Verloskundigenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1986 - 2003

Verloskundigenpraktijken; bedrijfsopbrengsten en - lasten, 1986 - 2003

Perioden Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Ontvangen voor verloskundigehulp Van ziekenfondsen (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Ontvangen voor verloskundigehulp Van niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Personeelskosten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen vaste activa (mln euro) Bedrijfslasten Betaalde rente (mln euro) Bedrijfslasten Overige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1986 . 20,4 6,4 . 7,7 1,4 . . . .
1987 . 25,0 7,7 . 8,2 1,4 . . . .
1988 . 28,1 8,2 . 9,1 1,8 . . . .
1989 . 28,6 9,5 . 9,1 1,4 . . . .
1990 . 32,2 10,0 . 9,1 2,3 . . . .
1991 . 32,7 10,4 . 9,5 1,8 . . . .
1992 . 33,6 11,5 . 10,3 2,9 . . . .
1993 . 35,5 12,2 . 11,9 3,9 . . . .
1994 52,9 39,0 13,3 0,6 12,2 3,6 . . . 40,7
1995 56,0 41,9 13,2 0,9 13,7 5,1 1,4 0,3 6,9 42,3
1996 59,0 44,5 13,5 1,0 14,4 5,3 1,3 0,3 7,5 44,6
1997 64,2 48,7 14,7 0,8 14,6 5,0 1,2 0,2 8,2 49,6
1998 68,0 52,3 14,3 1,4 14,8 5,1 1,5 0,4 7,9 53,2
1999 72,3 54,8 16,6 1,0 16,4 5,7 1,5 0,4 8,8 56,0
2000 85,7 66,0 18,5 1,1 19,2 7,4 1,8 0,4 9,6 66,5
2001 101,2 . . 1,3 24,0 10,0 1,6 0,3 12,1 77,2
2002 112,2 . . 1,4 26,6 11,1 1,8 0,3 13,4 85,5
2003 120,1 . . 1,2 37,3 18,4 2,6 0,5 15,8 82,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijfslasten en - opbrengsten, exploitatiesaldo van vrijgevestigde
verloskundigenpraktijken.
1986 - 2003
Gewijzigd op 22 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsopbrengsten
Ontvangen van de ziekenfondsen en niet-ziekenfondsverzekerden voor
dienstverlening en overige opbrengsten.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Ontvangen voor verloskundigehulp
Van ziekenfondsen
Dit zijn de werkelijk ontvangen bedragen van de ziekenfondsen, dat wil
zeggen exclusief betalingen door ziekenfondsen aan derden (zie algemene
toelichting publicatie).
Van niet-ziekenfondsverzekerden
Overige opbrengsten
Stagevergoeding, waarneming e.d.
Bedrijfslasten
Alle kosten die door de praktijken gemaakt worden voor het verlenen van
diensten.
Totaal bedrijfslasten
Personeelskosten
Zowel de kosten van personeel in loondienst als die van personeel niet in
loondienst (b.v. uitzendkrachten) worden hieronder begrepen, dus behalve
salarissen (verminderd met ontvangen ziekengeld) ook de eventuele
toeslagen, de voor rekening van de werkgever komende wettelijke verplichte
sociale lasten en ander sociale lasten, alsmede pensioenpremies en de
bijkomende kosten zoals woon/werkverkeer, studiekosten, kosten voor
werving, bedrijfskleding, kantinekosten e.d.. Kosten van waarneming worden
ook tot de personeelskosten gerekend.
Afschrijvingen vaste activa
Het betreft hier de afschrijvingen op materiële (vervoermiddelen,
inventarissen, instrumentarium) en immateriële activa (b.v. goodwill).
Betaalde rente
Overige kosten
Overige kosten om de praktijk te kunnen voeren.
Exploitatiesaldo
Totale bedrijfsopbrengsten minus totale bedrijfslasten.