Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2006

Ouderschapsverlof; gebruik en duur, 2000-2006

Geslacht Perioden Rechthebbenden ouderschapsverlof (x 1 000) Totaal opgenomen ouderschapsverlof (x 1 000) Betaald ouderschapsverlof (x 1 000) Duur ouderschapsverlof (maanden) Uren ouderschapsverlof per week (uur) Arbeidsduur gebruikers (uur)
Totaal mannen en vrouwen 2000 264 66 36 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen 2001 261 72 38 8 11 30
Totaal mannen en vrouwen 2002 269 66 36 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen 2003 265 72 38 8 11 30
Totaal mannen en vrouwen 2004 262 71 41 9 10 31
Totaal mannen en vrouwen 2005 266 80 46 9 10 30
Totaal mannen en vrouwen 2006 257 80 47 10 9 31
Mannen 2000 158 25 13 11 9 37
Mannen 2001 153 24 13 10 8 36
Mannen 2002 157 25 13 11 9 37
Mannen 2003 151 24 13 10 8 36
Mannen 2004 150 27 17 10 9 37
Mannen 2005 148 28 16 11 8 37
Mannen 2006 143 30 18 11 8 37
Vrouwen 2000 105 41 24 8 12 26
Vrouwen 2001 106 48 25 8 12 26
Vrouwen 2002 110 41 24 8 12 26
Vrouwen 2003 114 48 25 8 12 26
Vrouwen 2004 111 44 25 9 11 27
Vrouwen 2005 118 52 30 8 11 27
Vrouwen 2006 114 50 29 9 10 27
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik en de duur van
ouderschapsverlof naar geslacht.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête
beroepsbevolking (EBB). De EBB is een onderzoek dat door
het CBS wordt uitgevoerd om informatie te verzamelen over
de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht
met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Het aantal rechthebbenden op ouderschapverlof wordt vanaf 2000
vastgesteld door werknemers van 15-64 jaar met kinderen in
de leeftijd van 0 tot 8 jaar te selecteren. Deze groep
wordt verminderd met de mensen die hun recht op
ouderschapsverlof al hebben verbruikt. Het aantal gebruikers
van ouderschapsverlof is vanaf 2000 direct uit de vragenlijst
van de EBB af te leiden.

Tot en met 1999 werd het aantal rechthebbenden benaderd
door werkenden met een kind van nul jaar (nieuwe instroom).
Het aantal gebruikers van ouderschapsverlof werd voor die
jaren geschat door een correctie uit te voeren op het aantal
mensen dat op de enquêtedatum ouderschapsverlof had.
In de jaren 1992 tot en met 1999 waren de uitkomsten
driejaarsgemiddelden.
De vraagstelling is aangepast om hiervoor een oplossing te
bieden.
Daarnaast is ook met de wetswijziging van 1997 rekening
gehouden.

De gepubliceerde cijfers tot en met 1999 kunnen niet
vergeleken worden met de cijfers vanaf 2000.
Correctie van deze trendbreuk is niet mogelijk.
Vandaar dat er gekozen is voor het opbouwen van een nieuwe
tijdreeks ingaande 2000.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.
Gecorrigeerd per: 25 maart 2009
Reden correctie:
Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen
stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden
nieuwe tabellen gemaakt. In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met
een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is
het daarnaast ook mogelijk om voor een beperkte set van variabelen
kwartaalcijfers te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet
gecorrigeerd en betreffen de eerder gepubliceerde cijfers.
Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe weegmethode
van de EBB is te vinden op de themapagina.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Rechthebbenden ouderschapsverlof
Werknemers met werk van 12 uur of meer per week en kind(eren) van 0-8
jaar, die voor een of meerdere van die kinderen nog recht hebben op
ouderschapsverlof of op moment van enquêteren nog van dit recht gebruik
maken.
Totaal opgenomen ouderschapsverlof
Aantal werknemers dat in het jaar voorafgaand aan de enquête
ouderschapsverlof heeft opgenomen. Dit kunnen zowel personen zijn, die
het ouderschapsverlof in het afgelopen jaar volledig hebben gebruikt, als
personen die op het moment van enquêteren van ouderschapsverlof gebruik
maken.
Betaald ouderschapsverlof
Geheel of gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
Duur ouderschapsverlof
Gemiddelde duur van het opgenomen ouderschapsverlof in maanden
Uren ouderschapsverlof per week
Gemiddeld aantal uren opgenomen ouderschapsverlof per week.
Arbeidsduur gebruikers
Gemiddelde arbeidsduur van de gebruikers van ouderschapsverlof in uren
per week, inclusief de ouderschapsverlofuren.