Psychiatrische ziekenhuizen; investeringen en productiegegevens, 1985 2001

Psychiatrische ziekenhuizen; investeringen en productiegegevens, 1985 2001

Perioden Investeringen Boekwaarde per 1 januari (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Totaal investeringen in vaste activa (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Gebouwen en terreinen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Installaties (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Inventarissen (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa In uitvoering (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Buiten dienstverlening (mln euro) Investeringen Investeringen in vaste activa Correcties (mln euro) Investeringen Afschrijvingen (mln euro) Investeringen Boekwaarde per 31 december (mln euro) Instellingen en plaatsen/bedden Aantal instellingen (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Gem. toegelaten bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Gem. feitelijke bedden (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Patiënten/pupillen per 1 januari (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal opnamen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal ontslagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Aantal overledenen (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Patiënten/pupillen per 31 december (absoluut) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Verpleegdagen (x 1 000) Instellingen en plaatsen/bedden Patiëntenverloop en productie Dagverpleging/dagbehandeling (x 1 000)
1985 628,3 51,2 . . . . . 12,3 37,8 653,9 82 24.254 . 22.955 33 31 1.451 22.924 8.439 395
1986 653,9 70,9 . . . . . 1,2 39,2 686,8 81 24.411 . 22.924 34 32 1.382 23.142 8.448 426
1987 686,8 49,1 . . . . . 10,3 40,9 705,3 83 24.667 . 23.142 35 34 1.268 23.359 8.523 501
1988 705,3 46,5 . . . . . 4,7 42,2 714,3 81 24.466 . 23.359 35 34 1.196 23.384 8.604 458
1989 714,3 48,8 . . . . . 0,1 44,0 719,2 80 24.242 . 23.384 36 35 1.305 23.136 8.447 520
1990 719,2 65,3 . . . . . 0,5 45,8 739,2 80 24.352 . 23.136 36 35 1.259 23.336 8.503 540
1991 739,2 88,4 . . . . . -0,6 47,8 779,2 80 24.460 . 23.336 39 38 1.163 23.337 8.556 573
1992 779,2 108,4 . . . . . -1,0 50,6 835,9 81 24.476 . 23.337 40 39 1.235 23.269 8.535 627
1993 835,9 138,0 . . . . . 0,1 55,5 918,6 80 24.642 . 23.269 42 41 1.272 23.208 8.546 718
1994 920,4 86,9 . . . . . 0,0 60,3 946,9 85 24.967 . 23.289 43 42 1.186 23.194 8.513 742
1995 946,9 131,6 . . . . . 0,0 62,5 1.016,0 83 25.090 24.308 23.194 45 45 1.259 22.547 8.343 937
1996 1.016,0 188,4 91,8 26,4 32,6 36,9 0,7 0,0 69,1 1.135,3 85 25.219 24.569 22.547 48 47 1.245 22.348 8.348 1.076
1997 1.146,7 163,9 62,7 19,0 28,8 38,2 15,3 0,0 78,7 1.231,9 80 25.797 24.541 22.348 52 51 1.108 21.854 8.104 1.076
1998 1.170,2 120,0 63,0 14,0 35,9 -2,8 9,9 0,0 79,0 1.211,1 79 26.153 24.054 21.680 53 53 1.151 21.167 8.029 1.151
1999 1.209,3 337,8 194,3 53,3 39,1 30,8 20,3 0,0 167,5 1.379,6 76 26.413 24.104 21.128 52 52 1.119 20.215 7.636 1.239
2000 1.469,2 166,6 69,5 14,3 37,0 23,9 22,0 -0,1 107,5 1.528,2 77 26.526 22.935 20.243 52 52 1.100 19.887 7.478 1.208
2001 . . . . . . . . . . 76 26.913 22.940 20.252 55 54 1.064 20.661 7.460 1.229
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal instellingen, plaatsen/bedden, patiëntenverloop, productie,
en investeringen.
1985 - 2001
Gewijzigd op 24 mei 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Investeringen
Onder investeringen in vaste activa wordt verstaan: de verwerving van
duurzame produktiemiddelen, d.w.z. activa, die een afschrijvingstermijn
langer dan 1 jaar hebben.
Bij grote investeringsprojecten kan het voorkomen dat reeds vóór het
volledig gereedkomen van het hele project bepaalde delen zijn opgeleverd.
In zulke gevallen worden de in het kalenderjaar vallende deelleveringen
wel in de statistiek verwerkt en wordt niet gewacht tot het jaar waarin
het hele project gerealiseerd is.
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
De investeringsgegevens van de jaren 1985, 1986 en 1987 zijn exclusief
de gegevens van de Academische ziekenhuizen.
Per 1 januari 1988 is bij de academische ziekenhuizen een wijziging
gekomen in de financiering van de investeringen in vaste activa: met
ingang van dat jaar is het mogelijk om ook van deze categorie instel-
lingen de investeringsgegevens te presenteren.
De investeringsgegevens van enkele als verpleeghuis erkende
verpleegafdelingen van kloosterbejaardenoorden en van de 'overige
instellingen' ontbreken.
De volgende categorieën vaste activa worden onderscheiden:
Grond en terreinen:
hierin zijn mede begrepen de investeringen voor grondverbetering en
voorzieningen op de terreinen (parkeerterreinen, groenvoorzieningen
etc.)
Gebouwen:
Behalve het gebouw of de gebouwen waar de eigenlijke dienstverlening
plaatsvindt, worden ook tot de investeringen in gebouwen gerekend:
- investeringen in semi-permanente gebouwen en houten paviljoens;
- de nominale waarde van de opgeleverde delen van in aanbouw zijnde
gebouwen;
- de bedragen die betaald zijn voor de aan deze activa verrichte
verbouwingen en verbeteringen, die van een zodanige aard en omvang
zijn, dat zij niet tot normaal onderhoud gerekend kunnen worden.
Installaties:
in het algemeen betreft het voorzieningen die 'nagelvast' aan de
gebouwen zijn verbonden.
Inventarissen:
hiertoe behoren onder meer: röntgenapparatuur, laboratoriumartikelen,
brancards, bedden en ander meubilair.
In uitvoering:
het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening:
dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Boekwaarde per 1 januari
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Investeringen in vaste activa
Totaal investeringen in vaste activa
Gebouwen en terreinen
Installaties
Inventarissen
In uitvoering
Het betreft reeds opgeleverde delen van in aanbouw zijnde gebouwen of
installaties, waarbij het totale project nog niet volledig gereedgekomen
is.
Buiten dienstverlening
Dit omvat de vaste activa buiten het dienstverleningsproces, zoals
beleggingsobjecten, woningen voor personeel.
Correcties
Voor zover de eindboekwaarde van vaste activa in het ene jaar niet
correct aansluiting gaf op de beginboekwaarde in het erop volgende jaar
zijn de betreffende correcties geboekt onder 'correcties'.
Afschrijvingen
Jaarlijkse waardevermindering van gebouwen, terreinen, installaties,
medische en overige inventaris maar ook van immateriële activa, zoals te
verrekenen verliezen, debiteuren en voorraden.
Boekwaarde per 31 december
Waarde van eigendommen volgens de boeken van een instelling, te weten de
aanschaffingswaarde verminderd met afschrijving.
Instellingen en plaatsen/bedden
Hieronder zijn opgenomen het aantal instellingen en het gemiddeld aantal
toegelaten en feitelijke bedden of plaatsen.
Aantal instellingen
Gem. toegelaten bedden
Toegelaten bedden: de eenheid van capaciteit van een instelling als
zodanig vastgelegd in de ministeriële beschikking.
Bij de ziekenhuizen wordt vanaf 1 januari 1996 het aantal toegelaten
bedden niet meer vermeld in nieuwe of opnieuw afgegeven
ziekenhuistoelatingen. Bij de categorie "Andere instellingen" is met
uitzondering van de instellingen voor zintuiglijk gehandicapten, geen
sprake van toegelaten bedden.
Gem. feitelijke bedden
Dit is het gemiddeld aantal bedden waarvan wordt uitgegaan bij de
dagelijkse planning van de te verlenen zorg.
Tot en met 1994 zijn van de instellingen voor verstandelijk gehandicapten
en verpleeghuizen geen gegevens voorhanden over het gemiddeld aantal
feitelijke bedden. Van de ziekenhuizen zijn tot en met 1993 geen gegevens
beschikbaar over het gemiddeld aantal feitelijke bedden.
Patiëntenverloop en productie
De 'productie' van de instellingen wordt vastgesteld aan de hand van de
aantallen patiënten/pupillen per primo en ultimo, het aantal opgenomen,
ontslagen en overleden patiënten/pupillen, en op grond van het aantal
verpleegdagen.
Patiënten/pupillen per 1 januari
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 1 januari.
Aantal opnamen
Het aantal malen, dat een verblijf in een toegelaten instelling waarvoor
één of meer verpleegdagen in rekening zijn te brengen, is aangevangen.
Geboorte binnen het ziekenhuis wordt als opname beschouwd, tenzij deze
geboorte poliklinisch plaatsvindt. Interne overplaatsing, d.w.z. binnen
eenzelfde toegelaten instelling, wordt niet als nieuwe opname beschouwd.
Aantal ontslagen
Het aantal malen dat het verblijf in een toegelaten instelling dat met een
opname is aangevangen werd beëindigd. In de tabel zijn de aantallen
overleden patiënten c.q. pupillen niet bij de ontslagen opgenomen, maar
afzonderlijk vermeld.
Aantal overledenen
Het aantal patiënten dat na opname in een toegelaten instelling in die
instelling is overleden.
Patiënten/pupillen per 31 december
Iemand die een zodanig lichamelijk of geestelijk lijden te verduren
heeft, dat hij daarvoor opgenomen is op de peildatum 31 december.
Verpleegdagen
In rekening te brengen kalenderdagen, deel uitmakend van de periode vanaf
opname in, tot en met ontslag uit, een toegelaten instelling, waarbij de
dag van opname -mits de opname vóór 20.00 uur heeft plaatsgevonden- en de
dag van ontslag beide als een in rekening te brengen kalenderdag worden
aangemerkt.
Tot de verpleegdagen in ziekenhuizen behoren vanaf 1997 ook
afwezigheidsdagen. Een afwezigheidsdag in een ziekenhuis is de dag, niet
zijnde de ontslagdag, voorafgaand aan de nacht waarop de patiënt niet in
het ziekenhuis verblijft. Het betreft een -meestal geplande- afwezigheid
van ten hoogste drie dagen. Afwezigheidsdagen kunnen niet tegen het
geldende verpleegtarief worden gedeclareerd. Afwezigheidsdagen volgend op
een pre-operatieve screening wordt niet als afwezigheidsdag (of
verpleegdag) aangemerkt en kunnen op generlei wijze worden gedeclareerd.
Dagverpleging/dagbehandeling
Dagverpleging/dagbehandeling: een aantal uren (minder dan 24 uur) durende
vorm van verpleging of behandeling in een instelling, voorzienbaar en
noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een
onderzoek of behandeling. In ziekenhuizen genoemd: dagverpleging en
in verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten:
dagbehandeling.