Rijk; aan - /verkopen en overdrachten, Benelux - hoofdfuncties, 1997 - 2005

Rijk; aan - /verkopen en overdrachten, Benelux - hoofdfuncties, 1997 - 2005

Hoofdfuncties Perioden Uitgaven Aankopen Totaal aankopen (mln euro)
Totaal van alle hoofdfuncties 1997 8.632
Totaal van alle hoofdfuncties 1998 9.130
Totaal van alle hoofdfuncties 1999 9.994
Totaal van alle hoofdfuncties 2000 10.455
Totaal van alle hoofdfuncties 2001 12.834
Totaal van alle hoofdfuncties 2002 13.655
Totaal van alle hoofdfuncties 2003 14.141
Totaal van alle hoofdfuncties 2004 12.726
Totaal van alle hoofdfuncties 2005 12.212
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën: de bestemming van de aan- en verkopen, rente, pacht,
resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector overheid
van het rijk.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is t/m
statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989 gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de aan- en verkopen, rente,
pacht, resultaten van vermogen, subsidies en overdrachten van de sector
overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2005 betreffen definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige jaarcijfers worden negen maanden na afloop van de
verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van
het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op
grond van aansluiting op de cijfers in de Nationale rekeningen. Hierdoor
hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter. Er wordt
achtereenvolgens aangesloten op de nader voorlopige en definitieve
jaarraming van de Nationale rekeningen. Deze jaarramingen komen
respectievelijk in jaar t+2 en t+3 beschikbaar. Over het algemeen zijn de
bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op
het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Aankopen
Betreft aankoop van goederen en diensten, investeringen en aankoop van
grond.
Bij aankoop van goederen en diensten gaat het om de goederen en diensten
die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid en
kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn de
meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen) en het verbruik van
vaste activa (afschrijvingen). Goederen en diensten met een meerjarig nut
die wél tot de aankoop van goederen en diensten zijn gerekend betreffen:
duurzame goederen van geringe omvang, onderzoek met algemeen karakter
(speur- en ontwikkelingswerk, algemeen bestemmingsplan), militaire
vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd (voer-, vaar-
en vliegtuigen, technische installaties, munitie, bewapening).
Bij investeringen gaat het om de goederen die worden aangeschaft of in
eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het
productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd
goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen,
woningen, machines, vervoermiddelen). Tot de investeringen worden ook
gerekend de niet-fysieke diensten die direct samenhangen met het fysiek
product (kosten van voorbereiding, ontwerp, toezicht en
eigendomsoverdracht), een beperkt aantal immateriële activa
(computerprogrammatuur en verwerving van patenten en octrooien) en aankoop
van kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij aankoop van grond gaat het om grondaankoop en betaalde afkoop
erfpacht. Erfpacht betreft de vergoeding voor het gebruik van land of
bouwkavels. Door deze in erfpacht uit te geven (niet in eigendom) kan de
overheid bij verlenging een aanzienlijk hogere jaarlijkse erfpacht
(canon) bedingen, waardoor de overheid profiteert van de waardestijging.
De erfpachter kan deze canon in een keer voor de gehele looptijd van de
erfpacht afkopen.
Totaal aankopen
Betreft het totaal van aankoop van goederen en diensten, investeringen en
aankoop van grond.
Bij aankoop van goederen en diensten gaat het om de goederen en diensten
die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid en
kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn de
meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen) en het verbruik van
vaste activa (afschrijvingen). Goederen en diensten met een meerjarig nut
die wél tot de aankoop van goederen en diensten zijn gerekend betreffen:
duurzame goederen van geringe omvang, onderzoek met algemeen karakter
(speur- en ontwikkelingswerk, algemeen bestemmingsplan), militaire
vernietigingswapens met een duurzaam karakter in vredestijd (voer-, vaar-
en vliegtuigen, technische installaties, munitie, bewapening).
Bij investeringen gaat het om de goederen die worden aangeschaft of in
eigen beheer worden voortgebracht, met als doel om als kapitaalgoed in het
productieproces ingezet te worden. Algemeen worden als zodanig beschouwd
goederen met een levensduur van meer dan een jaar (zoals gebouwen,
woningen, machines, vervoermiddelen). Tot de investeringen worden ook
gerekend de niet-fysieke diensten die direct samenhangen met het fysiek
product (kosten van voorbereiding, ontwerp, toezicht en
eigendomsoverdracht), een beperkt aantal immateriële activa
(computerprogrammatuur en verwerving van patenten en octrooien) en aankoop
van kostbaarheden (antiek en andere kunstvoorwerpen).
Bij aankoop van grond gaat het om grondaankoop en betaalde afkoop
erfpacht. Erfpacht betreft de vergoeding voor het gebruik van land of
bouwkavels. Door deze in erfpacht uit te geven (niet in eigendom) kan de
overheid bij verlenging een aanzienlijk hogere jaarlijkse erfpacht
(canon) bedingen, waardoor de overheid profiteert van de waardestijging.
De erfpachter kan deze canon in een keer voor de gehele looptijd van de
erfpacht afkopen.