Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.


De zogenaamde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. Deze gegevens
vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in
Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan
Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze
intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische
overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Deze publicatie bevat naast cijfers over aantal bedrijven en
werkgelegenheid, financi%le cijfers over de opbrengsten en de lasten van
industri%le bedrijven met 100 of meer personeelsleden op de loonlijst. De
gegevens zijn ontleend aan de Productiestatistieken van de
delfstoffenwinning.

Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Alleen
bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt, zijn
meegeteld. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
indien zij personeel in loondienst hebben.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk economisch
actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin minder dan 15 uur
per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet goed mogelijk om het
gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan de overige variabelen,
bijvoorbeeld voor het berekenen van bedrijfsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar van 2000 t/m 2003
Frequentie: publicatie is stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
Definitieve gegevens over het jaar 2003 zijn toegevoegd. Cijfers van
voorafgaande perioden zijn niet bijgesteld (zie ook paragraaf 4,
Releasepolicy).

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

SBI'93 Perioden Bedrijven (absoluut) Werkzame personenWerkzame personen eind september (x 100) Werkzame personenTot.werkzame personen FTE eind september (x 100) Werkzame personenWerknemers op de eigen loonlijst (x 100) Werkzame personenFTE werknmers op eigen loonlijst (x 100) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet hoofdactiviteit (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOmzet uit nevenactiviteiten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkVoorraadmut. gereed prod., onderh. werk (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkEindvoorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Overige bedrijfsopbrengstenVoorraadmut. gereed prod., onderh. werkBeg.voorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenVergoedingen uitgeleend personeel (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenGeactiveerde kosten zelfverv. activa (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOntvangen restitutie-/ subsidiebedragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenBedrijfsschade-uitkeringen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige opbrengsten n.e.g. (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenInkoopwaarde omzetTotaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenBeginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenInkoopkosten van handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetInkoopwaarde handelsgoederenEindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeTotaal overige inkoopwaarde (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeKosten uitbesteed werk (mln euro) Inkoopwaarde omzetOverige inkoopwaardeInkoopwaarde niet elders genoemd (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenWerkgeversdeel soc. verzekeringspremies (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPremies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz. (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenOverige sociale lasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelTotaal overige kosten m.b.t. personeel (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelBetaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelKosten ingehuurd personeel (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelKosten studie of opleiding (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige kosten m.b.t. personeelOverige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenTotaal kosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten huur en lease van vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten reparatie / onderhoud vervoermid. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenBrandstofkosten vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenMotorrijtuigenbelasting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenKosten verzekering vervoermiddelen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten vervoermiddelenOverige autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikTotaal kosten energieverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten aardgasverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten elektriciteitsverbruik (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten energieverbruikKosten verbruik overige energiedragers (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingTotaal kosten van huisvesting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten huur / lease gebouwen, terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingSchoonmaakkosten van gebouwen en terrein (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingMilieuheffingen en zuiveringslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingOnroerendezaakbelasting (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingKosten verzekering gebouwen en terreinen (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van huisvestingOverige huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Totaal kosten machines/installaties e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Kosten huur, lease mach./installat. e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Kosten reparatie machines, e.d. (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten machines/installaties e.d.Overige machine- en inventariskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame-, beurs- en representatiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenAgentenprovisie (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenKosten reis, verblijf en representatie (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenKosten research en ontwikkeling (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenCommunicatiekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenTotaal kn dienstverlening door derden (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenBankzaken (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenOverige verzekeringspremies (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenAccountants- en advieskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenAutomatiseringskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenKosten vuilafvoer en vuilverwerking (mln euro) Overige bedrijfslastenKosten van dienstverlening door derdenOv. kosten dienstverlening door derden (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Octrooirechten, licenties (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Betalingen intraconcerndiensten (beheer) (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kantoorbehoeften,contributies,abonnement (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kosten overige huur/operationele lease (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Kosten onderhoud / rep. overige activa (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Overige kostprijsverhogende belastingen (mln euro) Overige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten n.e.g.Ongespecificeerde algemene kosten (mln euro) BedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Financieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Financieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Saldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningenOnttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenSaldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenBuitengewone baten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lastenBuitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 2000 20 69,6 68,4 62,1 61,0 14.813 14.768 5.594 9.174 45 16 41 25 3 19 1 1 5 11.600 9.156 256 8 256 8 8.624 3 8.624 3 276 276 0 341 287 27 12 14 1.482 83 44 22 5 13 21 15 0 0 0 0 5 58 16 24 18 41 23 2 1 2 5 1 7 189 110 63 16 21 1 2 9 7 2 11 120 0 10 2 27 1 79 938 14 17 3 8 11 795 90 621 3.213 -164 25 189 5 9 4 18 19 2 3.072
C Winning van delfstoffen 2001 15 70,0 68,3 62,4 61,2 19.483 19.146 6.860 12.286 337 -14 27 42 1 19 1 1 330 15.432 12.329 285 14 286 16 11.685 4 11.686 5 360 353 7 352 286 28 27 12 2.037 107 46 31 6 24 22 20 0 0 0 0 1 58 10 28 20 45 19 5 2 2 5 1 12 177 103 60 13 32 2 3 15 6 7 10 149 1 17 4 34 2 91 1.437 34 17 5 33 0 1.252 95 714 4.051 -113 57 170 -83 7 90 -14 25 40 3.840
C Winning van delfstoffen 2002 15 70,6 68,9 64,6 62,9 17.547 17.160 6.177 10.983 387 -1 19 20 4 29 1 0 354 14.222 11.017 254 16 264 25 10.387 4 10.392 9 376 337 39 472 336 33 54 49 2.035 162 72 34 9 46 21 19 0 1 0 0 1 69 9 34 25 47 22 6 3 2 4 1 9 214 105 91 17 37 1 3 14 12 7 14 187 1 24 9 38 4 112 1.284 28 18 9 22 14 1.070 122 700 3.325 -142 76 217 13 41 27 20 28 8 3.217
C Winning van delfstoffen 2003 15 70,6 68,9 62,5 60,9 18.742 18.397 . . 345 5 20 15 4 32 1 1 302 15.147 11.760 298 12 306 20 10.982 8 10.977 4 480 415 65 433 332 28 62 11 2.174 134 69 15 9 41 14 12 0 0 0 0 1 73 11 32 29 42 17 6 3 2 4 3 7 202 84 106 12 35 2 3 17 10 4 16 218 1 26 14 38 4 134 1.440 26 24 9 1 1 1.339 40 781 3.596 -78 77 155 -190 4 193 -41 5 46 3.287
CA Winning van energiehoudende delfst. 2000 15 61,9 60,8 54,7 53,7 14.529 14.480 5.307 9.174 48 19 25 6 3 19 1 1 5 11.333 9.015 124 0 124 0 8.615 3 8.615 3 276 276 0 301 257 19 11 14 1.419 80 42 22 4 13 20 14 0 0 0 0 5 26 1 15 9 38 21 2 1 2 5 1 7 179 110 55 15 18 1 0 8 7 2 10 115 0 9 2 24 1 79 933 14 17 2 8 11 795 86 598 3.196 -163 24 186 5 7 2 18 18 0 3.057
CA Winning van energiehoudende delfst. 2001 10 60,2 58,6 53,8 52,9 19.146 18.819 6.549 12.270 328 -15 12 27 0 19 0 1 321 15.137 12.171 141 0 141 0 11.672 3 11.672 3 358 352 7 308 252 23 24 10 1.967 102 43 31 5 23 20 19 0 0 0 0 1 32 2 19 11 39 18 1 2 1 4 1 12 165 100 52 12 27 2 0 13 5 7 9 143 0 17 3 31 2 91 1.430 34 16 4 33 0 1.252 90 689 4.009 -115 53 168 -83 6 89 -5 20 25 3.807
CA Winning van energiehoudende delfst. 2002 10 61,5 59,9 56,2 54,7 17.192 16.808 5.857 10.952 384 -1 3 4 3 29 1 0 351 13.899 10.852 117 0 117 0 10.361 3 10.365 8 374 335 39 421 297 26 48 49 1.951 156 69 34 8 44 18 17 0 0 0 0 1 43 2 24 17 40 20 2 2 1 4 1 9 202 102 83 17 28 1 0 12 9 6 13 172 1 23 8 30 3 107 1.279 26 18 8 22 14 1.070 121 676 3.293 -143 72 215 -19 8 27 17 20 3 3.148
CA Winning van energiehoudende delfst. 2003 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2000 15 61,9 60,8 54,7 53,7 14.529 14.480 5.307 9.174 48 19 25 6 3 19 1 1 5 11.333 9.015 124 0 124 0 8.615 3 8.615 3 276 276 0 301 257 19 11 14 1.419 80 42 22 4 13 20 14 0 0 0 0 5 26 1 15 9 38 21 2 1 2 5 1 7 179 110 55 15 18 1 0 8 7 2 10 115 0 9 2 24 1 79 933 14 17 2 8 11 795 86 598 3.196 -163 24 186 5 7 2 18 18 0 3.057
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2001 10 60,2 58,6 53,8 52,9 19.146 18.819 6.549 12.270 328 -15 12 27 0 19 0 1 321 15.137 12.171 141 0 141 0 11.672 3 11.672 3 358 352 7 308 252 23 24 10 1.967 102 43 31 5 23 20 19 0 0 0 0 1 32 2 19 11 39 18 1 2 1 4 1 12 165 100 52 12 27 2 0 13 5 7 9 143 0 17 3 31 2 91 1.430 34 16 4 33 0 1.252 90 689 4.009 -115 53 168 -83 6 89 -5 20 25 3.807
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2002 10 61,5 59,9 56,2 54,7 17.192 16.808 5.857 10.952 384 -1 3 4 3 29 1 0 351 13.899 10.852 117 0 117 0 10.361 3 10.365 8 374 335 39 421 297 26 48 49 1.951 156 69 34 8 44 18 17 0 0 0 0 1 43 2 24 17 40 20 2 2 1 4 1 9 202 102 83 17 28 1 0 12 9 6 13 172 1 23 8 30 3 107 1.279 26 18 8 22 14 1.070 121 676 3.293 -143 72 215 -19 8 27 17 20 3 3.148
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2003 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2002 5 41,3 40,6 38,2 37,6 15.879 15.843 4.925 10.917 37 -1 2 3 1 29 1 0 7 12.864 10.407 72 0 72 0 10.335 0 10.335 0 0 0 0 295 202 12 33 48 1.682 78 32 20 6 19 2 1 0 0 0 0 1 25 1 22 1 32 14 2 2 1 4 1 8 182 89 77 16 20 1 0 7 9 3 9 151 0 10 4 30 3 104 1.183 22 6 6 0 0 1.068 80 480 3.016 -134 27 161 -21 0 22 0 0 0 2.860
111 Aardolie- en aardgaswinning 2003 5 44,9 43,6 39,1 38,0 17.108 17.066 . . 42 1 3 2 1 32 1 1 7 13.852 11.070 115 0 115 0 10.932 0 10.932 0 23 0 23 260 203 11 37 9 1.915 66 30 13 6 17 3 2 0 0 0 0 1 28 3 25 1 30 10 3 2 1 4 2 7 161 73 78 11 23 1 0 11 8 4 9 181 0 13 8 34 4 122 1.414 23 15 7 0 0 1.338 31 607 3.255 -67 33 100 -191 0 191 0 0 0 2.998
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2002 5 41,3 40,6 38,2 37,6 15.879 15.843 4.925 10.917 37 -1 2 3 1 29 1 0 7 12.864 10.407 72 0 72 0 10.335 0 10.335 0 0 0 0 295 202 12 33 48 1.682 78 32 20 6 19 2 1 0 0 0 0 1 25 1 22 1 32 14 2 2 1 4 1 8 182 89 77 16 20 1 0 7 9 3 9 151 0 10 4 30 3 104 1.183 22 6 6 0 0 1.068 80 480 3.016 -134 27 161 -21 0 22 0 0 0 2.860
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2003 5 44,9 43,6 39,1 38,0 17.108 17.066 . . 42 1 3 2 1 32 1 1 7 13.852 11.070 115 0 115 0 10.932 0 10.932 0 23 0 23 260 203 11 37 9 1.915 66 30 13 6 17 3 2 0 0 0 0 1 28 3 25 1 30 10 3 2 1 4 2 7 161 73 78 11 23 1 0 11 8 4 9 181 0 13 8 34 4 122 1.414 23 15 7 0 0 1.338 31 607 3.255 -67 33 100 -191 0 191 0 0 0 2.998
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2002 10 20,2 19,3 18,0 17,1 1.312 966 931 34 347 0 1 1 2 0 0 0 344 1.036 444 45 0 45 0 26 3 30 8 374 335 39 126 95 14 15 1 270 78 37 14 2 25 16 16 0 0 0 0 0 18 1 2 15 8 6 0 0 0 0 0 1 20 13 6 0 8 0 0 5 0 3 5 21 0 12 4 0 0 4 96 4 12 2 22 14 1 41 196 277 -8 45 54 2 8 5 17 20 3 288
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2002 10 20,2 19,3 18,0 17,1 1.312 966 931 34 347 0 1 1 2 0 0 0 344 1.036 444 45 0 45 0 26 3 30 8 374 335 39 126 95 14 15 1 270 78 37 14 2 25 16 16 0 0 0 0 0 18 1 2 15 8 6 0 0 0 0 0 1 20 13 6 0 8 0 0 5 0 3 5 21 0 12 4 0 0 4 96 4 12 2 22 14 1 41 196 277 -8 45 54 2 8 5 17 20 3 288
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2000 5 7,7 7,6 7,4 7,3 285 287 287 0 -3 -3 16 20 0 0 0 0 0 268 141 132 8 132 8 9 0 9 0 0 0 0 40 31 9 1 0 62 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 32 14 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 10 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5 23 17 -1 2 2 -1 2 2 -1 1 1 15
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2001 5 9,8 9,7 8,6 8,4 336 327 311 16 9 0 15 15 0 0 0 0 8 295 158 143 14 145 16 14 1 14 1 2 2 0 45 34 5 3 2 67 5 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 25 8 9 9 6 1 3 0 0 0 0 0 11 3 8 1 5 0 3 1 0 0 1 5 0 1 1 3 0 0 7 0 1 1 0 0 0 5 25 42 2 4 2 0 0 1 -9 6 15 34
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2002 5 9,0 9,0 8,4 8,2 355 352 320 32 3 -1 16 17 1 0 0 0 3 322 166 137 16 147 25 26 1 27 1 2 2 0 50 39 7 5 0 83 6 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 26 7 10 8 7 1 4 0 0 0 1 0 12 3 8 1 9 0 3 2 3 0 1 15 0 1 1 7 0 5 5 2 1 1 0 0 0 1 24 32 1 4 3 32 33 0 3 8 5 69
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2000 5 7,7 7,6 7,4 7,3 285 287 287 0 -3 -3 16 20 0 0 0 0 0 268 141 132 8 132 8 9 0 9 0 0 0 0 40 31 9 1 0 62 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 32 14 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 10 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5 23 17 -1 2 2 -1 2 2 -1 1 1 15
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2001 5 9,8 9,7 8,6 8,4 336 327 311 16 9 0 15 15 0 0 0 0 8 295 158 143 14 145 16 14 1 14 1 2 2 0 45 34 5 3 2 67 5 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 25 8 9 9 6 1 3 0 0 0 0 0 11 3 8 1 5 0 3 1 0 0 1 5 0 1 1 3 0 0 7 0 1 1 0 0 0 5 25 42 2 4 2 0 0 1 -9 6 15 34
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2002 5 9,0 9,0 8,4 8,2 355 352 320 32 3 -1 16 17 1 0 0 0 3 322 166 137 16 147 25 26 1 27 1 2 2 0 50 39 7 5 0 83 6 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 26 7 10 8 7 1 4 0 0 0 1 0 12 3 8 1 9 0 3 2 3 0 1 15 0 1 1 7 0 5 5 2 1 1 0 0 0 1 24 32 1 4 3 32 33 0 3 8 5 69
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1421 Zand-, en grindwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 Zoutwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens