Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten, Benelux - functies, 1997 - 2005

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten, Benelux - functies, 1997 - 2005

Functies Perioden Uitgaven Totaal uitgaven (mln euro)
Totaal landsverdediging 1997 6.182
Totaal landsverdediging 1998 6.139
Totaal landsverdediging 1999 6.939
Totaal landsverdediging 2000 6.683
Totaal landsverdediging 2001 7.247
Totaal landsverdediging 2002 7.165
Totaal landsverdediging 2003 7.293
Totaal landsverdediging 2004 7.298
Totaal landsverdediging 2005 7.417
Totaal openbare orde en veiligheid 1997 4.465
Totaal openbare orde en veiligheid 1998 4.978
Totaal openbare orde en veiligheid 1999 5.544
Totaal openbare orde en veiligheid 2000 5.961
Totaal openbare orde en veiligheid 2001 6.756
Totaal openbare orde en veiligheid 2002 7.578
Totaal openbare orde en veiligheid 2003 7.993
Totaal openbare orde en veiligheid 2004 8.304
Totaal openbare orde en veiligheid 2005 8.017
Totaal verkeer en vervoer 1997 5.623
Totaal verkeer en vervoer 1998 6.163
Totaal verkeer en vervoer 1999 6.686
Totaal verkeer en vervoer 2000 7.250
Totaal verkeer en vervoer 2001 8.266
Totaal verkeer en vervoer 2002 9.013
Totaal verkeer en vervoer 2003 9.608
Totaal verkeer en vervoer 2004 8.913
Totaal verkeer en vervoer 2005 8.346
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector
overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- functie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot
en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989
gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van
de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven
Totaal uitgaven