Kerncijfers detailhandel per SBI

Tabeltoelichting


De zogenoemde productiestatistieken (PS-en) worden in de huidige vorm al
sinds het begin van de 70-er jaren samengesteld en geven jaarlijks een
beeld van het reilen en zeilen van het bedrijfsleven uitgedrukt in
financiële overzichten van exploitatie en verlies en winst. Deze
gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk
in Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen
aan Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden
ze intensief gebruikt bij de samenstelling van overkoepelende
statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

(Huidige versie)
Deze tabel is stopgezet en vervangen door Kerncijfers detailhandel, nieuwe
indeling. Voor meer informatie zie de toelichting op de nieuwe tabel van de
detailhandel.

(Versie 19-04-2005)
De resultaten 2000 tot en met 2002 zijn herzien. Deze herziening betreft
voornamelijk een methodologische wijziging. Daarnaast zijn kleinere
verbeteringen aangebracht als gevolg van het beschikbaar komen
van nieuwe informatie.

De cijfers hebben betrekking op:
- bedrijven met 20 of meer werknemers (werkzame personen vanaf
verslagjaar 2002) die gedurende het jaar bestonden en
- kleinere bedrijven waar op 1 december van het jaar minstens 1
persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.
Vóór deze methodologische wijziging zaten in de laatste groep ook
bedrijven die vóór 1 december gestopt waren en marginaal actieve
bedrijven. Dit zijn bedrijven waar op 1 december van het jaar geen
enkel persoon 15 uur of meer per week werkzaam was.

Redenen voor deze wijziging zijn:
- betere aansluiting op Europese definities;
- kwaliteitsverbetering door vereenvoudiging van de waarneming bij
kleine bedrijven.

De herberekeningen ten gevolge van de methodologische wijziging zijn ook
benut om nagekomen gegevens in de statistische uitkomsten
te verwerken.

De kolommen "Aantal winkels" en "Verkoopvloeroppervlakte" zijn
verwijderd. Dit geldt ook voor de grootteklassen 0 tot 10 werknemers en
10 of meer werknemers. Uit nader onderzoek is gebleken dat de
betrouwbaarheid van deze gegevens tekort schiet.

(Versie 10-03-2005)
Het aantal winkels bij de Detailhandel(SBI 5210b) is bijgesteld. Ten
onrechte was het aantal marktkramen en -stallen bij deze SBI in de
variabele "Aantal winkels" opgenomen. In samenhang hiermee is bij deze SBI
ook de verkoopvloeroppervlakte bijgesteld.
Bij de de variabelen "Werkzame personen", "Werknemers", "Verkoop in
winkel", "Verkoop niet in winkel", "Verkoopvloeroppervlakte", "Sociale
lasten" en "Pensioenlasten" in combinatie met de SBI-codes 5210d, 5210c
en 52462 zijn in een aantal cellen puntjes geplaatst om onthulling van
minder betrouwbare gegevens te voorkomen.

(Versie 02-03-2005)
Bij een aantal branches van de detailhandel (SBI 52) waren de variabelen
"Verkoop in winkel", "Verkoop niet in winkel" en "Overige netto omzet"
onjuist in de tabel opgenomen. In deze gevallen zijn nu puntjes gezet.
Bij de Detailhandel niet in winkel (SBI 526) is bovendien het aantal
winkels en de verkoopvloeroppervlakte in 2002 gecorrigeerd.
Gegevens Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel, breiwol,
handwerken en fournituren (SBI 5241) over jaren 2000 en 2001 opgenomen,
gegevens Winkels in chocolade en suikerwerk (SBI 52242) over 2002
verwijderd.

(versie 18-02-2005)
Voor de jaren 2000 tot en met 2002 hebben de volgende aanpassingen
plaatsgevonden. Bij de winkels in voedings- en genotmiddelen is de
variabele "Huisvestingskosten incl. energieverbruik" bij de supermarkten en
de speciaalzaken aangepast. In deze variabele waren de huisvestingskosten
ten onrechte niet opgenomen. De huisvestingskosten waren wel opgenomen in
het totaal van de winkels in voedings en genotmiddelen en het totaal van de
detailhandel.
De variabele "Arbeidskosten" is aangepast. De andere
personeelskosten waren ten onrechte in de arbeidskosten opgenomen.

De variabele "Arbeidskosten" is nader gespecificeerd in "Bruto lonen en
salarissen", "Sociale lasten" en "Pensioenlasten".

Aan de tabel zijn de volgende variabelen toegevoegd:
Aantal winkels;
Verkoopvloeroppervlakte;
Detailhandelsomzet;
Verkoop in winkel;
Bruto winstmarge;
Kosten vervoermiddelen;
Lasten inventaris;
Andere personeelskosten.

(Versie 24-11-2004)
Voor de statistiekjaren 2000 en 2001 heeft voor deze statistiek een
tussentijdse revisie plaatsgevonden.
De belangrijkste redenen voor deze revisie zijn de volgende:
- Verbeterde afstelling nieuw verwerkingsysteem
Vanaf verslagjaar 2000 wordt een nieuw verwerkingsysteem gebruikt
(zie paragraaf 4 Overige opmerkingen). De in het gebruik opgedane
ervaringen hebben geleid tot een verbeterde afstelling van dit systeem,
waarvan ook oudere jaren kunnen profiteren.
- Het ter beschikking komen van nieuwe informatie.
Nieuwe informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld financiële
gegevens of structuurinformatie van bedrijven. Ook kunnen achteraf
onjuistheden zijn geconstateerd. In voorkomende gevallen kan dit
noodzaken tot bijstelling van uitkomsten.
- Aanvullend onderzoek
Gegevens die het CBS als onvoldoende betrouwbaar beschouwt, worden
niet gepubliceerd. Door in het kader van een revisie aanvullend
onderzoek te verrichten, kunnen dergelijke ontbrekende gegevens in een
aantal gevallen alsnog ingevuld worden.

Deze factoren betekenen dat de hier gepubliceerde cijfers kunnen afwijken
van de eerder over 2000 en 2001 gepubliceerde gegevens.

Met betrekking tot de resultaten van verslagjaar 2002 heeft er in
een aantal branches een relatief grote bijstelling plaatsgevonden van
het aantal bedrijven. Dit komt vooral doordat vanaf dit
verslagjaar de niet-actieve bedrijven niet meer in de populatie
van de productiestatistieken zijn opgenomen.
Een deel van de uit de populatie verwijderde bedrijven blijkt
achteraf toch (marginaal) actief te zijn geweest. In het algemeen is
voor de totale detailhandel en onderliggende branches de invloed
daarvan op het aantal werkzame personen en de financiële gegevens gering.
De uitkomsten zijn hiervoor dan ook niet gecorrigeerd.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Definitie:
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld. Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie
zoals die wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien
zij personeel in loondienst hebben.
Arbeidsgegevens
Werkzame personen
Aantal werkzame personen eind september
. Peildatum is 30 september;
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf,
ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Tot.werkzame personen FTE eind september
. Peildatum is 30 september;
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen werkzame
personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het
aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
. Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle
personen die arbeid verrichten onder auspiciën van dat bedrijf,
ongeacht of zij als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat:
. ook meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
. uitzendkrachten worden geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Werknemers
Aantal werknemers van de eigen loonlijst
Toelichting:
. Peildatum is 30 september;
. Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Aantal FTE werknemers op eigen loonlijst
Toelichting:
. Peildatum is 30 september;
. FTE staat voor fulltime equivalent, dwz de absolute aantallen
werknemers zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren, waarbij een
arbeidsjaar staat voor het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar.
. Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op
de loonlijst staan van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een
ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit impliceert dat:
. Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
. Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze
worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Verlies- en Winstrekening
Bedrijfsresultaat
Opbrengsten
Totale bedrijfsopbrengsten
De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening,
i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de
waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Netto Omzet
Totaal netto omzet
Opbrengst - exclusief BTW - uit verkoop van goederen en diensten aan
derden, na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten.
Derden zijn in dit verband particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Detailhandelsomzet
Totaal detailhandelsomzet
Netto omzet - exclusief BTW - uit het verhandelen van goederen die niet in
de eigen onderneming zijn vervaardigd aan gezinnen resp. aan
particulieren. Dit na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en
doorberekende vrachtkosten.
Verkoop in winkel
Netto omzet - exclusief BTW - uit winkelverkopen aan gezinnen
resp. particulieren van goederen die niet in de eigen onderneming zijn
vervaardigd. Dit na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en
doorberekende vrachtkosten
Verkoop niet in winkel
Netto omzet - exclusief BTW - uit verkoop op afstand (postorder, internet
e.d) en uit markt- en straathandel aan gezinnen resp. particulieren van
goederen die niet in de eigen onderneming zijn vervaardigd. Dit na aftrek
van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende vrachtkosten.