Fysiotherapeutenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1987 - 2003

Fysiotherapeutenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1987 - 2003

Perioden Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten fysiotherapeutische hulp Totaal opbrengsten fysiotherapie (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten fysiotherapeutische hulp Van ziekenfondsen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten fysiotherapeutische hulp Van niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Opbrengsten andere behandelvormen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Personeelskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1987 409,9 402,5 283,2 119,3 2,9 4,5 177,0 91,4 85,6 232,9
1988 425,2 420,0 288,4 131,6 2,0 3,2 186,3 93,0 93,3 238,9
1989 480,7 472,8 325,5 147,3 3,4 4,4 199,8 106,8 93,0 280,9
1990 486,7 476,2 323,7 152,6 5,5 4,9 201,3 107,3 94,0 285,4
1991 517,9 508,8 341,9 166,9 3,3 5,9 207,6 106,8 100,7 310,3
1992 543,1 533,7 352,6 181,1 4,7 4,7 229,6 120,5 109,0 313,5
1993 565,5 550,8 377,5 173,3 3,1 11,7 242,4 119,6 122,7 323,2
1994 570,8 561,3 376,9 184,4 2,9 6,5 252,0 123,0 129,0 318,7
1995 573,0 550,8 386,2 164,6 9,9 12,3 251,8 121,7 130,1 321,2
1996 555,5 531,6 375,9 155,7 11,7 12,2 246,7 115,7 131,1 308,8
1999 686,0 660,7 470,3 190,3 13,2 12,1 294,7 145,6 149,1 391,3
2000 709,8 682,7 497,6 185,1 14,6 12,5 316,6 160,7 155,9 393,2
2001 781,7 710,4 . . 49,0 22,3 374,7 192,4 182,3 407,0
2002 833,5 757,4 . . 52,2 23,8 399,5 205,1 194,4 433,9
2003 900,7 801,1 . . 74,0 25,5 431,3 227,9 203,4 469,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfslasten en - opbrengsten en exploitatiesaldo van
fysiotherapeutenpraktijken.
1987 - 2003
Gewijzigd op 22 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
Ontvangen van de ziekenfondsen en niet-ziekenfondsverzekerden voor
fysiotherapie, ontvangsten voor overige behandelvormen en overige
opbrengsten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten fysiotherapeutische hulp
Onder fysiotherapie (inclusief heilgymnastiek/massage, kinderfysio-
therapie, manuele therapie en oedeemtherapie) worden begrepen alle
verrichtingen op het gebied van bewegingstherapie, massagetherapie en
fysische therapie in engere zin, waaronder wordt verstaan het aan de
patiënt toedienen van fysische prikkels, niet zijnde ioniserende stralen.
Totaal opbrengsten fysiotherapie
Van ziekenfondsen
Ontvangsten voor fysiotherapie van de ziekenfondsen in het kader van de
Ziekenfondswet (ZFW) en de aanvullende verzekering ZFW.
Van niet-ziekenfondsverzekerden
Ontvangsten voor fysiotherapie van particuliere verzekeraars of
gedeclareerd bij patiënten.
Opbrengsten andere behandelvormen
Ontvangsten voor oefentherapie Cesar, oefentherapie Mensendieck en
andere behandelvormen.
Overige opbrengsten
Hieronder vallen ontvangen huur van collega's voor gebruik
praktijkruimte/apparatuur e.d., ontvangen rente en overige opbrengsten.
Bedrijfslasten
Alle kosten die door de praktijken gemaakt worden voor het verlenen van
diensten.
Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Zowel de kosten van personeel in loondienst als die van personeel niet in
loondienst (b.v. uitzendkrachten) worden hieronder begrepen, dus behalve
salarissen (verminderd met ontvangen ziekengeld) ook de eventuele
toeslagen, de voor rekening van de werkgever komende wettelijke verplichte
sociale lasten en ander sociale lasten, alsmede pensioenpremies en de
bijkomende kosten zoals woon/werkverkeer, studiekosten, kosten voor
werving, bedrijfskleding, kantinekosten e.d.. Kosten van waarneming worden
ook tot de personeelskosten gerekend.
Overige kosten
Overige kosten om de praktijk te kunnen voeren. Hieronder vallen kosten
voor afschrijvingen, huur, huisvesting, rente en overig.
Exploitatiesaldo
Totale bedrijfsopbrengsten minus totale bedrijfslasten.