Rijk; overheid, lopende- en kap.rek. naar Benelux-hoofdfuncties, 1997-2005

Rijk; overheid, lopende- en kap.rek. naar Benelux-hoofdfuncties, 1997-2005

Hoofdfuncties Perioden Totaal lopende en kapitaaluitgaven (mln euro)
Totaal van alle functies 2005 129.519
Algemeen bestuur 2005 12.653
Landsverdediging 2005 7.417
Openbare orde en veiligheid 2005 8.017
Onderwijs 2005 25.081
Volksgezondheid 2005 9.257
Sociale voorzieningen 2005 26.358
Volkshuisvesting en milieu 2005 2.243
Cultuur, recreatie en erediensten 2005 1.780
Brandstoffen en energie 2005 449
Landbouw, jacht en visserij 2005 1.134
Algemene economische aangelegenheden 2005 914
Verkeer en vervoer 2005 8.346
Functioneel niet toegerekend 2005 25.872
Overheidsschuld 2005 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In de
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector
overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- type rekening volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot
en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989
gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en inkomsten van
de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe
classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2005 betreffen definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal lopende en kapitaaluitgaven
Totaal uitgaven op de lopende en de kapitaalrekening. In het
rekeningstelsel van het Europees Systeem van Rekeningen 1995 wordt de
economie beschreven als een reeks van samenhangende economische
deelprocessen. De onderscheiden deelprocessen zijn: productie,
inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensbesteding, herverdeling door
kapitaaloverdrachten, kapitaalvorming en financiering. Elk deelproces
wordt beschreven in een afzonderlijke rekening. De lopende rekening is een
samenvoeging van de transacties die betrekking hebben op het
productieproces, de inkomensvorming, inkomensverdeling en
inkomenbesteding. De kapitaalrekening registreert de aan- en verkopen van
niet-financiële activa (kapitaalvorming) en de kapitaaloverdrachten.