Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

Delfstoffenwinning, bedr. >= 100 werkn.; financiële en algemene geg.

SBI'93 Perioden Bedrijven (absoluut) Werkzame personen Werkzame personen eind september (x 100) Werkzame personen Tot.werkzame personen FTE eind september (x 100) Werkzame personen Werknemers op de eigen loonlijst (x 100) Werkzame personen FTE werknmers op eigen loonlijst (x 100) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet hoofdactiviteit (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Omzet uit nevenactiviteiten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Eindvoorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk Beg.voorraad gereed prod., onderh. werk (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Vergoedingen uitgeleend personeel (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Geactiveerde kosten zelfverv. activa (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Ontvangen restitutie-/ subsidiebedragen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Bedrijfsschade-uitkeringen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten n.e.g. (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid. Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak. (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopkosten van handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totaal overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Inkoopwaarde niet elders genoemd (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Werkgeversdeel soc. verzekeringspremies (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz. (mln euro) Bedrijfslasten Arbeidskosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Totaal overige kosten m.b.t. personeel (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Kosten ingehuurd personeel (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Kosten studie of opleiding (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige kosten m.b.t. personeel Overige personeelskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Totaal kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten huur en lease van vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten reparatie / onderhoud vervoermid. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Brandstofkosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Motorrijtuigenbelasting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Kosten verzekering vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen Overige autokosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Totaal kosten energieverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten aardgasverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten elektriciteitsverbruik (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten energieverbruik Kosten verbruik overige energiedragers (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Totaal kosten van huisvesting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten huur / lease gebouwen, terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Schoonmaakkosten van gebouwen en terrein (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Milieuheffingen en zuiveringslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Onroerendezaakbelasting (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Kosten verzekering gebouwen en terreinen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Overige huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Totaal kosten machines/installaties e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Kosten huur, lease mach./installat. e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Kosten reparatie machines, e.d. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten machines/installaties e.d. Overige machine- en inventariskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame-, beurs- en representatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Agentenprovisie (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Kosten reis, verblijf en representatie (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Kosten research en ontwikkeling (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Totaal kn dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Bankzaken (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Overige verzekeringspremies (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Accountants- en advieskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Automatiseringskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Kosten vuilafvoer en vuilverwerking (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden Ov. kosten dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Totaal overige bedrijfslasten n.e.g. (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Octrooirechten, licenties (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Betalingen intraconcerndiensten (beheer) (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kantoorbehoeften,contributies,abonnement (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kosten overige huur/operationele lease (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Kosten onderhoud / rep. overige activa (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Overige kostprijsverhogende belastingen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Overige bedrijfslasten n.e.g. Ongespecificeerde algemene kosten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Saldo voorzieningen Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningen Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Saldo voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Saldo buitengewone baten minus lasten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Buitengewone baten (mln euro) Saldo buitengewone baten minus lasten Buitengewone lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
C Winning van delfstoffen 2000 20 69,6 68,4 62,1 61,0 14.813 14.768 5.594 9.174 45 16 41 25 3 19 1 1 5 11.600 9.156 256 8 256 8 8.624 3 8.624 3 276 276 0 341 287 27 12 14 1.482 83 44 22 5 13 21 15 0 0 0 0 5 58 16 24 18 41 23 2 1 2 5 1 7 189 110 63 16 21 1 2 9 7 2 11 120 0 10 2 27 1 79 938 14 17 3 8 11 795 90 621 3.213 -164 25 189 5 9 4 18 19 2 3.072
C Winning van delfstoffen 2001 15 70,0 68,3 62,4 61,2 19.483 19.146 6.860 12.286 337 -14 27 42 1 19 1 1 330 15.432 12.329 285 14 286 16 11.685 4 11.686 5 360 353 7 352 286 28 27 12 2.037 107 46 31 6 24 22 20 0 0 0 0 1 58 10 28 20 45 19 5 2 2 5 1 12 177 103 60 13 32 2 3 15 6 7 10 149 1 17 4 34 2 91 1.437 34 17 5 33 0 1.252 95 714 4.051 -113 57 170 -83 7 90 -14 25 40 3.840
C Winning van delfstoffen 2002 15 70,6 68,9 64,6 62,9 17.547 17.160 6.177 10.983 387 -1 19 20 4 29 1 0 354 14.222 11.017 254 16 264 25 10.387 4 10.392 9 376 337 39 472 336 33 54 49 2.035 162 72 34 9 46 21 19 0 1 0 0 1 69 9 34 25 47 22 6 3 2 4 1 9 214 105 91 17 37 1 3 14 12 7 14 187 1 24 9 38 4 112 1.284 28 18 9 22 14 1.070 122 700 3.325 -142 76 217 13 41 27 20 28 8 3.217
C Winning van delfstoffen 2003 15 70,6 68,9 62,5 60,9 18.742 18.397 . . 345 5 20 15 4 32 1 1 302 15.147 11.760 298 12 306 20 10.982 8 10.977 4 480 415 65 433 332 28 62 11 2.174 134 69 15 9 41 14 12 0 0 0 0 1 73 11 32 29 42 17 6 3 2 4 3 7 202 84 106 12 35 2 3 17 10 4 16 218 1 26 14 38 4 134 1.440 26 24 9 1 1 1.339 40 781 3.596 -78 77 155 -190 4 193 -41 5 46 3.287
CA Winning van energiehoudende delfst. 2000 15 61,9 60,8 54,7 53,7 14.529 14.480 5.307 9.174 48 19 25 6 3 19 1 1 5 11.333 9.015 124 0 124 0 8.615 3 8.615 3 276 276 0 301 257 19 11 14 1.419 80 42 22 4 13 20 14 0 0 0 0 5 26 1 15 9 38 21 2 1 2 5 1 7 179 110 55 15 18 1 0 8 7 2 10 115 0 9 2 24 1 79 933 14 17 2 8 11 795 86 598 3.196 -163 24 186 5 7 2 18 18 0 3.057
CA Winning van energiehoudende delfst. 2001 10 60,2 58,6 53,8 52,9 19.146 18.819 6.549 12.270 328 -15 12 27 0 19 0 1 321 15.137 12.171 141 0 141 0 11.672 3 11.672 3 358 352 7 308 252 23 24 10 1.967 102 43 31 5 23 20 19 0 0 0 0 1 32 2 19 11 39 18 1 2 1 4 1 12 165 100 52 12 27 2 0 13 5 7 9 143 0 17 3 31 2 91 1.430 34 16 4 33 0 1.252 90 689 4.009 -115 53 168 -83 6 89 -5 20 25 3.807
CA Winning van energiehoudende delfst. 2002 10 61,5 59,9 56,2 54,7 17.192 16.808 5.857 10.952 384 -1 3 4 3 29 1 0 351 13.899 10.852 117 0 117 0 10.361 3 10.365 8 374 335 39 421 297 26 48 49 1.951 156 69 34 8 44 18 17 0 0 0 0 1 43 2 24 17 40 20 2 2 1 4 1 9 202 102 83 17 28 1 0 12 9 6 13 172 1 23 8 30 3 107 1.279 26 18 8 22 14 1.070 121 676 3.293 -143 72 215 -19 8 27 17 20 3 3.148
CA Winning van energiehoudende delfst. 2003 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
103 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1030 Turfwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2000 15 61,9 60,8 54,7 53,7 14.529 14.480 5.307 9.174 48 19 25 6 3 19 1 1 5 11.333 9.015 124 0 124 0 8.615 3 8.615 3 276 276 0 301 257 19 11 14 1.419 80 42 22 4 13 20 14 0 0 0 0 5 26 1 15 9 38 21 2 1 2 5 1 7 179 110 55 15 18 1 0 8 7 2 10 115 0 9 2 24 1 79 933 14 17 2 8 11 795 86 598 3.196 -163 24 186 5 7 2 18 18 0 3.057
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2001 10 60,2 58,6 53,8 52,9 19.146 18.819 6.549 12.270 328 -15 12 27 0 19 0 1 321 15.137 12.171 141 0 141 0 11.672 3 11.672 3 358 352 7 308 252 23 24 10 1.967 102 43 31 5 23 20 19 0 0 0 0 1 32 2 19 11 39 18 1 2 1 4 1 12 165 100 52 12 27 2 0 13 5 7 9 143 0 17 3 31 2 91 1.430 34 16 4 33 0 1.252 90 689 4.009 -115 53 168 -83 6 89 -5 20 25 3.807
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2002 10 61,5 59,9 56,2 54,7 17.192 16.808 5.857 10.952 384 -1 3 4 3 29 1 0 351 13.899 10.852 117 0 117 0 10.361 3 10.365 8 374 335 39 421 297 26 48 49 1.951 156 69 34 8 44 18 17 0 0 0 0 1 43 2 24 17 40 20 2 2 1 4 1 9 202 102 83 17 28 1 0 12 9 6 13 172 1 23 8 30 3 107 1.279 26 18 8 22 14 1.070 121 676 3.293 -143 72 215 -19 8 27 17 20 3 3.148
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 2003 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
111 Aardolie- en aardgaswinning 2002 5 41,3 40,6 38,2 37,6 15.879 15.843 4.925 10.917 37 -1 2 3 1 29 1 0 7 12.864 10.407 72 0 72 0 10.335 0 10.335 0 0 0 0 295 202 12 33 48 1.682 78 32 20 6 19 2 1 0 0 0 0 1 25 1 22 1 32 14 2 2 1 4 1 8 182 89 77 16 20 1 0 7 9 3 9 151 0 10 4 30 3 104 1.183 22 6 6 0 0 1.068 80 480 3.016 -134 27 161 -21 0 22 0 0 0 2.860
111 Aardolie- en aardgaswinning 2003 5 44,9 43,6 39,1 38,0 17.108 17.066 . . 42 1 3 2 1 32 1 1 7 13.852 11.070 115 0 115 0 10.932 0 10.932 0 23 0 23 260 203 11 37 9 1.915 66 30 13 6 17 3 2 0 0 0 0 1 28 3 25 1 30 10 3 2 1 4 2 7 161 73 78 11 23 1 0 11 8 4 9 181 0 13 8 34 4 122 1.414 23 15 7 0 0 1.338 31 607 3.255 -67 33 100 -191 0 191 0 0 0 2.998
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2002 5 41,3 40,6 38,2 37,6 15.879 15.843 4.925 10.917 37 -1 2 3 1 29 1 0 7 12.864 10.407 72 0 72 0 10.335 0 10.335 0 0 0 0 295 202 12 33 48 1.682 78 32 20 6 19 2 1 0 0 0 0 1 25 1 22 1 32 14 2 2 1 4 1 8 182 89 77 16 20 1 0 7 9 3 9 151 0 10 4 30 3 104 1.183 22 6 6 0 0 1.068 80 480 3.016 -134 27 161 -21 0 22 0 0 0 2.860
1110 Aardolie- en aardgaswinning 2003 5 44,9 43,6 39,1 38,0 17.108 17.066 . . 42 1 3 2 1 32 1 1 7 13.852 11.070 115 0 115 0 10.932 0 10.932 0 23 0 23 260 203 11 37 9 1.915 66 30 13 6 17 3 2 0 0 0 0 1 28 3 25 1 30 10 3 2 1 4 2 7 161 73 78 11 23 1 0 11 8 4 9 181 0 13 8 34 4 122 1.414 23 15 7 0 0 1.338 31 607 3.255 -67 33 100 -191 0 191 0 0 0 2.998
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2002 10 20,2 19,3 18,0 17,1 1.312 966 931 34 347 0 1 1 2 0 0 0 344 1.036 444 45 0 45 0 26 3 30 8 374 335 39 126 95 14 15 1 270 78 37 14 2 25 16 16 0 0 0 0 0 18 1 2 15 8 6 0 0 0 0 0 1 20 13 6 0 8 0 0 5 0 3 5 21 0 12 4 0 0 4 96 4 12 2 22 14 1 41 196 277 -8 45 54 2 8 5 17 20 3 288
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2001 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2002 10 20,2 19,3 18,0 17,1 1.312 966 931 34 347 0 1 1 2 0 0 0 344 1.036 444 45 0 45 0 26 3 30 8 374 335 39 126 95 14 15 1 270 78 37 14 2 25 16 16 0 0 0 0 0 18 1 2 15 8 6 0 0 0 0 0 1 20 13 6 0 8 0 0 5 0 3 5 21 0 12 4 0 0 4 96 4 12 2 22 14 1 41 196 277 -8 45 54 2 8 5 17 20 3 288
1120 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2000 5 7,7 7,6 7,4 7,3 285 287 287 0 -3 -3 16 20 0 0 0 0 0 268 141 132 8 132 8 9 0 9 0 0 0 0 40 31 9 1 0 62 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 32 14 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 10 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5 23 17 -1 2 2 -1 2 2 -1 1 1 15
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2001 5 9,8 9,7 8,6 8,4 336 327 311 16 9 0 15 15 0 0 0 0 8 295 158 143 14 145 16 14 1 14 1 2 2 0 45 34 5 3 2 67 5 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 25 8 9 9 6 1 3 0 0 0 0 0 11 3 8 1 5 0 3 1 0 0 1 5 0 1 1 3 0 0 7 0 1 1 0 0 0 5 25 42 2 4 2 0 0 1 -9 6 15 34
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2002 5 9,0 9,0 8,4 8,2 355 352 320 32 3 -1 16 17 1 0 0 0 3 322 166 137 16 147 25 26 1 27 1 2 2 0 50 39 7 5 0 83 6 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 26 7 10 8 7 1 4 0 0 0 1 0 12 3 8 1 9 0 3 2 3 0 1 15 0 1 1 7 0 5 5 2 1 1 0 0 0 1 24 32 1 4 3 32 33 0 3 8 5 69
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2000 5 7,7 7,6 7,4 7,3 285 287 287 0 -3 -3 16 20 0 0 0 0 0 268 141 132 8 132 8 9 0 9 0 0 0 0 40 31 9 1 0 62 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 32 14 10 8 3 1 0 0 0 0 0 0 10 1 8 1 3 0 2 0 0 0 0 5 0 0 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 5 23 17 -1 2 2 -1 2 2 -1 1 1 15
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2001 5 9,8 9,7 8,6 8,4 336 327 311 16 9 0 15 15 0 0 0 0 8 295 158 143 14 145 16 14 1 14 1 2 2 0 45 34 5 3 2 67 5 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 25 8 9 9 6 1 3 0 0 0 0 0 11 3 8 1 5 0 3 1 0 0 1 5 0 1 1 3 0 0 7 0 1 1 0 0 0 5 25 42 2 4 2 0 0 1 -9 6 15 34
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2002 5 9,0 9,0 8,4 8,2 355 352 320 32 3 -1 16 17 1 0 0 0 3 322 166 137 16 147 25 26 1 27 1 2 2 0 50 39 7 5 0 83 6 3 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 26 7 10 8 7 1 4 0 0 0 1 0 12 3 8 1 9 0 3 2 3 0 1 15 0 1 1 7 0 5 5 2 1 1 0 0 0 1 24 32 1 4 3 32 33 0 3 8 5 69
14 Winning v zand, grind, klei, zout ed 2003 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1421 Zand-, en grindwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1421 Zand-, en grindwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1422 Kleiwinning 2003 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
144 Zoutwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
144 Zoutwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2000 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1440 Zoutwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
145 Overige delfstoffenwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2000 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2001 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2002 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1450 Overige delfstoffenwinning 2003 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De zogenaamde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. Deze gegevens
vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in
Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan
Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze
intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende statistische
overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Deze publicatie bevat naast cijfers over aantal bedrijven en
werkgelegenheid, financi%le cijfers over de opbrengsten en de lasten van
industri%le bedrijven met 100 of meer personeelsleden op de loonlijst. De
gegevens zijn ontleend aan de Productiestatistieken van de
delfstoffenwinning.

Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het aantal
economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Alleen
bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt, zijn
meegeteld. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd
indien zij personeel in loondienst hebben.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk economisch
actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin minder dan 15 uur
per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet goed mogelijk om het
gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan de overige variabelen,
bijvoorbeeld voor het berekenen van bedrijfsgemiddelden.

Gegevens beschikbaar van 2000 t/m 2003
Frequentie: publicatie is stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
Definitieve gegevens over het jaar 2003 zijn toegevoegd. Cijfers van
voorafgaande perioden zijn niet bijgesteld (zie ook paragraaf 4,
Releasepolicy).

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld. Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf
beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben.
Veelal valt het begrip bedrijf samen met de juridische eenheid
(natuurlijke persoon of rechtspersoon). In een beperkt aantal gevallen
bestaat het bedrijf uit een combinatie van juridische eenheden of
bestaat de juridische eenheid uit een combinatie van bedrijven.
Het aantal bedrijven wordt ontleend aan het Algemeen Bedrijfsregister
van het CBS. Dit register bevat echter ook bedrijven die niet of
nauwelijks actief zijn. Hiervoor wordt op steekproefbasis gecorrigeerd.
Dit betekent dat het aantal (kleine) bedrijven gebaseerd is op een
schatting.
N.B.: De overige variabelen (omzet e.d.) hebben betrekking op alle
bedrijven die gedurende het verslagjaar geheel of gedeeltelijk
economisch actief waren. Hierbij tellen ook de bedrijven mee waarin
minder dan 15 uur per week wordt gewerkt. Het is om deze redenen niet
goed mogelijk om het gepubliceerde aantal bedrijven te relateren aan
de overige variabelen, bijvoorbeeld voor het berekenen van
bedrijfsgemiddelden.
Werkzame personen
Het aantal werknemers van de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en vermeerderd met overige
werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten.
Werkzame personen eind september
Het aantal werknemers van de eigen loonlijst, verminderd met het
uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel,
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerden en vermeerderd met overige
werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en vennoten ultimo
september.
Tot.werkzame personen FTE eind september
Tot.werkzame personen FTE eind september:
- Peildatum is 30 september;
- FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
- Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf, ongeacht
of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
- ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werknemers op de eigen loonlijst
- Peildatum is 30 september;
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
FTE werknmers op eigen loonlijst
- Peildatum is 30 september;
- FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen
werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
- Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander
bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, i.c. de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schade-uitkeringen.
Totale bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, i.c. de
verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schade-uitkeringen.
Netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Let op: derden zijn particulieren danwel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totaal netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Let op: derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Omzet hoofdactiviteit
De omzet (exclusief BTW) die gerealiseerd is met de hoofdactiviteit van
bedrijven onder aftrek van kortingen en bonussen; gefactureerde
retouremballage; doorberekende, aan derden betaalde, vrachtkosten.
Omzet uit nevenactiviteiten
De omzet (exclusief BTW) die gerealiseerd is met de nevenactiviteiten van
bedrijven onder aftrek van kortingen en bonussen; gefactureerde
retouremballage; doorberekende, aan derden betaalde, vrachtkosten.
Overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen vergoedingen voor uitgeleend personeel, geactiveerde
productie t.b.v. het eigen bedrijf, subsidies en restituties, ontvangen
schade-uitkeringen en overige bedrijfsopbrengsten die nergens anders
gevraagd zijn.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen vergoedingen voor uitgeleend personeel, geactiveerde
productie t.b.v. het eigen bedrijf, subsidies en restituties, ontvangen
schade-uitkeringen en overige bedrijfsopbrengsten die nergens anders
gevraagd zijn.
Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk
Het verschil in de balanswaarde einde periode minus balanswaarde begin
periode van het gereed product plus het onderhanden werk.
Voorraadmut. gereed prod., onderh. werk
Het verschil in de balanswaarde einde periode minus balanswaarde begin
periode van het gereed product plus het onderhanden werk.
Eindvoorraad gereed prod., onderh. werk
Eindvoorraad gereed product en onderhanden werk; de balanswaarde van de
voorraad gereed product (ook halffabrikaten bestemd voor derden) en
onderhanden werk aan het eind van de verslagperiode.
Beg.voorraad gereed prod., onderh. werk
Beginvoorraad gereed product en onderhanden werk; de balanswaarde van de
voorraad zelfvervaardigde producten (ook halffabrikaten bestemd voor
derden) en onderhanden werk aan het begin van de verslagperiode.
Vergoedingen uitgeleend personeel
De bedragen welke van andere bedrijven zijn ontvangen voor het ter
beschikking stellen van eigen personeel.
Geactiveerde kosten zelfverv. activa
Geactiveerde kosten zelfvervaardigde activa; de totale uitgaven voor
geactiveerde kosten inzake zelfvervaardigde activa in de verslagperiode.
Deze uitgaven worden in verschillende verslagperioden via afschrijvingen
op vaste activa in de exploitatierekening afgeschreven.
Ontvangen restitutie-/ subsidiebedragen
Hieronder vallen alle ontvangen prijsverlagende subsidies en restituties
van overheden en van de EU. Hier worden ook de Monetair Compenserende
Bedragen (MCB's) en loonkostensubsidies opgegeven.
Bedrijfsschade-uitkeringen
Alle ontvangen uitkeringen op grond van schadeverzekeringen (goederen en
bedrijfsschade) dienen hier te worden vermeld. Hierin zijn niet
opgenomen de ontvangen bedragen voor schade die worden gebruikt voor de
vervanging van investeringsgoederen.
Overige opbrengsten n.e.g.
Overige opbrengsten niet elders genoemd is een subpost van de post totaal
overige bedrijfsopbrengsten niet-bedrijfsactiviteiten. Deze post bevat
opbrengsten die niet tot de omzet worden gerekend zoals: de opbrengsten
of royalty's uit intellectueel of industrieel eigendom (licenties,
auteurschap, merkenrecht, modellenrecht, e.d.); de opbrengsten uit
niet-commerciële verhuur van activa zoals dienstwoningen en auto's van de
zaak; de opbrengsten voor diensten van algemeen beheer geleverd aan
moeder, dochter- of zusterondernemingen (de zogenaamde
intraconcerndiensten).
Bedrijfslasten
Het totaal van de kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten
te realiseren.
Totale bedrijfslasten
Het totaal van de kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten
te realiseren.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Let op: Dit laatste impliceert dat de kosten van de niet verkochte
productie niet in deze post zijn begrepen, en de kosten van de uit
voorraad afkomstige omzet wel.
Totaal inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Let op: Dit laatste impliceert dat de kosten van de niet verkochte
productie niet in deze post zijn begrepen, en de kosten van de uit
voorraad afkomstige omzet wel.
Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen. Deze post
is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring, EG
invoerheffingen, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor
transport en voor transportverzekering van de inkopen, accijnzen.
Inkoopwrde grond-, hulpstof, verpak.mid.
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen. Deze post
is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring, EG
invoerheffingen, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor
transport en voor transportverzekering van de inkopen, accijnzen.
Beg.voorraad grond-, hulpstof., verpak.
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (incl. ingekochte
halffabrikaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de periode.
Inkopen grond-, hulpstoffen, verpak.mid.
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retouren en retouremballage, BTW, terugontvangen invoerrechten,
accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond-, hulpstof., verpak.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen, verpakkingen; de op de balans
vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (incl. ingekochte
halffabrikaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
Inkoopwaarde betreft de bedragen na aftrek van kortingen, bonussen,
retouren, emballage (statiegelden) bij invoer terugbetaalde heffingen,
invoerrechten en accijnzen. Inbegrepen zijn kosten van invoerrechten,
inklaringskosten, heffingen ingevolge EU-regelingen, betaalde accijnzen,
aan derde betaalde inkoopvrachten en transportverzekeringen (voor zover
in de factuurwaarde opgenomen). Betalingen voor loondiensten en
uitbestede werkzaamheden, inkoopwaarde reizen c.q. all-in reispaketten
opnemen onder de overige inkoopwaarde.
Inkoopwaarde handelsgoederen
Inkoopwaarde betreft de bedragen na aftrek van kortingen, bonussen,
retouren, emballage (statiegelden) bij invoer terugbetaalde heffingen,
invoerrechten en accijnzen. Inbegrepen zijn kosten van invoerrechten,
inklaringskosten, heffingen ingevolge EU-regelingen, betaalde accijnzen,
aan derde betaalde inkoopvrachten en transportverzekeringen (voor zover
in de factuurwaarde opgenomen). Betalingen voor loondiensten en
uitbestede werkzaamheden, inkoopwaarde reizen c.q. all-in reispaketten
opnemen onder de overige inkoopwaarde.
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkoopkosten van handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere
bewerking door te verkopen. Inclusief: invoerrechten op de inkoop en
kosten van tijdelijke opslag (en BPM). Exclusief kortingen, bonussen,
retouren, retouremballage en terugontvangen invoerrechten, accijnzen,
heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
Deze post omvat de inkoopwaarde van overige materialen of goederen,
uitbesteed werk en inkoopwaarde van goederen en diensten die niet elders
genoemd worden waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van
nevenactiviteiten.
Totaal overige inkoopwaarde
Deze post omvat de inkoopwaarde van overige materialen of goederen,
uitbesteed werk en inkoopwaarde van goederen en diensten die niet elders
genoemd worden waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van
nevenactiviteiten.
Kosten uitbesteed werk
Hier wordt bedoeld uitbesteed werk, werk door derden en loondiensten.
Loondiensten zoals hier bedoeld hebben betrekking op be- en/of verwerking
van grondstoffen, halffabrikaten e.d., materialen die door of namens de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, teneinde daaruit voor hem
producten te vervaardigen. Door het dienstverlenend bedrijf worden
eventuele materialen c.q. completeringsartikelen bijgeleverd. De
factuurbedragen vormen het uitgangspunt. Betalingen voor ingeleend
personeel zijn hier niet opgenomen.
Inkoopwaarde niet elders genoemd
De inkoopwaarde van goederen, diensten enz, die tijdens het onderzoek
niet zijn gespecificeerd.
Arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsmede het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Totaal arbeidskosten
Deze kosten bestaan uit de bruto lonen en salarissen van werknemers,
alsmede het werkgeversaandeel in sociale verzekeringspremies,
pensioenlasten en overige sociale lasten.
Bruto lonen en salarissen
Betreft de lonen en salarissen van werknemers op de loonlijst.
In deze post is begrepen:
. Werknemersaandeel van de premies sociale verzekeringen;
. Overhevelingstoeslag;
. Gratificaties; tantièmes; vakantietoeslag; ontslaguitkeringen;
. Vergoedingen woon-werkverkeer;
. Bijdragen in spaarregelingen;
. Loon in natura.
Werkgeversdeel soc. verzekeringspremies
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de
werkgeverspremies op grond van de ZFW, WW (AWF en Wachtgeldfonds) en de
WAO (inclusief WAO-lasten als gevolg van het "eigen risico" van
bedrijven).
Premies pensioen, VUT/ inkoopsommen enz.
De werkgeversbijdragen voor pensioen-, VUT en dergelijke regelingen en
spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen
de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe
betaling (indien de onderneming eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Deze post omvat de suppleties op uitkeringen krachtens sociale
verzekeringswetten, de werkgeversbijdragen aan ziektekostenregelingen,
de uitkeringen aan ex-werknemers of nabestaanden, de uitgaven ten behoeve
van buitenlandse werknemers voor huisvesting, voeding, reizen naar het
moederland et cetera, de vergoedingen aan individuele werknemers voor
verhuizing, bedrijfskleding, studiebeurs, prestatie, feest et cetera, de
aankoopwaarde verstrekte zegels dan wel een ander zegelvervangend
systeem, incl. scholingsfonds (bouwnijverheid).
Overige bedrijfslasten
De som van overige kosten m.b.t. personeel, kosten vervoermiddelen,
kosten energieverbruik, kosten van huisvesting,
kosten machines/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten,
kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfslasten n.e.g.
Totaal overige bedrijfslasten
De som van overige kosten m.b.t. personeel, kosten vervoermiddelen,
kosten energieverbruik, kosten van huisvesting,
kosten machines/installaties e.d., verkoopkosten, communicatiekosten,
kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfslasten n.e.g.
Overige kosten m.b.t. personeel
Deze post bevat de betalingen in verband met
uitzendkrachten/gedetacheerdenen en overig ingeleend personeel,
als mede opleidingskosten die aan derden betaald zijn, kosten van kantine,
betalingen aan ARBO-diensten, wervingsacties, bedrijfskleding etc.
Totaal overige kosten m.b.t. personeel
Deze post bevat de betalingen in verband met
uitzendkrachten/gedetacheerdenen en overig ingeleend personeel,
alsmede opleidingskosten die aan derden betaald zijn, kosten van kantine,
betalingen aan ARBO-diensten, wervingsacties, bedrijfskleding etc.
Betaalde bedragen aan uitzendbedrijven
Deze post bevat betalingen aan uitzend-/uitleenbureau's in verband met
ingehuurde uitzendkrachten/gedetacheerd personeel
Kosten ingehuurd personeel
Deze post omvat de betaalde bedragen aan derden voor het leveren van
personeel; van deze post zijn uitgesloten de betaalde bedragen aan
uitzendbedrijven.
Kosten studie of opleiding
Aan derden betaalde kosten voor studie of opleiding van al het personeel
Overige personeelskosten
De werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van de kantine, de
uitgaven voor wervingsacties, voor bedrijfskleding, voor jubilea,
personeelsfeestjes, -uitstapjes e.d.
Kosten vervoermiddelen
De post kosten vervoermiddelen omvat de kosten voor huur, lease,
reparatie, onderhoud, verzekering van vervoermiddelen, alsmede
motorrijtuigenbelastingen en (auto)brandstofkosten.
Totaal kosten vervoermiddelen
De post kosten vervoermiddelen omvat de kosten voor huur, lease,
reparatie, onderhoud, verzekering van vervoermiddelen, alsmede
motorrijtuigenbelastingen en (auto)brandstofkosten.
Kosten huur en lease van vervoermiddelen
De betaalde bedragen voor de huur en/of voor de operationele lease van
vervoermiddelen.
Kosten reparatie / onderhoud vervoermid.
Kosten van reparatie en onderhoud van vervoermiddelen
Brandstofkosten vervoermiddelen
De kosten voor het verbruik van energie (LPG, diesel, benzine) door
vervoermiddelen.
Motorrijtuigenbelasting
De betaalde bedragen aan motorrijtuigenbelasting.
Kosten verzekering vervoermiddelen
De aan derden afgedragen premies voor de verzekering van schade bij
gebruik van en/of schade aan vervoermiddelen.
Overige autokosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde autokosten. Het betreft vaak
posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Kosten energieverbruik
Deze post omvat de kosten van het energieverbruik voor de aandrijving van
een krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post
zijn uitgesloten de kosten van het energieverbruik door
transportmiddelen, de kosten van energiedragers die als grondstof worden
benut, de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van
het verbruik van technische gassen of menggassen.
Totaal kosten energieverbruik
Deze post omvat de kosten van het energieverbruik voor de aandrijving van
een krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming. Van deze post
zijn uitgesloten de kosten van het energieverbruik door
transportmiddelen, de kosten van energiedragers die als grondstof worden
benut, de kosten verbonden aan het verbruik van water en de kosten van
het verbruik van technische gassen of menggassen.
Kosten aardgasverbruik
De kosten van het verbruik van aardgas dat normaal wordt geleverd door
een regionaal energiebedrijf of door de Nederlandse Gasunie N.V.
Kosten elektriciteitsverbruik
De kosten van het verbruik van elektriciteit voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verlichting en/of voor verwarming; van deze post is
uitgesloten het verbruik van elektriciteit door trams, treinen,
autobussen, e.d.
Kosten verbruik overige energiedragers
De kosten van het verbruik van energiedragers voor de aandrijving van een
krachtbron, voor verwarming en/of voor verlichting. Tot de overige
energiedragers worden gerekend: steen- en bruinkool en afgeleide
producten; alle vloeibare en gasvormige energiedragers zoals petroleum,
benzine, LPG, kerosine, butaan, propaan etc.; stoom en warm water;
smeermiddelen (bij vervoersondernemingen); stadsverwarming.
Kosten van huisvesting
Hiertoe behoren kosten in verband met huur, lease, reparatie, onderhoud,
schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, alsmede
milieuheffingen en OZB.
Totaal kosten van huisvesting
Hiertoe behoren kosten in verband met huur, lease, reparatie, onderhoud,
schoonmaak en verzekering van gebouwen en terreinen, alsmede
milieuheffingen en OZB.
Kosten huur / lease gebouwen, terreinen
Kosten huur / lease gebouwen en terreinen = huursom + pacht + kosten
operational lease van gebouwen en terreinen
Kosten onderhoud/rep. gebouwen terreinen
Kosten onderhoud en reparatie van gebouwen en terreinen; de post omvat de
kosten van klein onderhoud en van reparatie van gebouwen en terreinen
exclusief schoonmaakkosten. Jaardonaties voor groot onderhoud zijn
opgenomen onder de toevoegingen aan voorzieningen.
Schoonmaakkosten van gebouwen en terrein
Betreft alleen schoonmaakkosten. Reparatie en overig onderhoud worden
elders apart gevraagd.
Milieuheffingen en zuiveringslasten
De betaalde bedragen aan milieuheffingen en zuiveringslasten.
Onroerendezaakbelasting
Kosten verzekering gebouwen en terreinen
Overige huisvestingskosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde huisvestingskosten. Het betreft
vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Kosten machines/installaties e.d.
Kosten van machines, installaties e.d. Deze post bevat de betaalde huur
en de kosten voor leasen van de machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Tevens de onderhoud en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties e.d. (zonder
personeel).
Totaal kosten machines/installaties e.d.
Kosten van machines, installaties e.d. Deze post bevat de betaalde huur
en de kosten voor leasen van de machines, apparatuur, installaties en
(kantoor)inventaris. Tevens de onderhoud en reparatiekosten en overige
kosten van inventaris, machines, werktuigen, installaties e.d. (zonder
personeel).
Kosten huur, lease mach./installat. e.d.
Kosten huur of lease van machines, installaties e.d. Deze post omvat de
kosten aan huur en operational lease van machines, apparatuur,
installaties en (kantoor)inventaris.
Kosten reparatie machines, e.d.
Kosten van klein onderhoud en reparatie van machines, werktuigen,
installaties e.d.
Overige machine- en inventariskosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde machine- en inventariskosten. Het
betreft vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart
genoemd te worden. Hier vallen investeringen niet onder.
Verkoopkosten
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Totaal verkoopkosten
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Tot de verkoopkosten worden gerekend de kosten voor reclame, beurzen,
advertenties, reizen, hotels, representatie, alsmede agentenprovisie en
research- en ontwikkelkosten.
Reclame-, beurs- en representatiekosten
Betalingen aan reclamebureaus, kosten van reclamedrukwerk, kosten van
advertenties (met uitzondering van personeelswervingsadvertenties),
STER-reclame e.d., beurspresentaties, relatiegeschenken et cetera,
exclusief reis- en verblijfskosten.
Agentenprovisie
Betaalde bedragen (agentenprovisies of -commissies) aan agenten of
tussenpersonen.
Kosten reis, verblijf en representatie
De reis-, verblijf- en representatiekosten die noodzakelijk zijn voor
bedrijfsvoering; hierin zijn niet begrepen de kosten van woon-werkverkeer.
Kosten research en ontwikkeling
De geactiveerde meerkosten voor het ontwikkelen van eigen software, van
een prototype, e.d. Hieronder vallen alleen uitgaven aan derden zover
niet elders genoemd of geactiveerd in het onderzoek.
Overige verkoopkosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde verkoopkosten. Het betreft vaak
posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te
worden.
Communicatiekosten
Communicatiekosten omvatten de kosten voor porti, telefoon, fax,
mobilofoon, e-mail en koeriersdiensten e.d.
Kosten van dienstverlening door derden
Kosten dienstverlening door derden = bankkosten (exclusief rentekosten
en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering
(zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/
advies/ rechtshulp e.d + automatisering- en computerdiensten door derden
+ kosten vuilafvoer of vuilverwerking.
Totaal kn dienstverlening door derden
Kosten dienstverlening door derden = bankkosten (exclusief rentekosten
en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering
(zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/
advies/ rechtshulp e.d + automatisering- en computerdiensten door derden
+ kosten vuilafvoer of vuilverwerking.
Bankzaken
Deze post omvat onder meer bankprovisies, transactiekosten,
bemiddelingskosten en overboekingskosten. Hier worden géén rentekosten
en/of valutaverliezen meegenomen.
Overige verzekeringspremies
Accountants- en advieskosten
Kosten gemaakt voor de diensten van accountants, administratie, advies
en/of rechtshulp e.d.
Automatiseringskosten
Uitsluitend aan derden betaalde bedragen ten behoeve van de
automatisering, alsmede de aanschaf van apparatuur en software die
rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht wordt. De
geactiveerde bedragen i.v.m. aanschaf van apparatuur en/of software
dienen buiten beschouwing te blijven.
Kosten vuilafvoer en vuilverwerking
Exclusief de hiermee samenhangende belastingen of heffingen.
Ov. kosten dienstverlening door derden
Deze post bevat de niet eerder genoemde kosten. Het betreft vaak posten
die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart genoemd te worden.
Overige bedrijfslasten n.e.g.
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als:
licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's; doorbelaste
kosten van algemeen beheer (intraconcerndiensten); kosten
kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur; kosten voor
de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software maar met
uitsluiting van de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen; kosten uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
kostprijsverhogende heffingen die tijdens het onderzoek niet zijn
gespecificeerd; de overige algemene kosten die tijdens het onderzoek
evenmin zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfslasten n.e.g.
Uitsluitend door derden in rekening gebrachte kosten als:
licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's; doorbelaste
kosten van algemeen beheer (intraconcerndiensten); kosten
kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur; kosten voor
de huur of de lease van bedrijfsmiddelen zoals software maar met
uitsluiting van de huur van gebouwen, terreinen, machines, installaties
en vervoermiddelen; kosten uitbesteed klein onderhoud en reparaties;
kostprijsverhogende heffingen die tijdens het onderzoek niet zijn
gespecificeerd; de overige algemene kosten die tijdens het onderzoek
evenmin zijn gespecificeerd.
Octrooirechten, licenties
De betaalde rechten voor het gebruik van intellectueel of industrieel
eigendom of andere rechten van derden. Enkele voorbeelden van kosten in
dit verband zijn: betaalde auteurs-, persoonlijkheids-, beeld- of
modellenrechten.
Betalingen intraconcerndiensten (beheer)
Het betreft hier doorbelaste kosten inzake algemeen beheer e.d. door
andere bedrijven van dezelfde ondernemingengroep (concern). De bedragen
betaald aan huren, assurantiepremies, interest en/of andere kosten die in
de doorbelasting begrepen zijn, worden geteld onder desbetreffende
kostenpost.
Kantoorbehoeften,contributies,abonnement
Kosten kantoorbehoeften, contributies, abonnementen en vakliteratuur.
Kosten overige huur/operationele lease
Kosten van overige huur en operationele lease; deze kosten zijn tijdens
het onderzoek niet gespecificeerd.
Kosten onderhoud / rep. overige activa
De kosten van onderhoud en reparatie van overige activa; deze kosten zijn
nergens eerder vernoemd/gespecificeerd. Jaardonaties voor groot onderhoud
zijn opgenomen onder de toevoegingen aan voorzieningen.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Alle overige kostprijsverhogende belastingen en heffingen die nergens
anders genoemd zijn. Bedoeld worden heffingen in het kader van
EU-regelingen, administratieve heffingen van PBO
(publiekrechtelijkebedrijfsorganisaties), BPM, assurantiebelasting,
beurs- en overdrachtsbelasting e.d.
Ongespecificeerde algemene kosten
Deze post bevat de niet eerder genoemde algemene bedrijfslasten. Het
betreft vaak posten die te gering zijn of te weinig voorkomen om apart
genoemd te worden.
Afschrijvingen op vaste activa
Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan:
- materiële vaste activa betreffen posten als gebouwen, machines, grond,
vervoermiddelen en computers;
- immateriële vaste activa betreffen posten als software, octrooien,
licenties, onderzoek en ontwikkeling.
Als waarde van de afschrijvingen geldt het op de jaarrekening vermelde
bedrag
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productie-activiteiten,
i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van
voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
subsidies en schadeuitkeringen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten. De baten bestaan uit
rentebaten, baten uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op
beleggingen en overige financiële baten. De lasten omvatten de
rentelasten, de kosten van leningen, het verlies op deelnemingen en het
verlies op beleggingen.
Financiële baten
Omvat rente, dividenden, winst uit deelnemingen en beleggingen.
Financiële lasten
Omvat rente, kosten van deelnemingen, verlies op deelnemingen en
beleggingen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen.
Saldo voorzieningen
Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan
voorzieningen.
Onttrekkingen, vrijval van voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan de interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen en fondsen assurantie eigen
risico.
Saldo buitengewone baten minus lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
e.d. Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Saldo buitengewone baten minus lasten
Het resultaat van de buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Buitengewone baten: de winsten welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals koersverschillen, positieve
resultaten uit deelnemingen, buitenlandse vestigingen, beleggingen en
termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de
egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of
tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa en ontvangsten voor goodwill
e.d. Buitengewone lasten: de verliezen welke niet uit de eigenlijke
bedrijfs-voering voortvloeien, zoals verliezen op vorderingen,
koersverschillen, negatieve resultaten uit deelnemingen, buitenlandse
vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen
bij verkoop of tenietgaan (brand e.d.) van vaste activa,
reorganisatiekosten e.d.
Buitengewone baten
Baten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet tot
de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoten van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- winst op buitenlandse vestigingen.
Buitengewone lasten
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoting van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- verliezen op buitenlandse vestigingen;
- kosten van reorganisatie.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de
mutatie voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten.