Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten, Benelux - functies, 1997 - 2005

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten, Benelux - functies, 1997 - 2005

Functies Perioden Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro)
Totaal van alle functies 2005 129.519
Totaal algemeen bestuur 2005 12.653
Algemeen bestuur 2005 496
Algemene diensten 2005 3.795
Buitenlandse betrekkingen 2005 4.675
Ontwikkelingssamenwerking 2005 3.687
Totaal landsverdediging 2005 7.417
Landsverdediging algemeen 2005 1.486
Landmacht 2005 2.217
Luchtmacht 2005 1.184
Zeemacht 2005 1.282
Militaire pensioenen 2005 1.030
Buitenlandse militaire bijstand 2005 218
Totaal openbare orde en veiligheid 2005 8.017
Openbare orde en veiligheid algemeen 2005 290
Rechtspleging 2005 1.785
Politie 2005 4.201
Gevangeniswezen 2005 1.464
Brandweer 2005 133
Rampenbestrijding 2005 35
Overige openbare orde en veiligheid 2005 108
Totaal onderwijs 2005 25.081
Onderwijs algemeen 2005 249
Leerlingen en studentenvoorzieningen 2005 136
Primair onderwijs 2005 7.748
Secundair onderwijs 2005 9.534
Tertiair onderwijs 2005 6.070
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 2005 803
Overig onderwijs 2005 542
Totaal volksgezondheid 2005 9.257
Volksgezondheid algemeen 2005 600
Preventieve gezondheidszorg 2005 427
Medische behandeling 2005 8.230
Totaal sociale voorzieningen 2005 26.358
Sociale voorzieningen algemeen 2005 163
Sociale verzekering 2005 10.467
Sociale bijstand 2005 7.120
Maatschappelijke dienstverlening 2005 4.388
Algemene arbeidsaangelegenheden 2005 4.220
Totaal volkshuisvesting en milieu 2005 2.243
Volkshuisvesting en milieu algemeen 2005 198
Volkshuisvesting 2005 1.126
Ruimtelijke ordening 2005 137
Milieu 2005 597
Natuur en landschapsbehoud 2005 185
Totaal cultuur, recreatie en erediensten 2005 1.780
Cultuur en recreatie algemeen 2005 5
Kunsten en oudheidkunde 2005 708
Volksontwikkeling 2005 126
Sport en recreatie 2005 96
Radio, televisie en pers 2005 845
Totaal brandstoffen en energie 2005 449
Brandstoffen en energie algemeen 2005 94
Brandstoffen 2005 85
Elektriciteit en overige energie 2005 270
Totaal landbouw, jacht en visserij 2005 1.134
Landbouw, jacht en visserij algemeen 2005 272
Akkerbouw, tuinbouw, wijnbouw, veeteelt 2005 501
Ruilverkaveling 2005 204
Bosbouw 2005 112
Jacht en visserij 2005 44
Ontginning/ontwikkeling aangewonnen land 2005 -
Totaal economische aangelegenheden 2005 914
Handel en nijverheid algemeen 2005 89
Algemene economische aangelegenheden 2005 92
Ondersteuning bedrijfssectoren 2005 733
Totaal verkeer en vervoer 2005 8.346
Verkeer en vervoer algemeen 2005 2.256
Landwegen (verkeer en vervoerdiensten) 2005 2.099
Spoorwegen 2005 2.599
Scheepvaartwegen en havens 2005 937
Luchtvaartwezen 2005 67
Pijpleidingen 2005 -
Communicatie 2005 71
Waterkering en waterkwantiteitsbeheer 2005 318
Landaanwinning 2005 -
Totaal functioneel niet toegerekend 2005 25.872
Betaalde rente en beleggingsopbrengsten 2005 9.868
Algemene uitkeringen 2005 14.871
Afschrijvingen 2005 -
Belastingen 2005 70
Overheidsschuld 2005 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector
overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- functie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot
en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989
gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van
de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Totaal uitgaven