Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

Kenmerken installaties Perioden Specifieke slibproductie na stabilisatie Per kg verwijderde BZV, rekenkundig (kg droge stof/ kg BZV) Specifieke slibproductie na stabilisatie Per kg verwijderde BZV, landelijk (kg droge stof/ kg BZV) Specifieke slibproductie na stabilisatie Per i.e. aangevoerd, rekenkundig (kg droge stof/ i.e.) Specifieke slibproductie na stabilisatie Per i.e. aangevoerd, landelijk (kg droge stof/ i.e.) Procesgegevens voor warme slibgisting Installaties met warme slibgisting (aantal) Procesgegevens voor warme slibgisting Capaciteit met warme slibgisting (1 000 i.e.) Procesgegevens voor warme slibgisting Asgehalte in aanvoer (% van droge stof) Procesgegevens voor warme slibgisting Gistingstemperatuur (graden Celsius) Procesgegevens voor warme slibgisting Verblijftijd (dag) Procesgegevens voor warme slibgisting Rendement droge stof verwijdering (%) Procesgegevens voor warme slibgisting Rendement organische stof verwijdering (%) Procesgegevens voor warme slibgisting Biogasproductie per aangevoerde kg d.s. (liter) Procesgegevens voor warme slibgisting Biogasproductie per verwijderde kg d.s. (liter)
Totaal alle installaties 2015 0,96 0,88 15,58 14,28 60 10.836 25 35 27 37 49 365 1.036
Totaal alle installaties 2018 0,92 0,83 16,06 14,04 52 9.196 27 36 29 40 55 366 968
Totaal alle installaties 2020 0,93 0,85 14,40 12,93 59 10.387 23 36 27 38 49 358 1.022
Totaal alle installaties 2022 0,97 0,91 13,60 13,11 65 11.169 22 36 24 37 48 339 989
Warme slibgisting, enkeltraps 2015 0,80 0,76 13,02 12,37 54 9.970 25 35 26 37 49 370 949
Warme slibgisting, enkeltraps 2018 0,75 0,70 12,30 11,66 42 7.889 28 36 26 40 55 340 913
Warme slibgisting, enkeltraps 2020 0,75 0,72 11,70 11,29 51 9.316 23 36 25 38 49 352 989
Warme slibgisting, enkeltraps 2022 0,84 0,80 11,36 11,31 52 8.814 22 36 23 37 48 336 979
Warme slibgisting, meertraps 2015 0,75 0,73 12,12 11,69 6 865 24 36 35 34 51 326 1.644
Warme slibgisting, meertraps 2018 0,80 0,76 13,74 13,10 10 1.307 23 37 39 39 53 478 1.202
Warme slibgisting, meertraps 2020 0,73 0,70 12,07 11,53 8 1.071 22 37 43 37 48 404 1.243
Warme slibgisting, meertraps 2022 0,65 0,65 10,60 11,15 13 2.354 21 38 24 37 47 352 1.032
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2015 1,02 1,01 16,65 16,44
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2018 0,97 0,96 16,99 16,27
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2020 0,97 0,97 14,95 14,33
Simultaan aërobe slibstabilisatie 2022 0,98 1,02 14,46 14,92
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over stedelijke ofwel openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij de waterschappen. Deze tabel geeft informatie over het deelproces slibstabilisatie bij stedelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Voor verschillende typen zuiveringsinstallaties en methoden van slibstabilisatie is de gemiddelde specifieke slibproductie na stabilisatie gegeven. Daarnaast worden voor alleen de oneven jaren specifiek een aantal procesparameters van de warme slibgisting gegeven. De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende selecties:
- type zuiveringsinstallatie
- methode van slibstabilisatie

Vanaf 2016 tot en met 2020 is deze tabel eens per twee jaar gepubliceerd. Ingaande 2021 is dat weer jaarlijks voor de gegevens bij het onderwerp “Procesgegevens voor warme slibgisting”.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2024:
De tabel is aangevuld met cijfers over 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 verschijnen in maart 2025.

Toelichting onderwerpen

Specifieke slibproductie na stabilisatie
Deze verhoudingsgetallen geven informatie over de hoeveelheid zuiveringsslib die in het totale waterzuiveringsproces geproduceerd wordt, dus gemeten na een eventuele stabilisatie van het zuiveringsslib. Slibstabilisatie is het proces waarbij het slib minder rotbaar wordt gemaakt, dat wil zeggen dat de makkelijk afbreekbare organische componenten worden omgezet. Hierdoor wordt bijvoorbeeld stankoverlast voorkomen en wordt de hoeveelheid slib aanzienlijk gereduceerd. Een belangrijke stabilisatietechniek is de vergisting van slib: hierbij ontstaat biogas. Het biogas wordt veelal nuttig aangewend voor de opwekking van energie.
Per kg verwijderde BZV, rekenkundig
Per kilogram verwijderde Biochemisch Zuurstof Verbruik, rekenkundig.
Gemiddelde slibproductie na stabilisatie, per kilogram BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) die in het zuiveringsproces wordt verwijderd. Rekenkundig gemiddelde.
Eenheid: kilogram droge stof per kilogram Biochemisch Zuurstof Verbruik.
Per kg verwijderde BZV, landelijk
Per kilogram verwijderde Biochemisch Zuurstof Verbruik, landelijk.
De som van de slibproductie na stabilisatie voor heel Nederland, per kilogram BZV (Biochemisch Zuurstof Verbruik) die in het zuiveringsproces van alle rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland is verwijderd.
Eenheid: kilogram droge stof per kilogram Biochemisch Zuurstof Verbruik.
Per i.e. aangevoerd, rekenkundig
Per inwonerequivalent aangevoerd, rekenkundig.
Gemiddelde slibproductie na stabilisatie, per inwonerequivalent die met het afvalwater op de zuiveringsinstallatie wordt aangevoerd. Rekenkundig gemiddelde.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Eenheid: kilogram droge stof per inwonerequivalent.
Per i.e. aangevoerd, landelijk
Per inwonerequivalent aangevoerd, landelijk.
De som van de slibproductie na stabilisatie voor heel Nederland, per de som van de inwonerequivalenten die met het afvalwater op alle zuiveringsinstallaties in Nederland wordt aangevoerd.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Eenheid: kilogram droge stof per inwonerequivalent.
Procesgegevens voor warme slibgisting
Uitgebreide procesgegevens van de warme gisting van zuiveringsslib. Vanaf 1992 ontbreken de gegevens voor de even jaren. Om de gegevens zichtbaar te maken dient in het tabblad 'Kenmerken installaties' onder de indeling 'Methode slibstabilisatie' te worden gekozen voor de methoden 'Warme slibgisting...'. De cijfers worden echter ook per zuiveringstype gegeven. Het betreft dan de selectie van installaties die gebruik maken van warme slibgisting als methode van slibstabilisatie.
Installaties met warme slibgisting
Aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties met voorzieningen voor de warme vergisting van zuiveringsslib. N.B. het betreft hier alleen de respons, dat wil zeggen: de installaties die in de enquête een of meerdere procesgegevens van de slibgisting hebben opgegeven.
Capaciteit met warme slibgisting
De capaciteit (in inwonerequivalenten) van rioolwaterzuiveringsinstallaties met voorzieningen voor de warme vergisting van zuiveringsslib. N.B. het betreft hier alleen de respons, dat wil zeggen: de capaciteit van de installaties die in de enquête een of meerdere procesgegevens van de slibgisting hebben opgegeven.
Een inwonerequivalent is een maat voor de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die zich in het afvalwater van een persoon per dag bevinden.
Asgehalte in aanvoer
Gemiddelde waarde van de asrest. Het asgehalte geeft een indicatie over de vergistbaarheid van het slib. Hoe lager het asgehalte van het te vergisten zuiveringsslib, hoe hoger de fractie organische stof en dus hoe beter de vergistbaarheid.
Gistingstemperatuur
Gemiddelde temperatuur waarbij het gistingsproces plaatsvindt.
Verblijftijd
Gemiddelde verblijftijd van het slib in de vergistingstank(s).
Rendement droge stof verwijdering
Gemiddelde reductie van droge stof als gevolg van het gistingsproces.
Rendement organische stof verwijdering
Gemiddelde reductie van organische stof als gevolg van het gistingsproces.
Biogasproductie per aangevoerde kg d.s.
Biogasproductie per aangevoerde kg droge stof.
Gemiddelde hoeveelheid biogas (in liter) die ontstaat bij het gistingsproces, per kilogram slib (als droge stof) aangevoerd in het gistingsproces.
Biogasproductie per verwijderde kg d.s.
Biogasproductie per verwijderde kg droge stof.
Gemiddelde hoeveelheid biogas (in liter) die ontstaat bij het gistingsproces, per kilogram slib (als droge stof) verwijderd in het gistingsproces.