Institutionele beleggers; balans 1998 - 2012

Institutionele beleggers; balans 1998 - 2012

Institutionele beleggers Perioden Activa Totaal activa (mln euro) Activa Obligaties Totaal obligaties (mln euro) Activa Aandelen Totaal aandelen (mln euro) Activa Leningen op lange termijn Leningen op lange termijn buitenland (mln euro) Activa Hypotheken Buitenland (mln euro) Activa Overige activa (mln euro) Passiva Obligaties (mln euro) Passiva Waardepapieren op korte termijn (mln euro) Passiva Leningen op korte termijn (mln euro) Passiva Leningen op lange termijn (mln euro)
Totaal institutionele beleggers 2010 1.580.974 465.035 735.519 6.184 44 2.903 2.479 - 54.295 18.197
Totaal institutionele beleggers 2011** 1.676.384 508.338 737.453 5.302 44 2.291 2.559 - 55.674 18.833
Totaal institutionele beleggers 2012* 1.884.616 583.220 844.538 6.712 44 1.489 2.823 - 48.563 21.121
Pensioenfondsen 2010 783.967 191.370 431.150 2.830 44 59 - - 17.546 748
Pensioenfondsen 2011** 837.395 213.475 429.591 2.235 44 54 - - 19.819 1.148
Pensioenfondsen 2012* 965.451 248.119 508.498 2.263 44 54 - - 16.235 1.346
Verzekeraars 2010 434.803 172.156 108.289 1.129 - 2.776 888 - 20.728 8.275
Verzekeraars 2011** 465.521 180.397 106.618 1.141 - 2.177 1.230 - 20.780 8.614
Verzekeraars 2012* 487.689 200.461 109.122 1.190 - 1.435 1.361 - 16.544 11.050
Beleggingsinstellingen 2010 362.204 101.509 196.080 2.225 - 68 1.591 - 16.021 9.174
Beleggingsinstellingen 2011** 373.468 114.466 201.244 1.926 - 60 1.329 - 15.075 9.071
Beleggingsinstellingen 2012* 431.476 134.640 226.918 3.259 - - 1.462 - 15.784 8.725
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de balansgegevens van de institutionele beleggers. Het maakt analyses mogelijk over de verschuivingen binnen de balans van institutionele beleggers. Dat kan niet alleen voor het totaal van institutionele beleggers, maar ook voor de drie groepen: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; balans. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Activa
Totaal activa
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar
of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook
floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon
obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en
waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Totaal obligaties
Aandelen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en
instellingen voorzover in de vorm van verhandelbare waardepapieren.
Totaal aandelen
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer, exclusief de
hypotheken.
Leningen op lange termijn buitenland
Hypotheken
Leningen waarvoor onroerend goed als zekerheid is gesteld, eventueel naast
andere zekerheden. De hypotheken worden op basis van het onderpand op
dezelfde wijze onderverdeeld als de vaste eigendommen, waarbij woningen,
winkels en kantoorgebouwen als één post worden weergegeven.
Buitenland
Overige activa
Bedrijfsmiddelen zoals inventaris en voorraden.
Passiva
Obligaties
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar
of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook
floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon
obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven
en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Waardepapieren op korte termijn
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar.
Dit zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële
instellingen in omloop gebrachte waardepapieren (spaarbrieven,
spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), evenals door lagere
overheid en bedrijven in omloop gebrachte waardepapieren (commercial
paper).
Leningen op korte termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar. Voorbeelden hiervan
zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en
voorfinancieringen.
Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële
instellingen worden tot de deposito's gerekend.
Leningen op lange termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer, exclusief de
hypotheken.