Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid door de overheid, 1990 - 2008

Uitgaven rechtsbescherming en veiligheid door de overheid, 1990 - 2008

Perioden Ministerie van Justitie Totaal uitgaven Min. van Justitie (mln euro) Ministerie van Justitie Ministerie algemeen (mln euro) Ministerie van Justitie Rechtshandhaving (mln euro) Ministerie van Justitie Vreemdelingenzaken en asielzoekers (mln euro) Ministerie van Justitie Preventie, jeugdbesch. en reclassering (mln euro) Ministerie van Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Ministerie van Justitie Wetgeving, rechtspleging en -bijstand (mln euro) Ministerie van Justitie Centraal Justitieel Incasso Bureau (mln euro) Ministerie van Defensie (KMAR) (mln euro) Min. van Binnenl. Zkn (Politie & Brandw) (mln euro) Gemeenten Totaal 'openbare orde en veiligheid' (mln euro) Gemeenten Politie (mln euro) Gemeenten Brandweer en rampenbestrijding (mln euro) Gemeenten Overige beschermende maatregelen (mln euro) Politie-regio's (mln euro) Rijksgebouwendienst (mln euro)
1990 1.711 83 604 25 174 388 437 122 1.193 1.443 1.069 354 20 172
1991 1.816 94 624 37 182 403 476 120 1.242 1.488 1.105 362 22 .
1992 1.987 76 687 47 200 444 533 133 1.383 1.593 1.190 383 20 67
1993 2.092 69 683 53 210 510 567 144 1.512 1.640 1.192 426 23 108
1994 1.913 76 321 75 225 581 635 157 2.034 486 29 436 19 1.864 215
1995 2.426 92 312 498 281 574 669 166 2.136 510 20 447 42 1.973 266
1996 2.537 124 299 495 298 638 668 15 187 2.226 522 23 440 59 2.056 231
1997 2.946 124 326 656 359 703 754 24 209 2.338 552 27 466 58 2.156 192
1998 3.330 132 296 893 412 758 817 22 216 2.542 590 36 501 54 2.299 334
1999 4.023 162 305 1.099 493 953 980 31 233 2.980 647 46 545 56 2.411 267
2000 3.982 154 129 1.031 576 931 1.120 41 250 3.296 710 42 595 73 2.607 265
2001 4.975 211 147 1.409 638 1.154 1.366 50 286 3.759 813 59 665 90 2.881 310
2002 5.239 197 676 1.411 417 1.370 1.108 60 289 4.089 948 70 763 115 3.166 336
2003 5.757 181 651 1.753 484 1.448 1.176 64 317 4.376 1.029 57 822 150 3.304 386
2004 5.543 189 602 1.478 455 1.552 1.199 69 367 4.607 1.117 846 270 3.359 428
2005 5.578 236 594 1.351 382 1.673 1.260 82 352 4.585 1.272 912 360 3.468 355
2006 5.709 210 636 1.346 380 1.751 1.303 84 366 4.771 1.373 980 393 3.733 372
2007 5.925 231 668 1.060 402 2.144 1.328 92 373 4.968 1.347 977 370 3.929 432
2008* 5.788 234 633 959 414 2.176 1.302 69 367 4.741 1.511 1.072 440 3.939 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Uitgaven van Justitie, Defensie, Binnenlandse zaken, gemeenten,
politie - regio's, Rijksgebouwendienst.
1990 - 2008*.
Gewijzigd op 28 oktober 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Ministerie van Justitie
De uitgaven van het ministerie van Justitie ten behoeve van de rechts-
bescherming en veiligheid zijn te onderscheiden in een aantal beleids-
terreinen, te weten: Rechtshandhaving (politie en criminaliteitsbestrij-
ding), Vreemdelingenzaken en asielzoekers, Preventie,
jeugdbescherming en reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen,
Wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand en het Centraal
Justitieel Incasso Bureau en algemene uitgaven van het Ministerie van
Justitie. Alle uitgaven van het Ministerie van Justitie zijn opgenomen,
inclusief de uitgaven aan de agentschappen Immigratie en
Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
Totaal uitgaven Min. van Justitie
Ministerie algemeen
Rechtshandhaving
Onder rechtshandhaving wordt verstaan het in stand houden van de
rechtsorde en het toezien op de naleving van de wetten. Uitgaven van het
Ministerie van Justitie voor de taken op het gebied van rechtshandhaving.
De uitgaven zijn sinds 1994 sterk gedaald door het verplaatsen van de
financiering van de (voorheen Rijks-)politie naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De daling per 2000 is het
gevolg van het overgaan van het Korps Landelijke Politiediensten
(sinds 1998 een agentschap) naar dat Ministerie.
Vanaf 2002 wordt de post Rechtshandhaving door een stelselwijziging in de
rijksbegroting van Justitie anders samengesteld. Een deel van de uitgaven
aan de post Wetgeving, rechtspleging en -bijstand wordt vanaf dat jaar op
post Rechtshandhaving geboekt, waardoor de uitgaven aan Rechtshandhaving
hoger zijn dan in voorgaande jaren.
Vreemdelingenzaken en asielzoekers
Uitgaven van het Ministerie van Justitie voor Vreemdelingenzaken en
asielzoekers. Hierin zijn opgenomen de bijdragen aan de Immigratie- en
Naturalisatie-dienst (IND) en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
(COA). De IND is een agentschap. Ze onderzoekt, beoordeelt en beslist
welke vreemdelingen in aanmerking komen voor toelating en verblijf
in Nederland en behandelt visumaanvragen en verzoeken tot naturalisatie.
Ze werkt mee aan toezicht op grensbewaking, controle op legaal verblijf
van vreemdelingen en uitzetten van illegalen. Het COA is belast met de
materiële en immateriële opvang van asielzoekers.
Preventie, jeugdbesch. en reclassering
Uitgaven van het Ministerie van Justitie voor de Directie Preventie,
Jeugdbescherming en Reclassering. Dit zijn de uitgaven voor onder meer
de raden voor de kinderbescherming, voogdij-instellingen, reclassering
en criminaliteitspreventie.
Dienst Justitiële Inrichtingen
Uitgaven van het Ministerie van Justitie aan het agentschap 'Dienst
Justitiële Inrichtingen' (DJI). Deze heeft de opdracht om er voor te
zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen, zoals tbs
of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, op een doelmatige en
menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd.
Deze straffen en maatregelen kunnen ten uitvoer worden gelegd in
gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor
veemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden,
inrichtingen voor Terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen.
De twee laatstgenoemde inrichtingen kennen nog een onderverdeling in
particuliere en rijksinrichtingen. De rijksinrichtingen komen volledig ten
laste van het agentschap DJI. Van particuliere inrichtingen komen alleen
de kosten van door DJI ingekochte opvang en/of behandeling voor
rekening van de dienst.
Wetgeving, rechtspleging en -bijstand
De uitgaven van het Ministerie van Justitie voor Rechtspleging; deze
betreffen onder meer rechtspraak en gefinancierde rechtshulp. Vanaf 2002
is de post Wetgeving, rechtspleging en -bijstand door een
stelselwijziging in de rijksbegroting van Justitie anders samengesteld.
Een deel van de uitgaven wordt vanaf dat jaar op de post
Rechtshandhaving geboekt, waardoor de uitgaven aan Wetgeving,
rechtspleging en -bijstand lager zijn dan in voorgaande jaren.
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) houdt zich voornamelijk
bezig met de afwikkeling van geldelijke sancties en geldboeten,
aanslagen voor parkeerovertredingen, schadevergoedingsmaatregelen
en ontnemingsmaatregelen, waarbij beslag wordt gelegd op inkomsten
verkregen uit bewezen verklaarde strafbare feiten, zoals oplichting of
handelen in verdovende middelen).
In 1996 is het CJIB verzelfstandigd tot een agentschap. Het Ministerie van
Justitie financiert het Bureau. De uitgaven voor het CJIB van vóór 1996
zijn opgenomen onder 'Wetgeving,rechtspleging en rechtsbijstand'.
Ministerie van Defensie (KMAR)
Uitgaven van het ministerie van Defensie voor de Koninklijke
Marechaussee.
Min. van Binnenl. Zkn (Politie & Brandw)
Uitgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties voor de beleidsterreinen politie' en brandweer en
rampenbestrijding. Hieronder vallen onder andere de uitgaven aan
politieregio's (vanaf 1994), het agentschap 'Korps Landelijke
Politiediensten' (vanaf 2000) en (gedeeltelijk) de regionale
brandweerorganisaties. Het Korps Landelijke Politiediensten verricht
taken van nationaal of internationaal belang en specialistische
ondersteunende taken.
Het 'Korps Landelijke Politiediensten' verricht taken van nationaal of
internationaal belang en specialistische ondersteunende taken.
Gemeenten
Gemeentelijke uitgaven voor politie, brandweer en rampen-
bestrijding en overige beschermende maatregelen.
Totaal 'openbare orde en veiligheid'
Gemeentelijke uitgaven voor politie, brandweer en rampenbestrijding
en overige beschermende maatregelen.
Politie
Het overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde,
het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing
van strafbare feiten, en het verlenen van hulp. Tot en met 1993 worden op
deze post alle gemeentelijke uitgaven aan gemeentepolitie geboekt.
Sinds 1994 bestaat er een 25-tal politieregio's, gefinancierd uit
overdrachten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Financiering
door de gemeenten aan de politieregio's beperkt zich tot bijzondere
projecten. Vanaf 2004 zijn uitgaven aan politiezorg aan gemeenten
opgenomen in de post "Overige beschermende maatregelen".
Brandweer en rampenbestrijding
Gemeentelijke uitgaven voor de brandweer en rampenbestrijding.
Overige beschermende maatregelen
Overige gemeentelijke uitgaven in het kader van openbare orde en
veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn: gemeentelijke uitgaven voor
dierenbescherming, toezicht op collecten en ruiming van explosieven.
Vanaf 2004 zijn uitgaven aan politie in deze post opgenomen.
Politie-regio's
Uitgaven van de regionale politiekorpsen. Deze hebben de taken van de
vroegere gemeente- en Rijkspolitiekorpsen, met uitzondering van de
landelijke diensten, overgenomen. Sinds 1994 bestaan er een 25-tal
politieregio's, gefinancierd uit overdrachten van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en een landelijke dienst, het
'Korps Landelijke Politiediensten'.
Rijksgebouwendienst
Uitgaven van de Rijksgebouwendienst voor de huisvesting van
justitiële diensten.