Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieverbruik 1981-2012

Kenmerken installaties Perioden Productie en verbruik van biogas Productie (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Verbruik gasmotoren WKK installatie (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Verbruik gasmotoren directe aandrijving (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Verbruik voor opwarming slibgistingstank (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Verbruik voor slibontwatering (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Afgefakkeld (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Afgeblazen (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Verbruik of toepassing onbekend (1 000 m3) Productie en verbruik van biogas Aflevering (1 000 m3) Productie en verbruik overige energie Elektriciteit Aankoop (mln kWh) Productie en verbruik overige energie Elektriciteit Productie in WKK installaties (mln kWh) Productie en verbruik overige energie Elektriciteit Totaal verbruik (mln kWh) Productie en verbruik overige energie Warmteproductie (TJ) Productie en verbruik overige energie Aardgasverbruik (1 000 m3) Productie en verbruik overige energie Huisbrandolie verbruik (1 000 l) Energie-efficiency zuiveringsproces Verbruik per kg verwijd. BZV gemiddelde (kWh) Energie-efficiency zuiveringsproces Verbruik per kg verwijd. BZV landelijk (kWh) Energie-efficiency zuiveringsproces Aandeel beluchting in totaalverbruik (% van elektriciteit)
Totaal alle installaties 2000 87.931 65.890 . 7.805 7.679 6.150 . 407 - 529 154 663 . 30.267 86 5,6 5,3 66
Totaal alle installaties 2001 94.339 70.435 . 9.186 7.854 6.248 . 616 - 564 163 712 . 31.255 111 6,0 5,7 65
Totaal alle installaties 2002 96.609 74.925 . 4.705 8.337 7.329 1.197 116 - 555 143 697 . 27.919 318 6,0 5,6 60
Totaal alle installaties 2003 93.942 72.777 . 4.548 8.786 7.530 278 24 - 550 149 682 . 32.703 301 6,1 5,5 62
Totaal alle installaties 2004 96.648 70.658 1.455 4.913 8.620 9.712 939 350 - 565 166 731 1.091 34.845 193 6,2 5,7 61
Totaal alle installaties 2005 91.139 68.346 1.527 5.073 6.258 7.536 400 1.251 748 573 153 724 1.036 34.106 194 6,2 5,8 60
Totaal alle installaties 2006 95.316 65.016 1.628 4.574 865 8.731 325 5.167 9.011 577 151 728 887 28.882 215 6,2 5,9 60
Totaal alle installaties 2007 93.139 66.672 1.610 4.452 793 8.591 800 1.086 9.134 582 155 709 933 29.574 276 6,1 5,8 61
Totaal alle installaties 2008 95.080 69.054 1.405 6.122 798 6.713 414 1.415 9.159 583 170 721 951 30.193 288 6,1 5,6 60
Totaal alle installaties 2009 97.542 69.035 1.178 5.119 793 8.028 1.684 1.749 9.956 586 157 717 698 25.750 332 6,1 5,6 60
Totaal alle installaties 2010 98.539 74.555 643 3.919 883 7.360 1.066 1.697 11.693 578 183 711 919 26.453 279 5,8 5,4 59
Totaal alle installaties 2011 99.421 76.100 - 3.618 840 6.449 379 2.167 9.576 561 185 710 986 24.364 286 5,5 5,2 60
Totaal alle installaties 2012 102.502 80.062 - 2.333 470 6.938 218 3.629 9.747 539 200 698 1.294 23.099 246 5,5 5,1 58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij waterschappen. Deze tabel bevat de uitkomsten van het energieverbruik en de energie-opwekking bij het zuiveren van stedelijk afvalwater. De tabel bevat informatie over:
-de productie en het verbruik van biogas, onder andere voor elektriciteitsproductie en verwarming van het slibgistingsproces;
-het verbruik van aardgas, huisbrandolie en elektriciteit;
-warmteproductie door warm water of stoom;
-de productie van elektriciteit met behulp van biogas.
De uitkomsten worden gespecificeerd per type zuivering, per slibstabilisatiemethode en per grootteklasse van de zuiveringsinstallaties.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1981 t/m 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juni 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Productie en verbruik van biogas
Productie, verbruik en spui van biogas dat ontstaat bij het zuiveren van stedelijk afvalwater en het verwerken van het vrijkomende zuiveringsslib.

Biogas (ook wel gistingsgas of fermentatiegas):
Gas dat vrijkomt bij de vergisting van zuiveringsslib.
---
Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (tot circa 80%, afhankelijk van type afvalwater) en kooldioxide. Verder kunnen geringe hoeveelheden stikstof, ammoniak en waterstof en zwavelwaterstof aanwezig zijn.
Productie
Hoeveelheid geproduceerd biogas uit het vergisten van zuiveringsslib. De productie aan biogas is na 2004 hoger dan het totale verbruik. Dit komt omdat er sindsdien biogas extern wordt gebruikt. Extern verbruik kan bestaan uit aflevering aan een afvalverbrandingsinstallatie dan wel productie van CO2-neutraal aardgas.
Verbruik gasmotoren WKK installatie
WKK of Total Energy installatie:
Warmte Kracht koppeling.
---
Via een generator wordt elektriciteit opgewekt. De vrijkomende afvalwarmte van de gasmotor wordt benut voor verwarmingsdoeleinden. Soms wordt, in aanvulling op biogas, ook wat aardgas verstookt in de gasmotoren.
Verbruik gasmotoren directe aandrijving
Gasmotoren met directe aandrijving ofwel PE-installatie:
Partial Energy installatie
---
Systeem waarbij een gasmotor rechtstreeks één of meer mechanische apparaten aandrijft (bijv. blowers of pompen) en de afvalwarmte van de motor benut wordt voor verwarmingsdoeleinden. Soms wordt, in aanvulling op biogas, ook wat aardgas verstookt in de gasmotoren.
Verbruik voor opwarming slibgistingstank
Het biogas wordt in een verwarmingsketel gebruikt. Met de vrijkomende warmte worden de slibgistingstanks op temteratuur gehouden.
Slibgisting: het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Het proces verloopt optimaal bij temperaturen om en nabij 35 graden Celsius.
Verbruik voor slibontwatering
Voornamelijk bij slibdroging.
Afgefakkeld
Niet-verbruikt biogas wordt met behulp van een affakkelinstallatie verbrand.
Afgeblazen
In incidentele gevallen wordt niet-verbruikt biogas rechtstreeks naar de lucht uitgestoten (vanaf 2002 afzonderlijk opgevraagd).
Verbruik of toepassing onbekend
Meestal spui zonder fakkelinstallatie.
Aflevering
Aflevering aan een afvalverbrandingsinstallatie (vanaf 2005).
Productie en verbruik overige energie
Verbruik van elektriciteit, aardgas en huisbrandolie en productie van elektriciteit en warmte bij het zuiveren van stedelijk afvalwater en het verwerken van het vrijkomende zuiveringsslib.
Elektriciteit
De aankoop, productie en het verbruik van elektriciteit voor het zuiveringsproces. Hieronder valt niet de elektriciteit voor het transport van afvalwater naar de zuiveringsinrichting.
Aankoop
De afname van elektriciteit van het openbare net.
Productie in WKK installaties
Eigen elektriciteitsproductie met behulp van gasmotoren en generatoren in een Warmte Kracht koppeling (WKK) ofwel Total Energy-installatie:
energie-omzettingsinstallatie waarbij met een verbrandingsmotor elektriciteit wordt opgewekt. Bij zuiveringsinrichtingen is de brandstof voornamelijk biogas.
Totaal verbruik
Het verbruik van de aangekochte en geproduceerde hoeveelheid
elektriciteit.
Warmteproductie
Productie van warmte door warm water of stoom in een Warmte Kracht koppeling (WKK), Warmte Kracht centrale (WKC) of verwarmingsketel (ingaande 2004 afzonderlijk opgevraagd).
Aardgasverbruik
Het verbruik van aardgas door de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hieronder valt onder andere het verbruik voor ruimteverwarming en het verbruik voor opwarming van de slibgistingstanks. In incidentele gevallen wordt aardgas ook gebruikt als brandstof voor een gasmotor, als aanvulling op biogas.
Huisbrandolie verbruik
Het verbruik van huisbrandolie door rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Energie-efficiency zuiveringsproces
Verbruik per kg verwijd. BZV gemiddelde
Verbruik per kilogram verwijderde Biochemisch Zuurstof Verbruik gemiddelde.
Gemiddelde van het verbruik aan elektriciteit ten opzichte van de uit het afvalwater verwijderde kg verontreinigingen, uitgedrukt als BZV.
BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik. Een maat voor de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor biologische afbraak van de verontreinigingen in het afvalwater.
Gemiddelde: het gemiddelde van de waarden per zuiverings-installatie.
Verbruik per kg verwijd. BZV landelijk
Verbruik per kilogram verwijderde Biochemisch Zuurstof Verbruik landelijk.
De som van de verbruiken van elektriciteit van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland gedeeld door de som van de verwijderde hoeveelheid BZV. Bij dit landelijk gemiddelde tellen grote installaties dus zwaarder mee.
BZV: Biochemisch Zuurstof Verbruik. Een maat voor de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor biologische afbraak van de verontreinigingen in het afvalwater.
Aandeel beluchting in totaalverbruik
Beluchting is het inbrengen van zuurstof die nodig is voor de biologische afbraak van de verontreinigingen in het afvalwater. Dit gebeurt door middel van pompen, blowers of beluchters die elektrisch worden aangedreven.