Investeringen materiële vaste activa bedrijven 2000-2008

Tabeltoelichting

Investeringen in vaste activa
Naar bedrijfsactiviteiten (SBI'93)
2000 - 2008
Gewijzigd op 13 november 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Investeringen in eigendom
Onder eigendom zijn begrepen alle aankopen van nieuwe of tweedehands
materiële vaste activa, die in het verslagjaar bedrijfsklaar ter
beschikking komen, langer dan een jaar worden gebruikt en verkregen zijn
door koop, huurkoop, financial lease of door vervaardiging in eigen
bedrijf, exclusief operational lease.
Totaal
Naar soort vaste activa
Grond en terreinen
Grond en terreinen, inclusief grondaankopen voor klei- en
grondaanwinning, exclusief grondverbetering. Grondverbetering valt onder
grond-, water- en wegenbouwkundige werken. De uitgaven aan grond en
terreinen die onverbrekelijk verbonden zijn aan de aanschaf van
bedrijfsruimte worden verantwoord onder de post bedrijfsruimten.
Bedrijfsruimten
Bouwwerken die primair gebruikt worden voor bedrijfsuitoefening of voor
dienstverlening, met uitzondering van woningen en militaire gebouwen.
Tot deze post worden ook gerekend de in de bedrijfsruimte aangebrachte
installaties voor algemene voorzieningen. Daarbij kan gedacht worden aan
gas, licht, water, verwarming, luchtverversing en liften.
Grond-,water- en wegenbouwkundige werken
Grond-, water- en wegenbouwkundige werken, inclusief permanente
voorzieningen die voor het goed functioneren van deze werken noodzakelijk
zijn, zoals vangrails, machine-installaties voor het openen en sluiten
van sluizen en bruggen, openbare verlichting en bovenleidingen van
spoorbanen. Ook de uitgaven voor terreinverbetering (draineren, ophogen
e.d.) en voor het bouwrijp maken van gronden zijn in deze post begrepen.
Voorbeelden zijn: wegen, parkeerterreinen, distributienetten voor gas,
elektriciteit en water, pijpleidingen voor het transport van oliën,
chemicaliën en andere vloeibare of gasvormige stoffen.
Vervoermiddelen
Alle vervoermiddelen voor het vervoer van personen of goederen over de
openbare weg, per rail, over water of door de lucht. Voertuigen, die
incidenteel gebruik maken van de openbare weg, zoals landbouwtractoren,
behoren hier niet toe.
Computers en randapparatuur
Elektronische apparaten voor het verwerken van gegevens en die door de
gebruiker programmeerbaar zijn, inclusief randapparatuur, exclusief
software. Software wordt gerekend tot de immateriële activa.
Voor de bedrijfstak "Voorbereiding tot Recycling" (SBI-code 37) zijn in
2000 geen afzonderlijke gegevens over computers beschikbaar.
Deze zijn in dat jaar inbegrepen in de post "Machines en installaties".
Machines en installaties
Voorbeelden zijn hydraulische en pneumatische installaties,
gereedschapswerktuigen, filter- en zuiveringsapparatuur, las- en
snijapparatuur, communicatie-, meet- en regelapparatuur.
In het jaar 2000 bevat deze post voor de bedrijfstak "Voorbereiding tot
Recycling" (SBI code 37) ook gegevens over computers. Vanaf 2001 zijn
deze computers wel meegeteld bij de post "Computers en randapparatuur" .
Overige materiële vaste activa
Niet eerder genoemde vaste activa.
Voorbeelden zijn kantoor- en andere (bedrijfs)meubelen en stellingen;
silo's, gashouders en opslagtanks; containers;(bedrijfs)kleding,
stoffering en mechanische en niet-mechanische handgereedschappen e.d.