bedrijven en instellingen Maas 2008 1.591,5 1.571,9 1.529,7 0,6 0,3 39,0 2,3 19,6 19,6 - 59,5 39,0 20,2 0,3
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Nederland 2000 3.111,1 1.719,0 851,7 540,4
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Nederland 2008 2.258,1 1.353,9 720,1 184,2
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Rijn 2000 2.131,7 924,2 744,5 463,0
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Rijn 2008 1.514,6 783,0 617,0 114,5
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Maas 2000 664,6 557,4 107,2 -
Rioolwaterzuiveringsinstallaties Maas 2008 484,7 383,1 101,6 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de uitkomsten van het onderzoek Lozing van afvalwater. Het gaat hierbij om de bestemming van de geloosde zuurstofbindende stoffen in afvalwater door huishoudens en bedrijven en om de belasting van het oppervlaktewater. Bij de lozing wordt onderscheid gemaakt in lozingen op riool, al dan niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, en lozingen op oppervlaktewater (directe lozingen). Dit samen heet ook wel de bruto lozing: het zijn de lozingen zoals die oorspronkelijk bij de bron vrijkomen, ongeacht of er later nog zuivering plaatsvindt. Met behulp van informatie over de restlozing van rioolwaterzuiveringsinstallaties kan vervolgens de belasting van het oppervlaktewater worden berekend. Dit wordt ook wel de totale netto lozing genoemd. De gegevens van de lozingen door huishoudens en bedrijven zijn gebaseerd op de door de waterkwaliteitsbeheerders opgelegde aanslagen voor de verontreinigingsheffing in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Alle lozingen zijn uitgedrukt in inwonerequivalenten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De gegevens zijn in Statline beschikbaar van 1995 tot en met 2008.

Status van de cijfers: de gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege de verminderde relevantie van de uitkomsten voor het afvalwaterbeleid, wordt dit onderzoek niet meer uitgevoerd.

Toelichting onderwerpen

Lozing van afvalwater
De bruto totale lozing van zuurstofbindende stoffen in afvalwater, uitgedrukt in inwonerequivalenten. Het betreft alle lozingen op het oppervlaktewater en naar het riool zoals die bruto vrijkomen bij huishoudens en bedrijven. Bruto betekent in dit verband: voordat vventuele zuivering in een rioolwaterzuiveringsinstalatie plaatsvindt. Alle vervuilers betalen voor deze lozingen een verontreinigingsheffing aan de waterkwaliteitsbeheerders in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).
Zuurstofbindende stoffen: alle organische en anorganische stoffen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Deze worden uitgedrukt in inwonerequivalenten.
Inwonerequivalent: het zuurstofverbruik van de verontreinigende stoffen in afvalwater dat gemiddeld per inwoner per etmaal wordt geloosd. De inwonerequivalent is de eenheid die de hoogte van de verontreinigingsheffing bepaald.
Totale lozing
Het totaal van alle lozingen van huishoudens en bedrijven bij regionale waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en zuiveringschappen) en op wateren die in beheer zijn bij het Rijk (rijkswateren).
Bij regionale waterbeheerders
De regionale waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en zuiveringsschappen) zijn verantwoordelijk voor de zuivering van het stedelijke afvalwater (=rioolwater) en de het toezicht op lozingen op regionale oppervlaktewateren.
Totale lozing bij waterbeheerders
De totale lozing van huishoudens en bedrijven die onder het toezicht van de regionale waterkwaliteitsbeheerders vallen.
Via riool naar rioolwaterzuivering
Alle lozingen van afvalwater die via het riool worden getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Via riool op zoet rijkswater
Alle lozingen die via rioolstelsels en een verzameltransportleiding ongezuiverd worden geloosd op de zoete rijkswateren. Het betreft hier dus een indirecte lozing vanuit rioolstelsels die niet zijn aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinrichting. De zoete rijkswateren omvatten o.a. Rijn, Maas en zijrivieren, het IJsselmeer, de grote scheepvaartkanalen en de belangrijke havens.
Via riool op zout rijkswater
Alle lozingen die via rioolstelsels en een verzameltransportleiding ongezuiverd worden geloosd op de zoute rijkswateren. Het betreft hier dus een indirecte lozing vanuit rioolstelsels die niet zijn aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinrichting. De zoute rijkswateren omvatten de zoute Zeeuwse wateren, de kustwateren (Noordzee en Waddenzee) en estuaria.
Regionaal oppervlaktewater
Alle directe lozingen van afvalwater op regionaal beheerde oppervlaktewateren.
Bodem
Alle lozingen van afvalwater op de bodem (infiltratie). Deze gegevens zijn alleen bekend voor 1999 en later.
Bij Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het toezicht op de afvalwaterlozingen op de rijkswateren.
Totale lozing bij Rijkswaterstaat
Het totaal van de lozingen op rijkswater.
Zoet rijkswater
Het totaal van de directe lozingen op zoet rijkswater. De zoete rijkswateren omvatten o.a. Rijn, Maas en zijrivieren, het IJsselmeer, de grote scheepvaartkanalen en de belangrijke havens.
Zout rijkswater
Het totaal van de directe lozingen op zout rijkswater. De zoute rijkswateren omvatten de zoute Zeeuwse wateren, kustwateren (Noordzee en Waddenzee) en estuaria.
Belasting van het oppervlaktewater
De hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die in het oppervlaktewater belandt. Dit is gelijk aan de som van de directe lozingen en de restlozingen van gezuiverd afvalwater vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
Zuurstofbindende stoffen: alle organische en anorganische stoffen die bij afbraak zuurstof aan het water onttrekken. Deze worden uitgedrukt in inwonerequivalenten.
Inwonerequivalent: het zuurstofverbruik van de verontreinigende stoffen
in afvalwater dat gemiddeld per inwoner per etmaal wordt geloosd. De inwonerequivalent is de eenheid die de hoogte van de verontreinigingsheffing bepaald.
Totale belasting oppervlaktewater
De totale belasting van het oppervlaktewater door directe lozingen van huishoudens en bedrijven en de restlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door de zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties is niet meer aan te geven welk deel oorspronkelijk afkomstig is van huishoudens of van bedrijven.
Regionaal oppervlaktewater
Totale lozing op wateren die beheerd worden door de regionale waterkwaliteitsbeheerders.
Zoet rijkswater
De totale lozing op de zoete rijkswateren. De zoete rijkswateren omvatten o.a. Rijn, Maas en zijrivieren, het IJsselmeer, de grote scheepvaartkanalen en de belangrijke havens.
Zout rijkswater
De totale lozing op de zoute rijkswateren. De zoute rijkswateren omvatten de zoute Zeeuwse wateren, de kustwateren (Noordzee en Waddenzee) en estuaria.