Fruitteelt in de open grond; oppervlakteklasse appels en peren, 1997, 2002

Fruitteelt in de open grond; oppervlakteklasse appels en peren, 1997, 2002

Oppervlakteklasse appels en peren Perioden Oppervlakten fruit Oppervlakte totaal fruit (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakte appels en peren (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Appels totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Elstar (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Jonagold (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Jonagored (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Cox (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Golden Delicious (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Schone van Boskoop (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Delcorf (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Gala (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Santana (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Braeburn (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Alkmene (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Summerred (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Discovery (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Elise (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Delblush (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels James Grieve (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Karmijn (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Gloster (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Elan (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Zoete appelen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten appels Overige appels (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Peren totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Handperen totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Conference (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Doyenné du Comice (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Beurré Lucas (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Beurré Hardy (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Triomphe de Vienne (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Verdi (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Bonne Louise d'Avranches (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Légipont (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Concorde (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Handperen Overige handperen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Stoofperen Stoofperen totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Stoofperen Gieser Wilderman (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Stoofperen Saint Rémy (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten peren Stoofperen Overige Stoofperen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Kleinfruit totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Frambozen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Zwarte bessen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Rode bessen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Blauwe bessen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Bramen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten kleinfruit Overig kleinfruit (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten steenvruchten Steenvruchten totaal (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten steenvruchten Pruimen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten steenvruchten Zoete kersen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten steenvruchten Zure kersen (ha) Oppervlakten fruit Oppervlakten steenvruchten Overige steenvruchten (ha) Beregening Oppervlakte (ha) Beregening In % van oppervlakte appels en peren (%) Fertigatie Oppervlakte (ha) Fertigatie In % van oppervlakte appels en peren (%) Koeling Totale koelcapaciteit (ton) Koeling Totale koelcap. per ha appels & peren (ton/ha) Koeling ULO-Koelcapaciteit (ton) Koeling Koelcapaciteit anders dan ULO (ton) Afzetkanalen op gewichtsbasis Veiling (%) Afzetkanalen op gewichtsbasis Consument (%) Afzetkanalen op gewichtsbasis Handel vanaf hout (%) Afzetkanalen op gewichtsbasis Handel vanaf koelcel (%) Afzetkanalen op gewichtsbasis Overige afzet (%) Aantal bedrijven Met fruit totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met appels en/of peren (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Appels totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Elstar (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Jonagold (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Jonagored (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Cox (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Golden Delicious (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Schone van Boskoop (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Delcorf (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Gala (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Santana (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Braeburn (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Alkmene (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Summerred (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Discovery (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Elise (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Delblush (absoluut) Aantal bedrijven Met appels James Grieve (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Gloster (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Karmijn (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Elan (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Zoete appelen (absoluut) Aantal bedrijven Met appels Overige appels (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Peren totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Handperen totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Conference (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Doyenné du Comice (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Beurré Lucas (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Beurré Hardy (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Triomphe de Vienne (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Verdi (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Bonne Louise d'Avranches (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Légipont (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Concorde (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Handperen Overige handperen (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Stoofperen Stoofperen totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Stoofperen Gieser Wilderman (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Stoofperen Saint Rémy (absoluut) Aantal bedrijven Met peren Stoofperen Overige Stoofperen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Kleinfruit totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Frambozen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Zwarte bessen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Rode bessen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Blauwe bessen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Bramen (absoluut) Aantal bedrijven Met kleinfruit Overig kleinfruit (absoluut) Aantal bedrijven Met steenvruchten Steenvruchten totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met steenvruchten Pruimen (absoluut) Aantal bedrijven Met steenvruchten Zoete kersen (absoluut) Aantal bedrijven Met steenvruchten Zure kersen (absoluut) Aantal bedrijven Met steenvruchten Overige steenvruchten (absoluut) Aantal bedrijven Met beregening Totaal bedrijven (absoluut) Aantal bedrijven Met beregening In % van aantal bedr. met appels & peren (%) Aantal bedrijven Met fertigatie Totaal bedrijven (absoluut) Aantal bedrijven Met fertigatie In % van aantal bedr. met appels & peren (%) Aantal bedrijven Met koeling Totaal bedrijven (absoluut) Aantal bedrijven Met koeling In % van aantal bedr. met appels & peren (%) Aantal bedrijven Met koeling Met ULO-Koeling (absoluut) Aantal bedrijven Met koeling Met koeling anders dan ULO-koeling (absoluut) Aantal bedrijven Met afzetkanaal Veiling (%) Aantal bedrijven Met afzetkanaal Consument (%) Aantal bedrijven Met afzetkanaal Handel vanaf hout (%) Aantal bedrijven Met afzetkanaal Handel vanaf koelcel (%) Aantal bedrijven Met afzetkanaal Overige afzet (%)
Alle bedrijven met fruit 1997 22.960 21.216 15.191 5.127 3.440 1.158 1.503 1.192 1.281 211 110 . . 221 78 87 . . 205 28 160 47 47 298 6.026 5.477 3.445 1.274 97 215 213 . 47 45 . 141 548 377 140 32 736 39 352 140 160 21 24 1.007 536 198 259 15 8.487 40 5.730 27 323.200 15 191.300 131.900 . . . . . 4.142 3.336 2.777 2.407 2.050 859 1.661 1.526 1.723 578 161 . . 768 395 293 . . 905 501 118 185 210 936 2.544 2.376 2.213 1.742 245 601 621 . 214 187 . 454 1.402 1.144 563 176 612 173 102 356 96 152 147 1.355 1.118 287 138 32 1.262 38 1.063 32 1.525 46 569 1.348 . . . . .
Alle bedrijven met fruit 2002 19.569 17.506 11.176 4.374 2.468 1.077 666 763 809 318 92 19 29 80 38 37 43 43 . . . . 24 298 6.329 5.841 4.035 1.119 204 106 213 14 . . 8 141 488 351 . 137 1.065 32 541 244 182 21 44 998 431 225 307 35 9.155 52 4.070 23 309.500 18 219.400 90.100 60,9 5,5 16,9 13,1 3,6 3.101 2.515 2.005 1.755 1.381 652 865 1.018 1.044 677 153 36 58 338 156 138 71 48 . . . . 112 616 2.032 1.936 1.866 1.467 324 227 585 50 . . 22 396 1.151 982 . 401 485 93 73 295 102 92 95 958 748 258 103 36 1.157 46 700 28 1.195 48 552 961 65,5 32,2 26,5 14,1 7,7
Zonder appelen en peren 1997 1.041 596 31 288 99 144 17 18 445 223 94 120 9 . . . . . 806 388 110 62 211 76 100 89 515 388 140 64 15 . . . . .
Zonder appelen en peren 2002 1.363 875 26 447 194 163 15 29 488 176 123 159 31 53,3 11,4 21,1 5,9 8,2 586 295 54 52 169 74 53 51 353 248 106 53 17 68,3 35,5 18,8 4,4 9,9
0-1 ha appelen en peren 1997 439 305 155 42 19 4 11 11 40 . . . . 2 1 . . . 4 . 1 . 3 17 150 106 60 21 2 7 3 . 2 3 . 8 44 29 10 5 20 3 3 10 . 2 2 115 75 24 11 5 75 25 41 14 7.100 23 1.300 5.800 . . . . . 631 631 406 220 144 24 103 85 214 . . . . 18 13 . . . 60 12 . . 33 106 431 339 263 152 15 51 35 . 19 35 . 66 247 183 86 48 84 26 18 56 . 18 19 246 219 51 20 12 105 17 66 10 105 17 14 99 . . . . .
0-1 ha appelen en peren 2002 307 200 92 31 13 2 4 5 15 4 . . . 1 . . . . . . . . 1 14 108 83 55 17 2 . 2 . . . . 6 25 19 . 7 35 2 . 12 12 3 5 72 43 12 15 1 73 36 23 11 3.800 19 . 2.500 60,0 11,5 20,1 3,9 4,5 420 420 250 152 95 12 36 42 95 44 . . . 17 . . . . . . . . 16 76 303 257 230 136 16 . 38 . . . . 46 181 138 . 56 70 20 . 48 12 18 14 158 133 29 14 10 101 24 51 12 90 21 . 85 64,5 23,3 21,2 6,2 7,6
1-5 ha appelen en peren 1997 3.095 2.836 1.666 552 348 66 144 144 197 24 6 . . 23 9 7 . . 35 4 12 4 10 82 1.170 1.018 653 229 14 31 32 . 9 16 . 34 151 102 38 11 67 3 35 18 6 2 3 192 128 38 26 . 845 30 561 20 43.000 15 12.700 30.300 . . . . . 1.161 1.161 880 729 561 155 412 373 456 107 18 . . 148 83 44 . . 215 63 24 23 66 248 847 787 722 536 56 147 148 . 51 53 . 123 447 353 183 63 84 23 10 53 11 20 23 315 278 46 22 . 359 31 263 23 372 32 59 358 . . . . .
1-5 ha appelen en peren 2002 2.422 2.203 1.082 410 226 71 65 70 115 28 4 . . 13 2 4 2 . . . . . 5 55 1.121 998 685 205 23 10 38 . . . . 34 123 90 . 33 80 3 . 21 . 2 5 139 81 34 22 . 795 36 329 15 39.600 18 21.200 18.400 51,0 9,7 27,8 6,5 5,1 867 867 600 497 336 113 190 209 256 127 21 . . 71 23 21 11 . . . . . 30 142 679 643 614 464 83 47 149 . . . . 117 363 302 . 135 58 10 . 38 . 17 13 208 173 53 17 . 298 34 140 16 277 32 65 247 55,4 27,0 35,3 11,3 7,6
5-10 ha appelen en peren 1997 5.453 5.308 3.785 1.296 887 196 373 315 332 60 17 . . 56 26 22 . . 60 7 40 12 10 76 1.524 1.391 840 358 21 61 59 . 13 9 . 28 133 94 32 7 31 1 . 7 . . 1 113 54 13 45 . 1.715 32 1.415 27 64.500 12 27.900 36.600 . . . . . 729 729 686 662 598 233 484 453 478 200 40 . . 241 135 92 . . 288 152 34 55 48 241 575 563 548 477 60 165 190 . 67 42 . 104 310 266 131 32 33 12 . 21 . . 10 151 127 26 15 . 307 42 300 41 446 61 121 402 . . . . .
5-10 ha appelen en peren 2002 4.441 4.276 2.663 1.021 635 188 166 190 203 97 20 7 3 21 12 10 7 8 . . . . 6 71 1.613 1.480 1.002 315 46 28 48 4 . . 4 34 133 93 . 39 40 . . 10 . . 4 125 68 26 30 . 1.970 46 914 21 59.300 14 35.100 24.200 60,2 6,7 20,1 10,3 2,6 578 578 521 490 414 184 256 304 282 218 44 11 11 93 53 37 17 12 . . . . 31 151 483 473 462 402 88 72 155 20 . . 10 101 267 235 . 86 42 . . 25 . . 14 121 100 36 11 . 317 55 194 34 342 59 134 275 70,1 38,1 27,0 18,7 5,7
10-15 ha appelen en peren 1997 5.822 5.742 4.325 1.497 984 335 457 339 312 56 26 . . 68 25 22 . . 56 5 54 14 14 59 1.417 1.300 801 306 32 53 55 . 10 10 . 32 117 77 33 7 16 . . . . . . 65 33 18 13 . 2.606 45 1.611 28 75.300 13 48.800 26.500 . . . . . 482 482 472 468 436 234 381 349 328 151 46 . . 197 101 76 . . 204 148 23 56 36 195 401 398 394 338 67 127 141 . 39 33 . 85 230 199 101 19 12 . . . . . . 80 67 14 10 . 283 59 234 49 334 69 187 269 . . . . .
10-15 ha appelen en peren 2002 4.288 4.221 2.949 1.180 624 273 179 219 205 87 18 . 6 22 13 13 13 16 . . . . 4 72 1.273 1.189 821 225 45 23 47 4 . . . 23 83 61 . 23 . . . . . . . 43 28 13 . . 2.136 51 1.099 26 59.800 14 38.800 21.000 65,9 4,9 14,8 10,6 3,8 345 345 335 326 275 165 200 232 221 155 41 . 13 89 46 43 21 18 . . . . 18 133 298 295 294 235 66 44 117 14 . . . 63 162 145 . 55 . . . . . . . 66 58 19 . . 211 61 165 48 238 69 140 185 74,2 39,7 24,3 23,5 7,2
15-20 ha appelen en peren 1997 3.539 3.508 2.713 919 626 224 277 218 201 34 35 . . 44 8 21 . . 28 6 27 9 7 31 795 739 478 171 13 25 28 . 6 4 . 14 55 40 13 2 . . . . . . . 26 16 . . . 1.709 49 1.101 31 60.200 17 42.800 17.400 . . . . . 205 205 205 201 196 118 170 164 149 65 35 . . 105 30 46 . . 84 68 17 26 19 87 171 170 168 140 26 59 60 . 23 14 . 34 103 88 37 12 . . . . . . . 34 29 . . . 131 64 118 58 162 79 100 132 . . . . .
15-20 ha appelen en peren 2002 2.934 2.881 1.943 740 422 257 123 136 120 43 12 . 11 12 5 4 7 . . . . . . 38 938 884 619 149 31 21 37 . . . . 24 54 39 . 15 . . . . . . . 41 25 . . . 1.677 58 852 30 58.200 20 48.800 9.400 62,1 4,9 15,1 16,8 . 168 168 163 156 142 96 106 123 104 73 23 . 15 39 14 16 10 . . . . . . 57 143 142 140 121 31 29 67 . . . . 32 82 76 . 29 . . . . . . . 32 21 . . . 117 70 83 49 134 80 112 85 70,2 33,9 25,6 27,4 .
20 ha appelen en peren en meer 1997 3.570 3.517 2.547 820 576 332 241 166 198 37 25 . . 29 9 15 . . 21 5 27 8 . 34 970 923 613 188 15 39 36 . 6 3 . 25 47 33 14 . . . . . . . . 51 7 . . . 1.537 44 1.001 28 73.100 21 57.900 15.200 . . . . . 128 128 128 127 115 95 111 102 98 47 22 . . 59 33 30 . . 54 58 15 24 . 59 119 119 118 99 21 52 47 . 15 10 . 42 65 55 25 . . . . . . . . 14 10 . . . 77 60 82 64 106 83 88 88 . . . . .
20 ha appelen en peren en meer 2002 3.814 3.723 2.447 992 548 288 128 142 150 58 37 . . 10 6 5 13 . . . . . . 48 1.276 1.206 853 207 58 24 41 . . . . 21 70 49 . 20 . . . . . . . 89 11 . . . 2.505 67 854 23 88.800 24 74.200 14.600 61,3 2,1 10,5 21,0 5,2 137 137 136 134 119 82 77 108 86 60 21 . . 29 17 16 11 . . . . . . 57 126 126 126 109 40 30 59 . . . . 37 96 86 . 40 . . . . . . . 20 15 . . . 113 82 67 49 114 83 93 84 74,5 31,4 24,8 38,0 13,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie beschrijft de oppervlakten en de aantallen bedrijven van de
appels per ras, de peren per ras, kleinfruit per soort en steenvruchten
per soort. Tevens is er voor de bedrijven met appels en peren informatie
beschikbaar over de beregeningsinstallaties, fertigatie-installaties en de
aanwezige koelruimte, waaronder de ULO-koeling. De gegevens zijn
uitgesplitst door de bedrijven in te delen naar oppervlakteklasse appels en
peren. Er is een aparte klasse voor fruitbedrijven zonder appels en/of
peren. Dit zijn bedrijven met alleen kleinfruit en/of steenvruchten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Oppervlakten fruit
Oppervlakte totaal fruit
Oppervlakte appels en peren
Oppervlakten appels
Appels totaal
Elstar
Inclusief Red Elstar.
Jonagold
Jonagored
Cox
Cox's Orange Pippin.
Golden Delicious
Schone van Boskoop
Ook wel Goudreinette of Rode van Boskoop genoemd.
Delcorf
Ook wel Delbardestivale genoemd.
Gala
Santana
Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras onder overige appels.
Braeburn
Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras onder overige appels.
Alkmene
Summerred
Discovery
Elise
Ook wel Roblos genoemd. Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras
onder overige appels.
Delblush
Ook wel Tentation genoemd. Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit
ras onder overige appels.
James Grieve
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Karmijn
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Gloster
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Elan
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Zoete appelen
Overige appels
In 1997 inclusief Santana, Braeburn, Elise en Delblush.
In 2002 inclusief James Grieve, Gloster, Karmijn en Elan.
Oppervlakten peren
Peren totaal
Handperen
Handperen totaal
Conference
Doyenné du Comice
Beurré Lucas
Beurré Hardy
Triomphe de Vienne
Verdi
Ook wel Sweet Blush genoemd. Alleen gegevens beschikbaar voor 2002,
in 1997 valt dit ras onder overige handperen.
Bonne Louise d'Avranches
Alleen gegevens beschikbaar voor 1997, in 2002 valt dit ras onder
overige handperen.
Légipont
Alleen gegevens beschikbaar voor 1997, in 2002 valt dit ras onder
overige handperen.
Concorde
Alleen gegevens beschikbaar voor 2002, in 1997 valt dit ras onder
overige handperen.
Overige handperen
In 1997 inclusief Concorde en Verdi.
In 2002 inclusief Bonne Louise d'Avranches en Légipont.
Stoofperen
Stoofperen totaal
Gieser Wilderman
Saint Rémy
Alleen in 1997 zijn er apart gegevens beschikbaar van dit ras, in 2002
valt dit ras onder overige stoofperen.
Overige Stoofperen
In 2002 inclusief Saint Rémy, in 1997 exclusief Saint Rémy.
Oppervlakten kleinfruit
Kleinfruit totaal
Frambozen
Zwarte bessen
Rode bessen
Blauwe bessen
Bramen
Overig kleinfruit
Oppervlakten steenvruchten
Steenvruchten totaal
Pruimen
Zoete kersen
Zure kersen
Overige steenvruchten
Beregening
Vaste boven-over-beregeningsinstallatie bij bedrijven met appels en/of
peren.
Oppervlakte
In % van oppervlakte appels en peren
Fertigatie
Fertigatie-druppel vloeiing bij bedrijven met appels en/of peren.
Oppervlakte
In % van oppervlakte appels en peren
Koeling
Bij bedrijven met appels en/of peren.
Totale koelcapaciteit
Totale koelcap. per ha appels & peren
ULO-Koelcapaciteit
ULO staat voor Ultra Low Oxygen, bewaren onder lage zuurstofconcentraties.
Koelcapaciteit anders dan ULO
ULO staat voor Ultra Low Oxygen, bewaren onder lage zuurstofconcentraties.
Afzetkanalen op gewichtsbasis
Op gewichtsbasis in het seizoen voorafgaand aan het onderzoek.
De opgaven van de telers zijn gewogen op basis van de geschatte
productie per teler. Deze productie is geschat op basis van de
oppervlakte van de verschillende soorten fruit van iedere teler
en een aanname voor de productie per ha per soort die voor iedere teler
gelijk is. Voor de afzetkanalen zijn geen gegevens beschikbaar voor 1997.
Veiling
Afzetorganisatie/veiling.
Consument
Huisverkoop direct aan consument.
Handel vanaf hout
Direct aan handel vanaf hout.
Handel vanaf koelcel
Direct aan handel vanaf koelcel.
Overige afzet
Aantal bedrijven
Met fruit totaal
Met appels en/of peren
Met appels
Bedrijven hebben meestal meerdere rassen. Daarom is de som van de
gegevens voor individuele rassen groter dan het totaal.
Appels totaal
Elstar
Inclusief Red Elstar.
Jonagold
Jonagored
Cox
Cox's Orange Pippin.
Golden Delicious
Schone van Boskoop
Ook wel Goudreinette of Rode van Boskoop genoemd.
Delcorf
Ook wel Delbardestivale genoemd.
Gala
Santana
Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras onder overige appels.
Braeburn
Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras onder overige appels.
Alkmene
Summerred
Discovery
Elise
Ook wel Roblos genoemd. Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit ras
onder overige appels.
Delblush
Ook wel Tentation genoemd. Alleen gegevens over 2002, in 1997 valt dit
ras onder overige appels.
James Grieve
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Gloster
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Karmijn
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Elan
Alleen gegevens over 1997, in 2002 valt dit ras onder overige appels.
Zoete appelen
Overige appels
In 1997 inclusief Santana, Braeburn, Elise en Delblush, in 2002 inclusief
James Grieve, Gloster, Karmijn en Elan.
Met peren
Bedrijven hebben vaak meerdere rassen. Daarom is de som van de
gegevens voor individuele rassen groter dan het totaal.
Peren totaal
Handperen
Handperen totaal
Conference
Doyenné du Comice
Beurré Lucas
Beurré Hardy
Triomphe de Vienne
Verdi
Ook wel Sweet Blush genoemd. Alleen gegevens beschikbaar voor 2002, in
1997 valt dit ras onder overige handperen.
Bonne Louise d'Avranches
Alleen gegevens beschikbaar voor 1997, in 2002 valt dit ras onder
overige handperen.
Légipont
Alleen gegevens beschikbaar voor 1997, in 2002 valt dit ras onder
overige handperen.
Concorde
Alleen gegevens beschikbaar voor 2002, in 1997 valt dit ras onder
overige handperen.
Overige handperen
In 1997 inclusief Concorde en Verdi.
In 2002 inclusief Bonne Louise d'Avranches en Légipont.
Stoofperen
Stoofperen totaal
Gieser Wilderman
Saint Rémy
Alleen in 1997 zijn er apart gegevens beschikbaar van dit ras,
in 2002 valt dit ras onder overige stoofperen.
Overige Stoofperen
In 2002 inclusief Saint Rémy, in 1997 exclusief Saint Rémy.
Met kleinfruit
Bedrijven hebben regelmatig meerdere soorten kleinfruit. Daarom is de som
van de gegevens voor individuele soorten groter dan het totaal.
Kleinfruit totaal
Frambozen
Zwarte bessen
Rode bessen
Blauwe bessen
Bramen
Overig kleinfruit
Met steenvruchten
Bedrijven hebben regelmatig meerdere soorten steenvruchten. Daarom is de
som van de gegevens voor individuele soorten groter dan het totaal.
Steenvruchten totaal
Pruimen
Zoete kersen
Zure kersen
Overige steenvruchten
Met beregening
Vaste boven-over-beregeningsinstallatie bij bedrijven met appels en/of
peren.
Totaal bedrijven
Aantal bedrijven met appels en/of peren met een vaste
boven-over-beregeningsinstallatie.
In % van aantal bedr. met appels & peren
Aantal bedrijven met appels en/of peren met een vaste
boven-over-beregeningsinstallatie als percentage van het totaal
aantal bedrijven met appels en/of peren.
Met fertigatie
Fertigatie-druppel bevloeiing bij bedrijven met appels en/of peren.
Totaal bedrijven
Aantal bedrijven met fertigatie-druppel bevloeiing bij bedrijven met
appels en/of peren.
In % van aantal bedr. met appels & peren
Aantal bedrijven met fertigatie-druppel bevloeiing bij bedrijven met
appels en/of peren als percentage van het totaal aantal bedrijven met
appels en/of peren.
Met koeling
Bij bedrijven met appels en/of peren.
Er zijn bedrijven met zowel ULO-koeling als koeling anders dan ULO-
koeling. Daarom is de som van het aantal bedrijven met ULO-koeling en het
aantal bedrijven met koeling anders dan ULO-koeling groter dan het aantal
bedrijven met koeling (totaal).
Totaal bedrijven
Aantal bedrijven met appels en peren met koeling.
In % van aantal bedr. met appels & peren
Aantal bedrijven met appels en peren met koeling als percentage van het
totaal aantal bedrijven met appels en peren.
Met ULO-Koeling
Aantal bedrijven met appels en peren met ULO- koeling.
ULO staat voor Ultra Low Oxygen, bewaren onder lage zuurstofconcentraties.
Met koeling anders dan ULO-koeling
Aantal bedrijven met appels en peren met ULO-koeling als percentage van
het totaal aantal bedrijven met appels en peren.
ULO staat voor Ultra Low Oxygen, bewaren onder lage zuurstofconcentraties.
Met afzetkanaal
Aantal fruitbedrijven met een bepaald afzetkanaal in het seizoen
voorafgaand aan het onderzoek als percentage van het totaal aantal
fruitbedrijven.
Bedrijven hebben vaak meerdere afzetkanalen. Daarom is de som van de
percentages meer dan 100%.
Voor de afzetkanalen zijn geen gegevens beschikbaar voor 1992 en 1997.
Veiling
Aantal fruitbedrijven met afzet via een afzetorganisatie/veiling
in het seizoen voorafgaand aan het onderzoek als percentage van het
totaal aantal fruitbedrijven.
Consument
Aantal fruitbedrijven met afzet via huisverkoop direct aan consument
in het seizoen voorafgaand aan het onderzoek als percentage van het
totaal aantal fruitbedrijven.
Handel vanaf hout
Aantal fruitbedrijven met afzet via direct verkoop aan handel vanaf hout
in het seizoen voorafgaand aan het onderzoek als percentage van het
totaal aantal fruitbedrijven.
Handel vanaf koelcel
Aantal fruitbedrijven met afzet via direct verkoop aan de handel vanaf
koelcel in het seizoen voorafgaand aan het onderzoek als percentage van
het totaal aantal fruitbedrijven.
Overige afzet
Aantal fruitbedrijven met afzet via een niet genoemd kanaal in het seizoen
voorafgaand aan het onderzoek als percentage van het totaal aantal
fruitbedrijven.